• Školská jedáleň pri SOŠ veterinárnej, Drážovská 14, Nitra

   • Jedálny lístok, prihlasovanie a odhlasovanie stravy

   • Jedálny lístok

    Jedálny lístok otvoríte kliknutím na tento odkaz...


    Prihlasovanie a odhlasovanie stravy

    Akceptáciou prihlášky (správne vyplnenie a podpis platcu stravného) je žiak automaticky prihlásený na odber vyznačeného jedla v prihláške počas aktuálneho školského roka. 

    Žiak je povinný sa odhlásiť zo stravy pri chorobe, plánovanom vyšetrení, účasti žiaka na školskej akcii mimo školy, odchode zo školy a pod.

    Odhlasovanie žiaka zo stravy sa vykoná 1 deň vopred do 13,00 hod. (v pondelok, resp. prvý deň po víkende, sviatku alebo prázdninách sa vykoná daný deň do 7,00 hod.) elektronicky v školskom informačnom systéme.

    Návod ako si prihlásiť/odhlásiť stravu si môžete pozrieť kliknutím na tento odkaz...

    Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

   • Výdaj stravy

   • Pondelok:
        - obed: 12,25 - 14,45
        - večera: 17,45 - 18,25

    Utorok, Streda, Štvrtok:
        - raňajky: 07,00 - 7,40
        - obed: 12,25 - 14,45
        - večera: 17,45 - 18,25

    Piatok:
        - raňajky: 07,00 - 7,40
        - obed: 11,55 - 13,55

   • Platby

   • Stravná jednotka

    Na základe prijatia VZN NSK č. 3/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v ŠI a v ZŠS v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK, riaditeľ školy určil výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni pri SOŠ veterinárnej, Drážovská 14, Nitra od 01.09.2022 nasledovne:

    celodenná strava:  4,03 €    v tom:
        raňajky:   1,33 € (z toho desiata 0,60 €)
        obed:       1,41 €
        večera:    1,29 € (z toho olovrant 0,40 €)


    Úhrada stravného

    Platba za stravné sa uhrádza mesačne vopred, najneskôr do 20. dňa bežného mesiaca na mesiac nasledujúci bezhotovostným bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou na stravovací účet školy:
    SK54 8180 0000 0070 0030 9368 (podľa údajov uvedených v školskom informačnom systéme na adrese <https://sosvetnr.edupage.org/platby/>)

    Neuhradením poplatku za stravu bude žiakovi pozastavený výdaj stravy až do pripísania platby na stravovací účet školy.


    Vyúčtovanie stravného

    Vyúčtovanie stravného sa vykonáva v mesiaci august bežného školského roka.

    V prípade záujmu o vrátenie preplatku o to požiada stravník (resp. jeho zákonný zástupca). V žiadosti uvedie meno stravníka, triedu a číslo účtu v tvare IBAN, na ktorý bude preplatok poukázaný.

    Ak stravník (resp. jeho zákonný zástupca) o vrátenie preplatku nepožiada, preplatok bude automaticky prevedený ako počiatočný stav do ďalšieho obdobia.