• Školský internát pri SOŠ veterinárnej, Drážovská 14, Nitra

   • Oznamy

   • Žiadosť o prijatie žiaka do ŠI (otvorí sa kliknutím na názov) je možné podať do 29.5.2020, poštou na adresu Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, 950 12 Nitra s označením na obálke „Školský internát – prihláška“Kritéria prijatia (otvoria sa kliknutím na názov) do školského internátu upravuje  Smernica č. 11/2020, ktorou sa určujú podrobnosti prijímania žiakov do školského internátu.

    Vo veci školského internátu kontaktujte: PaedDr. Róbert Košík, PhD. - 0948/792233, kosik@sosvetnr.sk

  • Prevádzka internátu

   V čase školského vyučovania od nedele 16,00 hod. do piatku 14,00 hod.


   Ubytovanie

   V školskom roku 2020/2021 je školskom internáte ubytovaných 240 žiakov našej školy. Žiaci sú rozdelení do 8. výchovných skupín. Študentov vysokých škôl neubytovávame.

   Žiaci sú ubytovaní v "bunkách", ktoré obsahujú jednu 2 miestnu izbu, jednu 3 miestnu izbu, jedno WC a jednu kúpeľňu.


   Poplatok za ubytovanie

   Na základe prijatia VZN NSK č. 3/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v ŠI a v ZŠS v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK, riaditeľ školy určil výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za ubytovanie v školskom internáte pri SOŠ veterinárnej, Drážovská 14, Nitra od 01.09.2020 v sume 25,00 €.

   Poplatok môžete uhradiť na bankový účet vedený v Štátnej pokladnici (BIC/SWIFT: SPSRSKBA):
   SK73 8180 0000 0070 0030 9317.

   Rozhodnutie o určení výšky poplatku si môžete prečítať TU...


   Stravovanie

   Žiakom je poskytnutá možnosť celodenného stravovania.


   Hlavný cieľ ŠI

   Najdôležitejšou náplňou práce vychovávateľov okrem zabezpečenia výchovy v čase mimo vyučovania je poskytnúť žiakom priestor a čas na štúdium, dohliadnuť na ich ďalší vzdelávací rozvoj, ktorý majú možnosť realizovať v klubovni informačno-komunikačných technológií a v Školskom informačnom centre. Okrem informácií z internetu majú možnosť čerpať vedomosti v školskej knižnici, v ktorej si môžu aj zapožičiavať odbornú literatúru a beletriu.

   Žiaci ubytovaní v ŠI majú možnosť pripojenia vlastných PC do Internetu pomocou WiFi siete s dosahom do každej izby.


   Záujmové vzdelávanie

   V internáte pracuje 18 záujmových krúžkov a záujmových útvarov: volejbalový, futbalový, floorbalový, Street dance, basketbalový, Zumba, stolnotenisový, strelecký, chovateľský, technických zručností, rádio-amatérsky, počítačový, zdravotnícky, fotografický, hudobno-dramatický, tvorivých dielní, posiľňovací a filmový klub.

   Zároveň majú žiaci ubytovaní v ŠI v rámci prípravy na vyučovanie možnosť doučovať sa v anglickom, nemeckom a ruskom jazyku.


   Ostatné činnosti

   Prostredníctvom filmového klubu majú možnosť žiaci sledovať filmy domácej a zahraničnej kinematografie. V rámci činnosti zabezpečujeme návštevu kultúrnych podujatí – divadelných predstavení, besied s hercami, spisovateľmi, historických pamiatok, misijného domu, múzeí a pod. Spolupodielame sa pri organizovaní imatrikulácii, Dní otvorených dverí, organizujeme mikulášske podujatia, vianočné posedenia, podujatie s družobnými školami, Valentínsku poštu, úspešne reprezentujeme školu v súťažiach ako napr. v Kalokagatii, Mladý Európan, zdravotníckej súťaži 1.pomoci, Nitra moje mesto , vo výtvarných súťažiach, športových a zábavných súťažiach v rámci škôl nitrianskeho regiónu.

   Z jednotlivých výchovných skupín žiaci pracujú v internátnej rade a v stravovacej komisii, spolupracujú pri organizovaní spoločenských podujatí internátu, predkladajú návrhy pre ďalšie skvalitňovanie života v školskom internáte.


   Foto

   SI kruzok, 380 kB     SI sport, 380 kB

   • Metodické združenie vychovávateľov ŠI

   • Vedúci MZ:
    Mgr. Jana Farkašová

    Členovia MZ:
    PaedDr. Róbert Košík, PhD.
    Bc. Mária Dallošová
    Mgr. Ľubica Kupcová
    Bc. Lenka Lörincová
    Mgr. Agata Matiščíková
    Mgr. Júlia Mikušíková
    Bc. Jana Vagová

    Charakteristika MZ:
    Hlavnou úlohou metodické združenie vychovávateľov školského internátu je zvyšovať metodickú a odbornú úroveň vzdelávania a výchovy.

    MZ vychovávateľov:

    • rieši odborno-pedagogické problémy,
    • spracováva pripomienky, odporúčania pre riaditeľa i ostatných zamestnancov,
    • predkladá stanoviská k návrhom a pripravuje návrhy na riešenie pedagogických problémov riaditeľovi školy,
    • zaoberá sa problémami žiakov,
    • hodnotí výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov,
    • zaoberá sa výchovno-vzdelávacími problémami učiteľov,
    • zaoberá sa zabezpečovaním úzkej spolupráce medzi učiteľmi, vychovávateľmi, za účelom zjednocovania výchovno-vzdelávacej činnosti, výmeny skúseností a jednotného pôsobenia na žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania a využívania nových poznatkov v praxi,
    • iniciuje profesionálny a kariérny rast pedagogických zamestnancov,
    • koordinuje vzdelávanie pedagogických zamestnancov, a to v oblasti samovzdelávania i v účasti na vzdelávacích podujatiach iných vzdelávacích organizácií podľa individuálnych predpokladov zamestnancov,
    • predkladá návrhy na zefektívňovanie metód a foriem práce so žiakmi,
    • rozvíja a podnecuje pedagogickú tvorivosť pedagogických zamestnancov.