• Vybavovanie sťažností a podnetov

   • Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra prijíma, eviduje, vybavuje a kontroluje vybavovanie sťažností a podnetov. Sťažnosti sa riešia podľa postupu určeného zákonom č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov a smernicou o podávaní, prijímaní, evidovaní, prešetrovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností podaných v SOŠ veterinárnej v Nitre.

    Sťažnosť je podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby ktorým,

    1. sa domáha ochrany svojich práv, resp. práv svojho dieťaťa alebo právom chránených záujmov, pretože došlo k ich porušeniu činnosťou alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy, 
    2. upozorňuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstraňovanie si vyžaduje zásah orgánu verejnej správy.


    Podanie sa posudzuje podľa obsahu. Sťažnosť musí byť čitateľná a zrozumiteľná. Musí z nej byť jednoznačné proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje, čoho sa sťažovateľ domáha a musí byť sťažovateľom podpísaná.

     

    Sťažnosť môže byť podaná:

    1. písomne v listinnej podobe doručená osobne na sekretariát školy alebo poštou na: Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, 950 12 Nitra,
    2. elektronickou poštou na sosvetnr@sosvetnr.sk (sťažovateľ ju musí do 5 dní potvrdiť podpisom alebo podľa c.).
    3. prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje autentifikáciu sťažovateľa podľa osobitného predpisu (§19 zákona č. 305/2013 Z.z.).

     

    Lehota na vybavenie sťažnosti:

    Subjekt príslušný na vybavenie sťažnosti je povinný sťažnosť vybaviť do 60 pracovných dní. Ak je sťažnosť náročná na prešetrenie, môže riaditeľ školy lehotu pred jej uplynutím predĺžiť o 30 pracovných dní. Predĺženie lehoty sa sťažovateľovi bezodkladne, písomne, s uvedením dôvodu oznámi.