• Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre veterinárne vedy

   •  

    Základné informácie o COVP

    Cieľom Centra odborného vzdelávania a prípravy pre veterinárne vedy je zabezpečiť odborné vzdelávanie a prípravu pre výkon daného povolania aj nad rámec činností stanovených školským vzdelávacím programom. Dôraz sa kladie hlavne na kvalitu výučby a uplatnenie absolventov na trhu práce.

    Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre veterinárne vedy bude slúžiť na odborné vzdelávanie zamestnancov, celoživotné vzdelávanie pre potreby trhu práce (napr. kurzy odbornej spôsobilosti, rekvalifikačné kurzy), spoluprácu so základnými školami, cieľom bude tiež prostredníctvom súťaží vyhľadávať talentovaných a nadaných žiakov.

    Dôležitým faktorom je, že centrum bude mať prepojenie na zamestnávateľov, stavovské a profesijné organizácie. Cieľom je zabezpečiť tiež účasť zamestnávateľov a zástupcov stavovských organizácii na maturitných skúškach.

    Počas svojej činnosti bude Centrum odborného vzdelávania pre veterinárne vedy zabezpečovať aj poradenstvo a konzultačnú činnosť v oblasti komplexných služieb chovu, výživy a veterinárnej starostlivosti spoločenských a drobných zvierat a poskytovať priestory, materiálno-technické vybavenie a lektorské zázemie na konferencie, školenia, semináre a workshopy z oblasti veterinárnych disciplín.

     

    Ponuka vzdelávania

    Modulový vzdelávací program "Veterinárne zdravotníctvo a hygiena", je určený osobám, ktoré majú záujem získať odborné vedomosti a zručnosti v oblasti prevencie chorôb a zoohygieny jednotlivých druhov zvierat, osvojiť si základy veterinárneho minima, vedenia malých fariem a získať základné zručnosti pri spracovaní potravín a predaja z dvora. Po obsahovej, materiálnej a personálnej stránke je vzdelávací program zostavený tak, aby úspešný absolvent vzdelávacieho programu získal komplexné vedomosti a zručnosti a uplatnil sa na trhu práce.

    Absolvent kurzu získa osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania.

    Moduly kurzu:
    Modul 01: Prevencia chorôb a zoohygiena veľkých a malých prežúvavcov (40 hodín)
    Modul 02: Prevencia chorôb a zoohygiena v chove ošípaných (24 hodín)
    Modul 03: Prevencia chorôb a zoohygiena v chove koní (24 hodín)
    Modul 04: Prevencia chorôb a zoohygiena v chove hydiny (24 hodín)
    Modul 05: Prevencia chorôb a zoohygiena v chove včiel (24 hodín)
    Modul 06: Prevencia chorôb a zoohygiena v chove králikov (24 hodín)
    Modul 07: Prevencia chorôb a zoohygiena v chove cudzokrajných zvierat (30 hodín)
    Modul 08: Prevencia chorôb a zoohygiena v chove psov (24 hodín)
    Modul 09: Veterinárne poradenstvo a kozmetické úpravy spoločenských zvierat (24 hodín)
    Modul 10: Veterinárno-hygienické aspekty výroby zdravých potravín, predaj z dvora, základná agenda farmára (40 hodín)

     


    M1: Prevencia chorôb a zoohygiena veľkých a malých prežúvavcov

    Profil absolventa:
    Absolvent modulu ovláda pracovné postupy a zručnosti pri práci, manipulácii a ošetrovaní hospodárskych zvierat. Na základe odborných vedomostí rozoznáva plemená jednotlivých druhov hospodárskych zvierat, vykonáva preventívne opatrenia, rozlišuje chorobný stav zvieraťa a vedie si základnú zootechnickú evidenciu a označovanie zvierat, ovláda základy veterinárneho minima (zákonitosti vzniku, priebehu a ukončenia choroby zvierat, vzťah medzi rozvojom a príznakom choroby, priebehom choroby, možnosti predchádzania choroby a opatrenia na liečenie chorôb, zamedzenie šírenia nákazlivých chorôb).

    Cena: 100 eur
    Minimálny počet uchádzačov: 15 (v prípade nižšieho počtu prihlásených sa kurz neotvára)
    Bližšie informácie: 0948/792 231

    >>> Prihláška
    >>> Späť na ponuku modulov


    M2: Prevencia chorôb a zoohygiena v chove ošípaných

    Profil absolventa:
    Absolvent modulu ovláda pracovné postupy a zručnosti pri práci, manipulácii a ošetrovaní ošípaných. Vykonáva preventívne opatrenia, rozlišuje chorobný stav zvieraťa a vedie si základnú zootechnickú evidenciu a označovanie zvierat, ovláda základy veterinárneho minima (zákonitosti vzniku, priebehu a ukončenia choroby zvierat, vzťah medzi rozvojom a príznakom choroby, priebehom choroby, možnosti predchádzania choroby a opatrenia na liečenie chorôb, zamedzenie šírenia nákazlivých chorôb).

    Cena: 60 eur
    Minimálny počet uchádzačov: 14 (v prípade nižšieho počtu prihlásených sa kurz neotvára)
    Bližšie informácie: 0948/792 231

    >>> Prihláška
    >>> Späť na ponuku modulov


    M3: Prevencia chorôb a zoohygiena v chove koní

    Profil absolventa:
    Absolvent modulu ovláda pracovné postupy a zručnosti pri práci, manipulácii a ošetrovaní koní. Vykonáva preventívne opatrenia, rozlišuje chorobný stav zvieraťa a vedie si základnú zootechnickú evidenciu a označovanie zvierat, ovláda základy veterinárneho minima (zákonitosti vzniku, priebehu a ukončenia choroby zvierat, vzťah medzi rozvojom a príznakom choroby, priebehom choroby, možnosti predchádzania choroby a opatrenia na liečenie chorôb, zamedzenie šírenia nákazlivých chorôb).

    Cena: 60 eur
    Minimálny počet uchádzačov: 14 (v prípade nižšieho počtu prihlásených sa kurz neotvára)
    Bližšie informácie: 0948/792 231

    >>> Prihláška
    >>> Späť na ponuku modulov


    M4: Prevencia chorôb a zoohygiena v chove hydiny

    Profil absolventa:
    Absolvent modulu ovláda teoretické a praktické zásady chovu drobnej a okrasnej hydiny, osvojuje si poznatky o plemenách, rozmnožovaní, výžive a základnej zdravotnej starostlivosti a prevencie , vedie si základnú zootechnickú evidenciu a označovanie zvierat, ovláda základy veterinárneho minima (zákonitosti vzniku, priebehu a ukončenia choroby zvierat, vzťah medzi rozvojom a príznakom choroby, priebehom choroby, možnosti predchádzania choroby a opatrenia na liečenie chorôb, zamedzenie šírenia nákazlivých chorôb).

    Cena: 60 eur
    Minimálny počet uchádzačov: 14 (v prípade nižšieho počtu prihlásených sa kurz neotvára)
    Bližšie informácie: 0948/792 231

    >>> Prihláška
    >>> Späť na ponuku modulov


    M5: Prevencia chorôb a zoohygiena v chove včiel

    Profil absolventa:
    Absolvent modulu ovláda pracovné postupy a zručnosti pri práci so včelami počas jednotlivých období včelárskeho roka. Získava praktické zručnosti pri príprave včelárskych pomôcok a včelárskeho inventáru. Absolvent modulu vie rozpoznať na základe odborných vedomostí zdravé včelstvá od včelstiev napadnutých parazitárnymi ochoreniami.

    Cena: 60 eur
    Minimálny počet uchádzačov: 14 (v prípade nižšieho počtu prihlásených sa kurz neotvára)
    Bližšie informácie: 0948/792 231

    >>> Prihláška
    >>> Späť na ponuku modulov


    M6: Prevencia chorôb a zoohygiena v chove králikov

    Profil absolventa:
    Absolvent modulu ovláda teoretické a praktické zásady chovu králikov, osvojuje si poznatky o plemenách, rozmnožovaní, výžive a základnej zdravotnej starostlivosti a prevencie, vedie si základnú zootechnickú evidenciu a označovanie zvierat, ovláda základy veterinárneho minima (zákonitosti vzniku, priebehu a ukončenia choroby zvierat, vzťah medzi rozvojom a príznakom choroby, priebehom choroby, možnosti predchádzania choroby a opatrenia na liečenie chorôb, zamedzenie šírenia nákazlivých chorôb).

    Cena: 60 eur
    Minimálny počet uchádzačov: 14 (v prípade nižšieho počtu prihlásených sa kurz neotvára)
    Bližšie informácie: 0948/792 231

    >>> Prihláška
    >>> Späť na ponuku modulov


    M7: Prevencia chorôb a zoohygiena v chove cudzokrajných zvierat

    Profil absolventa:
    Absolvent modulu ovláda poznatky o histórii a súčasnosti chovu cudzokrajných zvierat. Ovláda teoretické aj praktické poznatky o prirodzenej a umelej výžive a nárokoch jednotlivých druhov cudzokrajných zvierat, ovláda základy veterinárneho minima (zákonitosti vzniku, priebehu a ukončenia choroby zvierat, vzťah medzi rozvojom a príznakom choroby, priebehom choroby, možnosti predchádzania choroby a opatrenia na liečenie chorôb, zamedzenie šírenia nákazlivých chorôb).

    Cena: 80 eur
    Minimálny počet uchádzačov: 15 (v prípade nižšieho počtu prihlásených sa kurz neotvára)
    Bližšie informácie: 0948/792 231

    >>> Prihláška
    >>> Späť na ponuku modulov


    M8: Prevencia chorôb a zoohygiena v chove psov

    Profil absolventa:
    Absolvent modulu ovláda teoretické a praktické poznatky o chove psov, pozná jednotlivé plemená psov, pozná základy anatómie a fyziológie psov, ovláda zásady ochrany životného prostredia pri technológiách chovu psov a zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci so psami. Ovláda základy veterinárneho minima (zákonitosti vzniku, priebehu a ukončenia choroby zvierat, vzťah medzi rozvojom a príznakom choroby, priebehom choroby, možnosti predchádzania choroby a opatrenia na liečenie chorôb, zamedzenie šírenia nákazlivých chorôb).

    Cena: 60 eur
    Minimálny počet uchádzačov: 14 (v prípade nižšieho počtu prihlásených sa kurz neotvára)
    Bližšie informácie: 0948/792 231

    >>> Prihláška
    >>> Späť na ponuku modulov


    M9: Veterinárne poradenstvo a kozmetické úpravy spoločenských zviera

    Profil absolventa:
    Absolvent modulu ovláda techniku úpravy srsti jednotlivých plemien psov a mačiek. Ovláda základy veterinárneho minima (zákonitosti vzniku, priebehu a ukončenia choroby zvierat, vzťah medzi rozvojom a príznakom choroby, priebehom choroby, možnosti predchádzania choroby a opatrenia na liečenie chorôb, zamedzenie šírenia nákazlivých chorôb).

    Cena: 60 eur
    Minimálny počet uchádzačov: 14 (v prípade nižšieho počtu prihlásených sa kurz neotvára)
    Bližšie informácie: 0948/792 231

    >>> Prihláška
    >>> Späť na ponuku modulov


    M10: Veterinárno-hygienické aspekty výroby zdravých potravín, ...

    Profil absolventa:
    Absolvent modulu ovláda poznatky o všeobecných vlastnostiach surovín a potravín živočíšneho pôvodu, o technologických postupoch získavania surovín a potravín živočíšneho pôvodu s ohľadom na ich zdravotnú a hygienickú nezávažnosť, vie spoznať biologické, chemické a fyzikálne nebezpečenstvá pri výrobe, spracovaní, skladovaní surovín a potravín živočíšneho pôvodu, pozná význam a princípy systému HACCP pri výrobe zdravých potravín. Absolvent ovláda praktické skúsenosti s laboratórnou kontrolou potravín. Ovláda základy veterinárneho minima (zákonitosti vzniku, priebehu a ukončenia choroby zvierat, vzťah medzi rozvojom a príznakom choroby, priebehom choroby, možnosti predchádzania choroby a opatrenia na liečenie chorôb, zamedzenie šírenia nákazlivých chorôb). Pozná základnú evidenciu a agendu spojenú s vedením farmy.

    Cena: 100 eur
    Minimálny počet uchádzačov: 15 (v prípade nižšieho počtu prihlásených sa kurz neotvára)
    Bližšie informácie: 0948/792 231

    >>> Prihláška
    >>> Späť na ponuku modulov