• Kontaktné osoby


   • Škola

    spojovateľka:
       tel.: 037/7922001
       GSM: 0948/792201

    riaditeľka školy: Mgr. Edita Križanová
       tel.: 037/7922004
       GSM: 0948/792224
       e-mail: krizanovasosvetnr.sk

    asistentka riaditeľky školy: Mgr. Andrea Halásová
       tel.: 037/7922002
       GSM: 0948/792202
       e-mail: halasovasosvetnr.sk

    zástupkyňa riaditeľky školy pre teoretické vyučovanie: MVDr. Daniela Halušková
       tel.: 037/7922003
       GSM: 0948/792223
       e-mail: haluskovasosvetnr.sk

    zástupkyňa riaditeľky školy pre prax a mimoškolské aktivity,
    výchovná a kariérová poradkyňa:
    Ing. Eva Gahurová
       tel.: 037/7922076
       GSM: 0948/792227
       e-mail: gahurovasosvetnr.sk

    zástupca riaditeľky školy pre informatizáciu vzdelávania: Mgr. Roman Ratulovský
       tel.: 037/7922008
       GSM: 0948/792226
       e-mail: ratulovskysosvetnr.sk

    hospodárka: Mária Civáňová
       tel.: 037/7922005
       GSM: 0948/792203
       e-mail: civanovasosvetnr.sk

    ekonómka: Mgr. Monika Milkovičová
       tel.: 037/7922006
       e-mail: milkovicovasosvetnr.sk

    personalistka: Eva Máčiková
       tel.: 037/7922007
       e-mail: macikovasosvetnr.sk

    koordinátor prevencie rizikového správania: Mgr. Martin Košovan
       tel.: 037/7922065
       e-mail: kosovansosvetnr.sk

    koordinátorka práce pre žiakov so ŠVVP Mgr. Miroslava Mačurová
       tel.: 037/7922083
       e-mail: macurovasosvetnr.sk

    koordinátorka práce so ŽŠR Mgr. Tatiana Rapavá
       tel.: 037/7922060
       e-mail: rapavasosvetnr.sk

    sklad učebníc: Mgr. Hana Pšenková
       tel.: 037/7922066
       e-mail: psenkovasosvetnr.sk


    Školská jedáleň

    Vedúca školskej jedálne: Zuzana Budová
    Sídlo: Drážovská 14, 950 12 Nitra
    Tel.: 037/7922055
    E-mail: budovasosvetnr.sk


    Školský internát

    Zástupkyňa RŠ pre školský internát: Mgr. Marta Skladaná
    Sídlo: Drážovská 14, 950 12 Nitra
    Tel.: 037/7922058
    Mobil: 0948/792233
    E-mail: skladanasosvetnr.sk


    Stredisko odbornej praxe

    Vedúci strediska odbornej praxe: Ing. Anton Bako
    Sídlo: Drážovská 14, 950 12 Nitra
    Tel.: 037/7922059
    E-mail: bakososvetnr.sk

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
   • sosvetnr@sosvetnr.sk
   • spojovateľka: +421 37 7922001
    sekretariát: +421 37 7922002
    hospodárka: +421 37 7922005
    ekonómka: +421 37 7922006
    personalistka: +421 37 7922007
    šk. jedáleň: +421 37 7922055
    šk. internát: +421 37 7922060
   • SOŠ veterinárna
    Drážovská 14
    950 12 Nitra
   • 00162370
   • 2021062538
   • SK51 8180 0000 0070 0030 9325
    (BIC/SWIFT: SPSRSKBA)
   • SK54 8180 0000 0070 0030 9368
    (BIC/SWIFT: SPSRSKBA)
   • SK73 8180 0000 0070 0030 9317
    (BIC/SWIFT: SPSRSKBA)