• Prijímacie skúšky

  • Elektronická návratka

   Elektronickú návratku vypĺňajú iba prijatí uchádzači.

   >> VYPLNIŤ NÁVRATKU <<

  • Zoznam prijatých žiakov

   4210 M 04 agropodnikanie - farmárstvo
   4210 M 18 agropodnikanie - kynológia
   4336 M 01 veterinárne zdr. a hygiena - chov hospodárskych zvierat
   4336 M 03 veterinárne zdr. a hygiena - chov cudzokrajných zvierat

   Prijímacie konanie pre školský rok 2021/2022 je ukončené. 


   Výsledky prijímacích skúšok

   4210 M 04 agropodnikanie - farmárstvo
   4210 M 18 agropodnikanie - kynológia
   4336 M 01 veterinárne zdr. a hygiena - chov hospodárskych zvierat
   4336 M 03 veterinárne zdr. a hygiena - chov cudzokrajných zvierat

   Na výsledkovej listine nie sú zobrazené mená žiakov, ale ich kódy, ktoré im boli doručené v pozvánke na prijímacie skúšky.


   Naskenované tlačivá s podpisom zákonného zástupcu žiaka "Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium" a "Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka" môžete zasielať aj mailom na sosvetnr@sosvetnr.sk (alebo originál poštou).

   Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium treba poslať obratom na uvedený mail

   Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka treba poslať do 30.6.2021

   Naskenované tlačivo s podpisom zákonného zástupcu žiaka "Odvolanie voči rozhodnutiu o neprijatí na štúdium" je možné zaslať až po doručení rozhodnutia o neprijatí (je potrebné doň vpísať číslo rozhodnutia). Môžete ho zaslať aj mailom na sosvetnr@sosvetnr.sk (alebo originál poštou).
    

   Žiaci, ktorí boli prijatí a potvrdili nástup na štúdium sa môžu uchádzať o ubytovanie v školskom internáte prostrednícvtom zaslania žiadosti, ktorú nájdete Ziadost_o_prijatie_do_SI.pdf. Ostatné pokyny k ubytovaniu nájde na našej stránke v časti "Školský internát". Žiadosti o ubytovanie na školskom internáte posielajte do 31.5.2021 (platí pre novoprijatých žiakov).

    

    

  • Úprava podmienok PS pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

   Úprava podmienok prijímacej skúšky pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

    

   Prevod slovného hodnotenia na známku

   Prevod slovného hodnotenia na známku

    

   Atobusové spojenie ku škole

   Škola je na konečnej zastávke linky č. 2, zastávka má názov „Šindolka, Dolnohorská“. Viac informácií o spojoch MHD na http://imhd.sk/nr

  • Zdravotné požiadavky na uchádzača

   Pre prijímacie konanie do prvého ročníka študijných odborov 4210 M agropodnikanie a 4336 M veterinárne zdravotníctvo a hygiena sa nevyžaduje potvrdenie od lekára na prihláške pre školský rok 2021/2022. Prijatí žiaci doložia potvrdenie od lekára pri nástupe do prvého ročníka. 

   4210 M agropodnikanie

   Do školy môžu byť prijatí uchádzači, ktorých zdravotný stav posúdil a na prihláške potvrdil lekár. Prekážkou prijatia uchádzačov z hľadiska zdravotného stavu sú závažné nervové choroby a poruchy pohybového ústrojenstva, znemožňujúce  fyzickú prácu. Potrebné je posúdiť sklony k reumatizmu, alergiám kože a dýchacích ciest, vyžaduje sa tiež absencia dlhodobých ochorení, dobrý čuch, sluch a zrak (mierne korekcie sú prípustné). Individuálne je potrebné posúdiť aj záchvatové ochorenia. Študijné odbory nie sú vhodné pre uchádzačov s mentálnym postihnutím.

   Odborná príprava žiakov v skupine odborov 42,45  Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I, II  a uplatnenie absolventov uvedených odborov sú často spojené s fyzicky náročnou prácou v poľnohospodárskych objektoch, pri manipulácii so zvieratami a strojnými zariadeniami. Väčšina  odborov v tejto skupine je vhodná len pre zdravú, fyzicky a duševne zdatnú mladú populáciu.

   Výnimočne môže byť prijatý na štúdium žiak s ľahkým fyzickým postihnutím. V takomto prípade je potrebné doložiť potvrdenie lekára o zdravotnom stave žiaka a odporúčanie žiaka na štúdium.

   Vzhľadom na vysoké nároky študijného odboru na študijné predpoklady žiakov, treba zvážiť aj vhodnosť pre žiakov s dyslexiou, dysgrafiou a dyskalkúliou. Vhodnosť študijných odborov pre žiakov so špecifickými vývinovými poruchami učenia  treba konzultovať so školskými zariadeniami výchovného poradenstva a prevencie.

    


    

   4336 M veterinárne zdravotníctvo a hygiena

   Do školy môžu byť prijatí uchádzači, ktorých zdravotný stav posúdil a na prihláške potvrdil lekár. Prekážkou prijatia uchádzačov z hľadiska zdravotného stavu sú závažné nervové choroby a poruchy pohybového ústrojenstva, znemožňujúce  fyzickú prácu. Potrebné je posúdiť sklony k reumatizmu, alergiám kože a dýchacích ciest, vyžaduje sa tiež absencia dlhodobých ochorení, dobrý čuch, sluch a zrak (mierne korekcie sú prípustné). Individuálne je potrebné posúdiť aj záchvatové ochorenia. Študijné odbory nie sú vhodné pre uchádzačov s mentálnym postihnutím.

   Odborná príprava žiakov v skupine odborov 43 Veterinárske vedy a uplatnenie absolventov uvedených odborov sú často spojené s fyzicky náročnou prácou v poľnohospodárskych objektoch, pri manipulácii so zvieratami a predovšetkým v kontakte s infekčným prostredím. Preto prevažná väčšina odborov v skupine 43 Veterinárske vedy je vhodná len pre zdravú, fyzicky a duševne zdatnú mladú populáciu.

   Výnimočne môže byť prijatý na štúdium žiak s ľahkým fyzickým postihnutím. V takomto prípade je potrebné doložiť potvrdenie lekára o zdravotnom stave žiaka a odporúčanie žiaka na štúdium.

   Vzhľadom na vysoké nároky študijného odboru na študijné predpoklady žiakov, treba zvážiť aj vhodnosť pre žiakov s dyslexiou, dysgrafiou a dyskalkúliou. Vhodnosť študijných odborov pre žiakov so špecifickými vývinovými poruchami učenia  treba konzultovať so školskými zariadeniami výchovného poradenstva a prevencie. 
    

  • Termín prijímacieho konania 

   Prijímacie konanie na vzdelávanie v Strednej odbornej škole veterinárnej Nitra do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu:

   4210M 04  Agropodnikanie so zameraním na farmárstvo - počet prijímaných žiakov 12

   4210M 18  Agropodnikanie so zameraním na kynológiu - počet prijímaných žiakov 16

   4336M 01  Veterinárne zdravotníctvo a hygiena so zameraním na chov hospodárskych zvierat - počet prijímaných žiakov 60

   4336M 03  Veterinárne zdravotníctvo a hygiena so zameraním na chov cudzokrajných zvierat - počet prijímaných žiakov 28 

   sa uskutoční:

   V prvom termíne 3. mája 2021

   V druhom termíne 10. mája 2021

    

  • Harmonogram prijímacích skúšok

   Termín na odoslanie prihlášok do 16. apríla 2021

   Rozhodnutie o prijatí/neprijatí Vám pošleme najneskôr do 20. mája 2021

   Uchádzač/zákonný zástupca doručí potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium do 25. mája 2021

   Počet obsadených a počet voľných miest zverejníme do 5. júna 2021

    


    

   Kritériá prijímania žiakov

   Kritéria prijímania žiakov na šk. rok 2021/2022  TU!!!
    


   Predmety prijímacích skúšok

   Pre oba študijné odbory sa prijímacia skúška vykonáva z predmetov:

       1. Slovenský jazyka a literatúra
            - okruhy otázok (aktualizované 27.1.2021)
            - vzorový test (aktualizované 27.1.2021)

       2. Biológia
            - okruhy otázok (aktualizované 27.1.2021)
            - vzorový test (aktualizované 27.1.2021)

  • Čo vpísať do prihlášky

   Kód školy:
   000162370

   Názov školy:
   Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, 950 12 Nitra

   Študijný odbor:
   4210 M 04 agropodnikanie - farmárstvo
   4210 M 18 agropodnikanie - kynológia
   4336 M 01 veterinárne zdravotníctvo a hygiena - chov hospodárskych zvierat
   4336 M 03 veterinárne zdravotníctvo a hygiena - chov cudzokrajných zvierat