• Školský internát pri SOŠ veterinárnej, Drážovská 14, Nitra


   • Oznamy

    Žiadosť o prijatie žiaka do ŠI (otvorí sa kliknutím na názov) je možné podať do 29.5.2020, poštou na adresu Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, 950 12 Nitra s označením na obálke „Školský internát – prihláška“Kritéria prijatia (otvoria sa kliknutím na názov) do školského internátu upravuje  Smernica č. 11/2020, ktorou sa určujú podrobnosti prijímania žiakov do školského internátu.

    Vo veci školského internátu kontaktujte: Mgr. Jana Farkašová - 0948/792233, farkasova@sosvetnr.sk alebo RNDr. Ľuboš Černý - 0948/792224, cerny@sosvetnr.sk


    Dokumenty

    Školský poriadok ŠI
    Smernica o prijímaní žiakov do ŠI (11/2020)
    Rozhodnutie o určení výšky poplatku (od 1.9.2020)


    Formuláre

    Žiadosť o prijatie žiaka so ŠI

    Pokyny pre nástup žiaka do ŠI
    Osobné údaje žiaka prijatého do ŠI
    Vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka v ŠI

    Prihláška žiaka na stravovanie
    Žiadosť o zaslanie preplatku za ubytovanie


    Prevádzka internátu

    V čase školského vyučovania od nedele 16,00 hod. do piatku 14,00 hod.


    Ubytovanie

    V školskom roku 2019/2020 je školskom internáte ubytovaných 235 žiakov našej školy. Žiaci sú rozdelení do 8. výchovných skupín. Študentov vysokých škôl neubytovávame.

    Žiaci sú ubytovaní v "bunkách", ktoré obsahujú jednu 2 miestnu izbu, jednu 3 miestnu izbu, jedno WC a jednu kúpeľňu.


    Poplatok za ubytovanie

    Na základe prijatia VZN NSK č. 3/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v ŠI a v ZŠS v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK, riaditeľ školy určil výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za ubytovanie v školskom internáte pri SOŠ veterinárnej, Drážovská 14, Nitra od 01.09.2020 v sume 25,00 €.

    Poplatok môžete uhradiť na bankový účet vedený v Štátnej pokladnici (BIC/SWIFT: SPSRSKBA):
    SK73 8180 0000 0070 0030 9317.

    Rozhodnutie o určení výšky poplatku si môžete prečítať TU...


    Stravovanie

    Žiakom je poskytnutá možnosť celodenného stravovania.


    Hlavný cieľ ŠI

    Najdôležitejšou náplňou práce vychovávateľov okrem zabezpečenia výchovy v čase mimo vyučovania je poskytnúť žiakom priestor a čas na štúdium, dohliadnuť na ich ďalší vzdelávací rozvoj, ktorý majú možnosť realizovať v klubovni informačno-komunikačných technológií a v Školskom informačnom centre. Okrem informácií z internetu majú možnosť čerpať vedomosti v školskej knižnici, v ktorej si môžu aj zapožičiavať odbornú literatúru a beletriu.

    Žiaci ubytovaní v ŠI majú možnosť pripojenia vlastných PC do Internetu pomocou WiFi siete s dosahom do každej izby.


    Záujmové vzdelávanie

    V internáte pracuje 18 záujmových krúžkov a záujmových útvarov: volejbalový, futbalový, floorbalový, Street dance, basketbalový, Zumba, stolnotenisový, strelecký, chovateľský, technických zručností, rádio-amatérsky, počítačový, zdravotnícky, fotografický, hudobno-dramatický, tvorivých dielní, posiľňovací a filmový klub.

    Zároveň majú žiaci ubytovaní v ŠI v rámci prípravy na vyučovanie možnosť doučovať sa v anglickom, nemeckom a ruskom jazyku.


    Ostatné činnosti

    Prostredníctvom filmového klubu majú možnosť žiaci sledovať filmy domácej a zahraničnej kinematografie. V rámci činnosti zabezpečujeme návštevu kultúrnych podujatí – divadelných predstavení, besied s hercami, spisovateľmi, historických pamiatok, misijného domu, múzeí a pod. Spolupodielame sa pri organizovaní imatrikulácii, Dní otvorených dverí, organizujeme mikulášske podujatia, vianočné posedenia, podujatie s družobnými školami, Valentínsku poštu, úspešne reprezentujeme školu v súťažiach ako napr. v Kalokagatii, Mladý Európan, zdravotníckej súťaži 1.pomoci, Nitra moje mesto , vo výtvarných súťažiach, športových a zábavných súťažiach v rámci škôl nitrianskeho regiónu.

    Z jednotlivých výchovných skupín žiaci pracujú v internátnej rade a v stravovacej komisii, spolupracujú pri organizovaní spoločenských podujatí internátu, predkladajú návrhy pre ďalšie skvalitňovanie života v školskom internáte.


    Foto

    SI kruzok, 380 kB     SI sport, 380 kB