• Projekt "Rekonštrukcia priestorov na praktické vyučovanie odborných predmetov v SOŠ veterinárnej v Nitre"

   •  

    Cieľom projektu je zvýšenie kvality vzdelávacieho procesu prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie tých priestorov školy vrátane obstarania ich vybavenia, ktoré slúžia na vyučovanie praktických cvičení a odbornej praxe. Táto požiadavka je o to viac potrebná, že škola funguje aj ako Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre veterinárne vedy.

    Projekt sa zameriava predovšetkým na rekonštrukciu priestorov školy s cieľom skvalitnenia vzdelávania žiakov inovovaním laboratórií, ktoré budú vybavené modernými učebnými pomôckami a prístrojmi  a na strane druhej, rozvojom strediska odbornej praxe. Realizácia projektu povedie ku kvalitatívnym zmenám v príprave študentov a v konečnom dôsledku k ich lepšiemu uplatneniu na pracovnom trhu, alebo v súkromnom sektore.

    Zameranie projektu vychádza z odbornej analýzy a štúdie v oblasti kvality odborného vzdelávania a prípravy, ktorá poukazuje na nedostatočný podiel praktického vyučovania v rámci vzdelávacích programov. Zamestnávatelia v súčasnosti vyžadujú okrem teoretických znalostí skúsenosti najmä praktické. K prehlbovaniu nerovnováhy na trhu práce vedú hlavne chýbajúce moderne vybavené  učebne praktického vyučovania stredných škôl, nízka miera účasti dospelých na odbornom vzdelávaní a príprave v rámci celoživotného vzdelávania, ale aj nízka flexibilita ponuky vzdelávania. 

    Vykonané stavebné úpravy:

    Krčok A: Krčok A slúži ako veterinárna ambulancia a ako učebňa vyučovania praktických cvičení, kde je nutné vykonať stavebné úpravy tak, aby vznikli nepriechodné miestnosti a zväčšila sa ich kapacita. Stavebnými úpravami sa získa samostatná miestnosť pre ambulantnú časť a miestnosť, ktorá bude slúžiť ako operačná sála. Na skvalitnenie vyučovania praktických cvičení sa plánuje zriadiť miestnosť určená na sušenie byliniek. Na zriadenie takejto sušiarne je potrebné zrekonštruovať sklad pri školskej záhrade - potrebná rekonštrukcia elektrických rozvodov a s tým súvisiace stavebné práce - výmena okenných otvorov v priestoroch krčku - sušiareň bylín, úpravy v priestore interiéru, omietky opravovaných častí, podlahy, napojenie stropných svietidiel v nových podhľadoch, realizovaním novej elektroinštalácie, realizácia rozvodov elektro s umiestnením vedenia pod omietku a po povrchu v lištách, práce obkladové v miestnostiach podľa projektovej dokumentácie, výmena vykurovacích telies za nové, radiátory, doplnenie schodiska konštrukciou šikmej schodiskovej plošiny pre imobilných, zhotovením konštrukcie pre plošinu. V miestnosti sušiareň bylín je riešené vetranie a komerčná sušiareň na ovocie, zeleninu, bylinky, ktorá bude v tejto miestnosti zabudovaná. V miestnosti operačná sála je navrhnuté klimatizačné zariadenie, ktorá bude zabezpečovať chladenie a vykurovanie miestnosti.

    Krčok B: Krčok B slúži ako chemické a veterinárne laboratórium. Stavebné úpravy vnútorných priestorov chemického a veterinárneho laboratória spočívajú vo vybúraní priečky, čím sa dosiahne zväčšeniu priestoru. S uvedenými zmenami súvisí rekonštrukcia rozvodov vody, zemného plynu, elektrickej energie a rozvodov odpadu. Výmena podlahovej krytiny za novú dlažbu, ktorá je odolná voči agresívnym chemikáliám a je protišmyková. Taktiež dôjde k zníženiu stropu zo sadrokartónových kaziet so znížením od pôvodného stropu. Priestory budú odvetrané pomocou rekuperačnej jednotky a digestora. Samotné stavebné úpravy vo vnútorných priestoroch veterinárneho laboratória spočívajú vo vybúraní priečky do terajšej váhovne, čím dosiahneme zväčšenie priestoru. S uvedenými zmenami súvisí rekonštrukcia rozvodov vody, zemného plynu, elektrickej energie a rozvodov odpadu. Výmena podlahovej krytiny za novú dlažbu, ktorá je odolná voči agresívnym chemikáliám a protišmyková. Výmenou terajších žiackych stolov za zabudované laboratórne stoly. Každá pracovná skupinka študentov bude mať zabezpečený vlastný prívod vody, zemného plynu, zdroj elektrického prúdu a kameninovú výlevku. Okrem výleviek, ktoré sú súčasťou pracovných stolov, je potrebné aj umývadlo na ruky. V laboratóriu je nevyhnutné umiestniť stôl so zabudovanými el. rozvodmi, na ktorom budú trvalo umiestnené stacionárne laboratórne prístroje. V miestnosti za laboratóriom bude umiestnená rekuperačná jednotka, miestnosť bude slúžiť ako sklad. V samotnom laboratóriu bude osadený digestor s odvedením škodlivín cez potrubie nad strechu. Doplnenia schodiska konštrukciou šikmej schodiskovej plošiny pre imobilných, zhotovením konštrukcie pre plošinu. Navrhnuté je vzduchotechnické zariadenie pre zabezpečenie núteného vetrania s rekuperáciou v chemickom a veterinárnom laboratóriu, odvod vzduchu od digestorov v chemickom a veterinárnom laboratóriu a od bezpečnostných skladových skríň v miestnostiach za laboratóriami.

    Krčok D: Multimediálna učebňa slúži predovšetkým na interaktívnu výučbu vybraných predmetov a precvičovanie praktických cvičení a simulácií. Samotné úpravy budú náročné, nakoľko je potrebné vybúrať podlahy, je potrebná rekonštrukcia el. rozvodov - zabudovanie el. rozvodov do podlahy s cieľom zavedenia el. prúdu a internetovej siete do jednotlivých pracovných stolov. Priestor je potrebné zatemniť, vybaviť novým nábytkom, stoly trvalo upevniť k podlahe aj so sedákmi a urobiť výmenu jestvujúcich svietidiel. Taktiež sa uvažovené s novým kazetovým sádrokartónovým stropom s LED svietidlami, vetraním a klimatizáciou s rozvodmi z novej technickej miestnosti VZT. S rekonštrukciou el. rozvodov v podlahe súvisí aj položenie novej podlahovej krytiny. Do doplnenia schodiska konštrukciou šikmej schodiskovej plošiny pre imobilných, zhotovením konštrukcie pre plošinu.

    Školská časť - vstupné schodisko: Tvorí prístupovú komunikáciu z časti vstupu od učiteľských kabinetov ku chodbe vedúcej k spojovacej chodbe ku kŕčkom. Práce spočívajú v doplnení schodiska konštrukciou šikmej schodiskovej plošiny pre imobilných, zhotovením konštrukcie pre plošinu, napojením na elektrickú energiu z existujúceho rozvádzača a následne úprav po napojení na elektrickú energiu. Navrhnuté je vzduchotechnické zariadenie pre zabezpečenie núteného vetrania s rekuperáciou v miestnosti multimediálnej učebne.

    Trakt praxe: Súčasná učebňa praxe z kapacitných dôvodov nevyhovuje. Zväčšenie priestoru učebne dosiahneme spojením dvoch miestností - vybúraním priečky medzi terajšou učebňou praxe a chlapčenskou šatňou. Vybúraním priečok medzi triedami sa získajú dve väčšie triedy. Taktiež dôjde k vybúraniu rozvodov UK a výmene radiátorov, k úprave stien, kde sa urobí vnútorná úprava stien, stierka + sieťka a nová omietka s maľovkou. Nevyhovujúce podlahy sa vybúrajú a urobí sa nová skladba. Pre prezliekanie chlapcov a dievčat sa vybudujú nové šatne - z existujúcich miestnosti cez chodbu vzniknú nové oddelené šatne pre dievčatá a chlapcov s umyvárňou a sprchou. Rekonštrukciou pavilónu praxe vzniknú aj nové sociálne zariadenia - WC. Navrhnuté je vzduchotechnické zariadenie pre zabezpečenie vetrania šatne muži, WC a sprchy pre mužov a ženy.