• Mladý ekofarmár

   • Po dvojročnej prestávke poznačenej COVIDOM sa na Strednej odbornej škole  veterinárnej,  Drážovská 14, Nitra uskutnočnil v dňoch 10.5. až 12.5. 2022 prezenčnou formou 23. ročník Celoštátnej súťaže žiakov stredných odborných škôl s medzinárodnou účasťou  – súťaž v dojení.    21. ročník súťaže sa nekonal  vzhľadom na nepriaznivú zdravotnú situáciu a 22. ročník sa konal dištančnou formou.   

    Vyhlasovateľom súťaže bolo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a organizačné, technické i finančné zabezpečenie mal pod dozorom Štátny inštitút odborného vzdelávania. Orgánom štátnej správy bol Nitriansky samosprávny kraj a organizáciou bola poverená Stredná odborná škola veterinárna v Nitre. 

    Súťaže sa zúčastnilo 28 žiakov stredných odborných škôl z celého Slovenska a boli pozvaní i žiaci zo Srbska z družobného mesta Šabac - Srednja poljoprivredna   sa domom učenika. Za správnosť odpovedí žiakov a ich  praktické prevedenie dohliadalo 5 odborných komisií. Každá komisia pozostávala z 3 členov – jeden predseda a 2 členovia. V prípade podania námietky zo strany žiakov bola zriadená rozhodcovská komisia v zložení prof. Ing. Vladimír Tančin, DrSc., RNDr. Ľuboš Černý a Mgr. Janka Bočkayová.  Za hladký priebeh súťaže zodpovedali 12 členovia organizačného výboru celoštátnej súťaže.

    Súťaž začala 10.5.2022 príchodom účastníkov súťaže do priestorov školského internátu, kde sa účastníci súťaže zaprezentovali a ubytovali. Nasledovalo slávnostné otvorenie súťaže v ktorom, v ktorom   vystúpili žiaci našej školy: Pavol Bielik – husle, Peter Vlček, Natália Sevaldová – harmonika, spev a programom sprevádzal Lukáš Vanya.   Pretože súťažiaci v jednotlivých kolách súťaže pracovali v laboratóriách a svoje praktické zručnosti preukázali  i pri praktickom dojení dojníc v dojárni,  zúčastnili sa poučenia o BOZP, po ktorom nasledovalo vyžrebovanie štartovných čísel. Následne začala 1. časť súťaže – vedomostný test o mlieku, kde žiaci v programe MOODLE mali za úlohu správne odpovedať  na 50 otázok. Po krátkej prestávke sa žiaci oboznámili s priestormi školy, kde vykonávali 3. časť  súťaže – laboratórne skúšky surového kravského mlieka, 4.časť súťaže – hodnotenie kvality mlieka a degustačné skúšky a 5. časť súťaže – rastlinná výroba a krmovinárstvo.  Na záver prvého dňa bola pre žiakov pripravená prednáška na tému Chov vysokoprodukčných dojníc. Prednáška v podaní  Ing. Mariána  Nygya sa žiakom veľmi páčila, mali veľa otázok , na ktoré musel Ing. Nagy odpovedať.

    Nasledujúci deň súťaže sa začal raňajkami a potom boli súťažiaci rozdelení do troch skupín. Každá skupina žiakov musela absolvovať  3.,  4. a 5. časť súťaže. V 3. časti súťaže – laboratórne skúšky surového kravského mlieka súťažiaci museli stanoviť kyslosť mlieka titračnou metódou, určiť správnu mernú hmotnosť mlieka a správne predviesť NK – test – dôkaz zápalu vemena dojnice z jednotlivých ceckov. V 4. časti súťaže bolo úlohou súťažiacich   hodnotenie kvality mlieka a degustačné skúšky. Boli to degustačné skúšky  5 druhov mliečnych výrobkov, ďalej mali stanoviť chyby v senzorických vlastnostiach surového kravského mlieka a zatriediť  mlieko do akostnej triedy podľa znakov kvality mlieka. V poslednej 5. časti súťaže – rastlinná výroba a krmovinárstvo - bolo úlohou súťažiacich poznávanie osiva a krmovín a rozbor lúčneho porastu. Súťaž pokračovala po výdatnom obede odchodom autobusu do PD DEVIO Nové Sady, farma Čab, kde súťažiaci absolvovali 2. časť súťaže – praktické dojenie dojníc v dojárni. Úlohou súťažiacich bolo podojiť dojnicu pri dodržaní všetkých zásad dojenia. Vlastné dojenie pozostávalo z prípravy súťažiaceho a pomôcok na dojenie, prípravy stojiska, hygieny vemena, z kontroly zdravotného stavu vemena, nasadenie dojacej súpravy a kontroly dojenia, ukončenie dojenia a z hodnotenia tvaru vemena. Po skončení vlastného dojenia sa súťažiaci i odborná komisia presunuli autobusom na školský internát, kde ich čakala večera. Hoci to bol veľmi ťažký deň pre súťažiacich, ako posledný bod programu mali voľnú zábavu.

    V posledný deň súťaže začala   posledná úloha 5. časti súťaže – výpočet zásoby krmív. Po vyhodnotení tejto časti súťaže  odbornou komisiou sa mohlo pristúpiť k vypracovaniu výsledkovej listiny , k tlači certifikátov a diplomov. Na prvom mieste sa umiestnila Nina Belaňová zo SOŠ agrotechnická Topoľčany, druhé miesto obsadil Milan Vojtek zo SOŠ Pod Banášom Banská Bystrica a tretie miesto obsadila Juliana Zitová zo SOŠ agrotechnickej Topoľčany. Všetci súťažiaci dostali okrem certifikátov i darčeky. Nakoniec zhodnotil celoštátnu súťaž  prof. Ing. Vladimír Tančin, DrSc. Označil ju za jednu z najlepších. Na záver riaditeľ  SOŠ veterinárnej  RNDr. Ľuboš Černý odovzdal do rúk Ing. Ľubomíre Lichvárovej zo SOŠ Pruské putovný pohár. Jeho Odovzdanie znamená, že 24. ročník Celoštátnej súťaže Mladý ekofarmár – súťaž v dojení sa uskutoční na budúci rok práve u nich.