• Projekt Erasmus+ 2021

     • Mladí veterinári a farmári na odbornom vzdelávaní a príprave v Srbsku (Erasmus+ mobilita učiacich sa v odbornom vzdelávaní a príprave)

      V dňoch 17.-31.10.2021 sa 15 vybraných žiakov z tried IV.A, IV.B a IV.C zúčastnilo odbornej stáže v Srbskom Šabaci v rámci mobility v programe Erasmus+.

      Viac o odbornej stáži sa dočítate TU...

     • Od piesne k poézii

     • Dňa 25. októbra 2021 - Medzinárodný deň školských knižníc - sme sa stretli v našej knižnici a putovali sme "Od piesne  k poézii". Viac sa dočítate TU...

     • Študovňa pre žiakov

     • Škola zriadila pre žiakov školy a školského internátu študovňu vybavenú 10 notebookmi a multifunkčným zariadením, ktoré boli zakúpené z prostriedkov rodičovského združenia.

     • Erasmus+

     • V dňoch 17.-31.10. sa 15 žiakov našej školy zo štvrtých ročníkov (IV.A, IV.B a IV.C) spolu s dvoma sprevádzajúcimi učiteľmi zúčastní dvojtýždňovej odbornej stáže - mobility v rámci kľúčovej akcie KA1 v programe Erasmus+.

      Žiaci získajú nové odborné vedomosti a medzinárodný certifikát Europass Mobility, ktorý slúži ako dodatok k životopisu a dokladuje medzinárodnú pracovnú skúsenosť.

      Veríme, že nám pandemická situácia dovolí vycestovať a že v budúcnosti budeme môcť zrealizovať ďalšie aktivity v programe Erasmus+ pre žiakov našej školy.

     • Samotestovanie žiakov

     • Zákonní zástupcovia žiakov prvého ročníka (novoprijatých prvákov v školskom roku 2021/2022) nahlasujte sa na domáce testovanie na mailovú adresu policka@sosvetnr.sk najneskôr do 25.8.2021 (dnes) do polnoci.

      Mail napíšte v tvare: meno, prievisko a zameranie žiaka. 

      Žiaci vyšších ročníkov urobte tak cez edupage do 25.8.2021 do polnoci.

     • Včelársky youtubový kanál

     • Zriadili sme kanál na youtube s názvom Marcel Polička - včelárstvo. Kanál je určený pre začínajúcich včelárov a hobby včelárov. Nájdete tu videá súvisiace s chovom a ošetrovaním včelstiev. 

      Videá nájdete TU

       

     • Zakúpenie známky ISIC 09/2022

     • !!! týka sa žiakov 2. - 4. ročníka !!!

      Známka na ISIC karte je síce platná do 30.9.2021, ale niektorí dopravcovia (vrátane ARRIVA Nitra) vyžadujú, aby pri aktivácii žiackeho cestovného na šk. rok 2021/2022 mali zakúpenú známku ISIC 09/2022.

      Cena ISIC známky je 10 € - môžete zaplatiť v hotovosti na sekretariáte školy alebo prevodom na bankový účet rodičovského združenia (IBAN SK75 0900 0000 0002 3135 4420 - do poznámky uveďte meno, priezvisko a triedu žiaka).

      Po zaplatení známky ju musí škola objednať a na školu je známka doručená v stredu v ďalšom týždni po jej objednaní. Ak chcete mať známku k dispozícii 2.9.2021 (ihneď po nástupe do školy), musí byť platba pripísaná na účet do 19.8.2021. Škola bude takto zaplatené známky objednávať 20.8.2021.

       

     • Celoslovenské kolo súťaže "Mladý ekofarmár"

     • V dňoch od 28.4. do 30.4. 2021 sa konalo celoslovenské kolo súťaže "Mladý ekofarmár". 

      Naši žiaci skončili na:

      • 1. miesto Zuzana Kubišová
      • 5. miesto Vanesa Plevjaková
      • 13. miesto Patrik Tóth

      Našim žiakom srdečne gratulujeme a želám im veľa úspechov pri štúdiu

     • Usmernenie k podmienkam pre konanie prijímacích skúšok v roku 2021 v SOŠ veterinárnej v Nitre

      • do budovy môžu vstupovať iba uchádzači o štúdium, okrem nevyhnutného sprievodu zdravotne ťažko postihnutých osôb. Rodičia ostatných uchádzačov do budovy školy nevstupujú,
      • uchádzač sa pri vstupe do budovy školy v ružovom okrese sa testom nepreukazuje,
      • prijímacia skúška sa realizuje v triede obsadenej maximálne na 50% jej kapacity. Žiaci sedia po jednom v lavici a medzi pracovnými miestami žiakov je vzdialenosť minimálne 2 metre,

      Protipandemické opatrenia nájdete: Protipandemicke_opatrenia.pdf

     • Neúčasť na prijímacích skúškach - pokyny

     • Ak sa uchádzač nemôže zúčastniť na prijímacej skúške:

      1. z dôvodu izolácie v domácom prostredí alebo v karanténe, zákonný zástupca čestným prehlásením oznámi túto skutočnosť riaditeľovi strednej školy, v ktorom uvedie aj s termín ukončenia izolácie v domácom prostredí alebo karantény. Po ukončení izolácie v domácom prostredí alebo karantény uchádzač odovzdá riaditeľovi strednej školy v deň konania prijímacej skúšky potvrdenie o karanténe od príslušného všeobecného lekára pre deti a dorast. Riaditeľ určí náhradný termín prijímacieho konania v čo najskoršom možnom termíne. Optimálne, ak si žiak zvolil 1.termín prijímacej skúšky, tak nasledujúci deň po skončení karantény a ak 2.termín prijímacej skúšky, tak dva dni po skončení karantény.
      2. zo zdravotných dôvodov iných ako je izolácia v domácom prostredí alebo karanténa, zákonný zástupca oznámi túto skutočnosť riaditeľovi strednej školy. Zákonný zástupca ospravedlní žiaka najneskôr v deň konania prijímacej skúšky potvrdením od príslušného všeobecného lekára pre deti a dorast. Riaditeľ určí náhradný termín prijímacieho konania v čo najskoršom možnom termíne.