• Školský internát pri SOŠ veterinárnej, Drážovská 14, Nitra

   • Oznamy

   • Ziadost_o_prijatie_do_SI.pdf  je možné podať poštou na adresu Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, 950 12 Nitra s označením na obálke „Školský internát – prihláška“. Termín je do 20. mája 2021 (okrem novoprijatých žiakov). 

    Kritéria prijatia (otvoria sa kliknutím na názov) do školského internátu upravuje  Smernica č. 11/2020, ktorou sa určujú podrobnosti prijímania žiakov do školského internátu.

    Žiaci, ktorí boli prijatí a potvrdili nástup na štúdium sa môžu uchádzať o ubytovanie v školskom internáte prostrednícvtom zaslania žiadosti, ktorú nájdete Ziadost_o_prijatie_do_SI.pdf. Ostatné pokyny k ubytovaniu nájde na našej stránke v časti "Školský internát". Žiadosti o ubytovanie na školskom internáte posielajte do 31.5.2021 (platí pre novoprijatých žiakov).

    Vo veci školského internátu kontaktujte: Mgr. Jana Farkašová - 0948/792233, farkasova@sosvetnr.sk

   • Základné informácie

   •  

    Hlavný cieľ ŠI

    Najdôležitejšou náplňou práce vychovávateľov okrem zabezpečenia výchovy a vzdelávania v čase mimo vyučovania je poskytnúť žiakom priestor a čas na štúdium, dohliadnuť na ich ďalší osobnostný rozvoj. Prostredníctvom filmového klubu majú možnosť žiaci sledovať filmy domácej a zahraničnej kinematografie. V rámci činnosti zabezpečujeme návštevu kultúrnych podujatí – divadelných predstavení, besied s hercami, spisovateľmi, historických pamiatok, misijného domu, múzeí a pod. Spolupodielame sa pri organizovaní imatrikulácii, Dní otvorených dverí, organizujeme mikulášske podujatia, vianočné posedenia, podujatie s družobnými školami, Valentínsku poštu, úspešne reprezentujeme školu v súťažiach ako napr. v Kalokagatii, Mladý Európan, zdravotníckej súťaži 1. pomoci, Nitra moje mesto, vo výtvarných súťažiach, športových a zábavných súťažiach v rámci škôl nitrianskeho regiónu.

    Z jednotlivých výchovných skupín žiaci pracujú v internátnej rade a v stravovacej komisii, spolupracujú pri organizovaní spoločenských podujatí internátu, predkladajú návrhy pre ďalšie skvalitňovanie života v školskom internáte.

     

    Prevádzka internátu

    V čase školského vyučovania od nedele 16,00 hod. do piatku 14,00 hod.

     

    Ubytovanie

    V školskom roku 2021/2022 je školskom internáte ubytovaných 265 žiakov našej školy. Žiaci sú rozdelení do 9. výchovných skupín. Študentov vysokých škôl neubytovávame.

    Žiaci sú ubytovaní v "bunkách", ktoré obsahujú jednu 2 miestnu izbu, jednu 3 miestnu izbu, jedno WC a jednu kúpeľňu. K dispozícii sú spoločenské miestnosti so spoločenskými hrami, kuchynka, posilňovňa, telocvičňa, vonkajšie športoviská, knižnica, študovňa.

    Žiaci ubytovaní v ŠI majú možnosť pripojenia vlastných PC do Internetu pomocou WiFi siete s dosahom do každej izby.

     

    Stravovanie

    Žiakom je poskytnutá možnosť celodenného stravovania. Stravovanie je zabezpečené v školskej jedálni.

     

    Poplatok za ubytovanie

    Na základe prijatia VZN NSK č. 3/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v ŠI a v ZŠS v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK, riaditeľ školy určil výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za ubytovanie v školskom internáte pri SOŠ veterinárnej, Drážovská 14, Nitra od 01.09.2020 v sume 25,00 €Rozhodnutie o určení výšky poplatku si môžete prečítať TU...

    Poplatok môžete uhradiť na bankový účet vedený v Štátnej pokladnici (BIC/SWIFT: SPSRSKBA):
    SK73 8180 0000 0070 0030 9317.

    Preplatok za ubytovanie sa vracia až po skončení školského roka a zániku ubytovania na školskom internáte. Žiadosť o vrátenie preplatku si môžete stiahnuť TU...

     

    Zamestnanci 

    Mgr. Jana Farkašová - kontaktná osoba pre ŠI, vychovávateľka 4. výchovnej skupiny, farkasova@sosvetnr.sk, 0948/792233, 037/7922060
    Bc. Mária Dallošová - vychovávateľka 6. výchovnej skupiny, dallosova@sosvetnr.sk
    Mgr. Anna Hrabinová - vychovávateľka 9. výchovnej skupiny, hrabinova@sosvetnr.sk
    Mgr. Lubica Kupcová - vychovávateľka 5. výchovnej skupiny, kupcova@sosvetnr.sk
    Bc. Lenka Lörincová - vychovávateľka 7. výchovnej skupiny, lorincova@sosvetnr.sk
    Mgr. Agata Matiščíková - vychovávateľka 2. výchovnej skupiny, matiscikova@sosvetnr.sk
    Mgr. Dagmar Newmanová - vychovávateľka 8. výchovnej skupiny, newmanova@sosvetnr.sk
    Mgr. Tatiana Rapavá - vychovávateľka 3. výchovnej skupiny, rapava@sosvetnr.sk
    Bc. Jana Vagová - vychovávateľka 1. výchovnej skupiny, vagova@sosvetnr.sk
    Marta Bartková - pomocná vychovávateľka
    Renáta Pravdová - pomocná vychovávateľka 

     

   • Metodické združenie vychovávateľov ŠI

   • Vedúci MZ:
    Mgr. Jana Farkašová

    Členovia MZ:
    Bc. Mária Dallošová
    Mgr. Anna Hrabinová
    Mgr. Ľubica Kupcová
    Bc. Lenka Lörincová
    Mgr. Agata Matiščíková
    Mgr. Dagmar Newmanová
    Mgr. Tatiana Rapavá
    Bc. Jana Vagová

    Charakteristika MZ:
    Hlavnou úlohou metodické združenie vychovávateľov školského internátu je zvyšovať metodickú a odbornú úroveň vzdelávania a výchovy.

    MZ vychovávateľov:

    • rieši odborno-pedagogické problémy,
    • spracováva pripomienky, odporúčania pre riaditeľa i ostatných zamestnancov,
    • predkladá stanoviská k návrhom a pripravuje návrhy na riešenie pedagogických problémov riaditeľovi školy,
    • zaoberá sa problémami žiakov,
    • hodnotí výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov,
    • zaoberá sa výchovno-vzdelávacími problémami učiteľov,
    • zaoberá sa zabezpečovaním úzkej spolupráce medzi učiteľmi, vychovávateľmi, za účelom zjednocovania výchovno-vzdelávacej činnosti, výmeny skúseností a jednotného pôsobenia na žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania a využívania nových poznatkov v praxi,
    • iniciuje profesionálny a kariérny rast pedagogických zamestnancov,
    • koordinuje vzdelávanie pedagogických zamestnancov, a to v oblasti samovzdelávania i v účasti na vzdelávacích podujatiach iných vzdelávacích organizácií podľa individuálnych predpokladov zamestnancov,
    • predkladá návrhy na zefektívňovanie metód a foriem práce so žiakmi,
    • rozvíja a podnecuje pedagogickú tvorivosť pedagogických zamestnancov.