• Maturitná skúška - informácie

  • Maturitné  skúšky budú prebiehať v zmysle platnej legislatívy  MŠVVaŠ SR:


   Žiak, ktorý sa pre vážne, najmä zdravotné dôvody nezúčastní na maturitnej skúške, je povinný ospravedlniť sa riaditeľovi školy spravidla do troch dní od termínu konania skúšky. Ak sa žiak nezúčastní na maturitnej skúške zo zdravotných dôvodov (pozitívny výsledok na ochorenie COVID-19 aj karanténa nariadená všeobecným lekárom pre deti a dorast žiaka je zdravotný dôvod; žiak sa ospravedlní potvrdením od pediatra. Ak riaditeľ školy žiaka ospravedlní, nemožno ho klasifikovať. Žiak predloží riaditeľovi školy žiadosť o konanie skúšky v náhradnom termíne.


   INFORMÁCIE o maturitnej skúške v IS EDUPAGE (priradenie predmetov, zadelenie do skupín, termíny MS, výsledky MS)
   !!! pozn.: informácie sú dostupné až po prihlásení !!!

   • EČ a PFIČ (externá časť a písomná forma internej časti) MS

   • Informácie o maturitnej skúške na portály NUCEM-u

    Príručka NUCEM "Maturita 2023 - Základné informácie"


    Riadny termín EČ MS a PFIČ MS 2023

    - 14.03.2023 (utorok) - slovenský jazyk a literatúra
    - 15.03.2023 (streda) - anglický jazyk

    Náhradný termín EČ MS a PFIČ MS 2023

    sa uskutoční 03. - 05.04.2023 a 12.04.2023. Podrobné informácie o organizácii náhradného termínu EČ a PFIČ MS budú zúčastneným školám poskytnuté v dostatočnom časovom predstihu.
    Náhradný termín EČ MS a PFIČ MS sa koná len na vybraných školách.

    Opravný termín EČ MS a PFIČ MS

    sa uskutoční 5. až 8. septembra 2023. Podrobné informácie o organizácii opravného termínu EČ a PFIČ MS budú zúčastneným školám poskytnuté v dostatočnom časovom predstihu.


    CHARAKTERISTIKA TESTOV EČ MS, TÉM A ZADANÍ PFIČ MS v našej škole

    1. Slovenský jazyk a literatúra (SJL):

    Trvanie EČ MS: 100 minút + 15 minút
    Formát úloh: 40 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou
    Trvanie PFIČ MS: 150 minút + 15 minút
    Formát úloh: 1 úloha s dlhou odpoveďou (štyri témy s určenou žánrovou formou, z ktorých si žiak vyberie a vypracuje iba jednu)

    2. Anglický jazyk B1 (AJB1):

    Obsahom a úrovňou náročnosti zodpovedá test EČ MS a zadanie PFIČ MS úrovni B1 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.
    Trvanie EČ MS: 100 minút + 15 minút
    Formát úloh: 36 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou
    Trvanie PFIČ MS: 60 minút + 15 minút
    Formát úloh: 1 úloha s dlhou odpoveďou (jedno zadanie s určenou žánrovou formou)

    3. Anglický jazyk B2 (AJB2):

    Obsahom a úrovňou náročnosti zodpovedá test EČ MS a zadanie PFIČ MS úrovni B2 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.
    Trvanie EČ MS: 120 minút + 15 minút
    Formát úloh: 46 úloh s výberom odpovede, 34 úloh s krátkou odpoveďou
    Trvanie PFIČ MS: 60 minút + 15 minút
    Formát úloh: 1 úloha s dlhou odpoveďou (jedno zadanie s určenou žánrovou formou)