• Školská jedáleň pri SOŠ veterinárnej, Drážovská 14, Nitra


   • Formuláre

    Prihláška žiaka na stravovanie
    Žiadosť o zaslanie preplatku za stravu


    Jedálny lístok

    Jedálny lístok otvoríte kliknutím na tento odkaz...
    Návod ako si prihlásiť/odhlásiť stravu si môžete pozrieť kliknutím na tento odkaz...


    Stravná jednotka

    Na základe prijatia VZN NSK č. 3/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v ŠI a v ZŠS v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK, riaditeľka školy určila výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni pri SOŠ veterinárnej, Drážovská 14, Nitra od 01.09.2019 nasledovne:

    celodenná strava:  3,60 €    v tom:
        raňajky:   1,19 € (z toho desiata 0,54 €)
        obed:       1,26 €
        večera:    1,15 € (z toho olovrant 0,36 €)


    Bankový kontakt

    Úhradu nákladov spojených so stravovaním môžete uhradiť na bankový účet vedený v Štátnej pokladnici (BIC/SWIFT: SPSRSKBA):   
    SK54 8180 0000 0070 0030 9368.


    Výdaj stravy

    Pondelok:
        - obed: 12,25 - 14,45
        - večera: 17,45 - 18,25

    Utorok, Streda, Štvrtok:
        - raňajky: 07,00 - 7,40
        - obed: 12,25 - 14,45
        - večera: 17,45 - 18,25

    Piatok:
        - raňajky: 07,00 - 7,40
        - obed: 11,55 - 13,55


    Odhlasovanie stravy

    Žiak je povinný sa odhlásiť zo stravy pri chorobe, plánovanom vyšetrení, účasti žiaka na školskej akcii mimo školy, odchode zo školy a pod.

    Odhlasovanie žiaka zo stravy sa vykoná 1 deň vopred do 13,00 hod. (v pondelok, resp. prvý deň po víkende, sviatku alebo prázdninách sa vykoná daný deň do 7,00 hod.) elektronicky v školskom informačnom systéme (návod na odhlásenie stravy)

    Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.