• Škola dnes


   • Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra ponúka žiakom možnosť vzdelávať sa v študijných odboroch

    • 4210 M 04 agropodnikanie so zameraním na farmárstvo
    • 4210 M 18 agropodnikanie so zameraním na kynológiu
    • 4336 M 01 veterinárne zdravotníctvo a hygiena so zameraním na chov hospodárskych zvierat
    • 4336 M 03 veterinárne zdravotníctvo a hygiena so zameraním na chov cudzokrajných zvierat

     

        V školskom roku 2020/2021 navštevuje školu navštevuje 461 žiakov (k 31.10.2020) zo 49 okresov a 7 krajov  Slovenska. Škola je vybavená okrem tried aj viacerými špecializovanými učebňami ako sú: multimediálna učebňa, jazykové učebne, učebne chovateľských predmetov, učebňa anatómie, fyziológie a patologickej anatómie, učebňa reprodukcie, inseminácie a chirurgie, učebňa veterinárnej starostlivosti, asanácie, mikrobiológie, parazitológie a hygieny potravín, špeciálna odborná učebňa pre chirurgiu - veterinárna ambulancia, laboratórna diagnostika, učebňa predmetov rastlinne výroby, učebne ekonomických predmetov, učebňa chémie, biológie, pitevňa, mikrobiologické laboratórium, salón pre psov,  a pod.

        Škola má vysokokvalifikovaných učiteľov, ktorí majú bohaté odborné skúsenosti a ochotne ich odovzdajú svojim žiakom. V skole pôsobí aj špeciálny pedagóg, ktorý pracuje individuálne so žiakmi so zdravotným znevýhodnením.

        Pravidelne sa žiaci našej školy zúčastňujú na medzinárodných súťažiach v orbe alebo agroolympiády, Naši žiaci sa zúčastnili súťaží v krajinách ako Rakúsko, Poľsko, Portugalsko a Estónsko. Okrem toho sa pravidelne zúčastňujem súťaží: Mladý ekofarmár, SOČ (stredoškolská odborná činnosť), Mladý chovateľ, športových súťaží napr. florbal, atletika žiakov, bedminton, cezpoľný beh, orientačný beh a podobne.

        Odbornú prax žiaci vykonávajú v stredisku odbornej praxeu zamestnávateľov (vo veterinárnych ambulanciách, v zoologických záhradách a v rôznych podnikoch s poľnohospodárskym zameraním). Vybraní žiaci sa v rámci odbornej praxe zúčastňujú aj stáže v Japonskuv Srbsku. Škola má 6 skleníkov, bylinkovú záhradu a úžitkovú záhradu a ovocný sad.  V škole sa chovajú tieto zvieratá – hrabavá hydina, vodná hydina, kozy, ovce, poník, pštrosy, prepelice, včely a pod.

        V posledných rokoch škola prešla rozsiahlou rekonštrukciou vonkajších ale aj vnútorných priestorov, pribudli nové voliéry pre zvieratá, nové zvieratá, buduje sa nový kynologický areál.

        Škola sa zapája aj rôznych projektov, napr. Erazmus plus  „Mladí veterinári na odbornom vzdelávaní a praxi v Srbsku“. Cez projekt IROP sa zrekonštruovali a zmodernizovali špeciálne učebne. Pomocou projektu „Modernizácia vzdelávania v SOŠ veterinárnej v súlade s potrebami vzdelanostnej spoločnosti“ sa škola vybavila informačno-komunikačnými technológiami. Škola patrí medzi 1 z 25 škôl, v ktorej sa realizuje projekt zameraný na podporu finančnej gramotnosti žiakov (FINQ).

        Od roku 2014 škola funguje aj ako Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre veterinárne vedy, v ktorom ponúka množstvo vzdelávacích kurzov pre širokú verejnosť.

        Súčasťou školy je aj školský internát, kde je ubytovaných 240 žiakov a školská jedáleň, ktorá zabezpečuje žiakom celodenné stravovanie. Kapacita školského internátu sa plánuje rozšíriť.

        Žiaci sa môžu realizovať aj v mimoškolských aktivitách. K dispozícii majú vzdelávacie krúžky, telocvičňu, posilňovňu, chovateľskú miestnosť, učebňu informatiky a pod.

        Škola pomáha už mnoho rokov vychovávať nových pedagógov. Naši učitelia pôsobia ako cviční učitelia pre Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre a Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre.

        Naši absolventi po skončení štúdia pokračujú na štúdium na Univerzite veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach, na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, ale aj na iných univerzitách na Slovensku alebo v zahraničí.
     

   • Vyučovacie priestory

   •  

    Na škole prebieha vyučovanie v:

    • 27 špecializovaných učebniach určených na vyučovanie akademických a profesijných predmetov:
     • 2 učebne pre spoločensko-vedné predmety,
     • 5 učební na vyučovanie cudzích jazykov,
     • 3 učebne na vyučovanie prírodovedných predmetov,
     • učebňa informatiky,
     • biologické laboratórium,
     • chemické laboratórium,
     • veterinárne laboratórium,
     • 4 učebne na vyučovanie veterinárnych predmetov,
     • 3 učebne na vyučovanie predmetov chovu zvierat,
     • učebňa na vyučovanie predmetov pestovania rastlín,
     • učebňa na vyučovanie kynologických predmetov,
     • 2 učebne na vyučovanie ekonomických predmetov,
     • veľkokapacitná multimediálna učebňa,
     • univerzálna učebňa.
    • 10 učebniach určených na vyučovanie praktickej prípravy:
     • 2 učebne praxe,
     • dielňa praxe,
     • školská záhrada,
     • školská voliéra,
     • školské vivárium,
     • pitevňa,
     • učebňa chirurgie,
     • salón pre psy,
     • kynologický úsek,
     • ekoučebňa v átriu školy.
    • 4 učebniach určených na vyučovanie telesnej a športovej výchovy:
     • veľká telocvičňa,
     • pohybové štúdio,
     • 2 posilňovne.


    •  
   • História školy


   •      Oblasť Nitry je svojou zemepisnou polohou a prírodným charakterom už celé stáročia predurčené, aby sa stala „Mekkou“ slovenského poľnohospodárstva. Prudký rozvoj poľnohospodárskej výroby koncom 50-tych rokov vyvolal tlak na zvyšovanie počtu odborníkov v danej oblasti, čím sa vytvorili podmienky pre vznik Poľnohospodárskej technickej školy v Nitre.

         Škola vznikla schválením v Zbore povereníkov 7. mája 1960 na návrh vtedajšieho Krajského národného výboru (KNV). Pod vtedajším názvom Stredná poľnohospodárska škola technická (SPTŠ) začala pôsobiť v prenajatých priestoroch na dnešnej Kupeckej ulici.

         Prvý školský rok 1960/1961 slávnostne otvoril 1. septembra 1960 vtedajší riaditeľ školy Ing. Ján Buchel. Boli otvorené dve triedy denného štúdia a štyri triedy diaľkového štúdia. Po ukončení 4-ročného štúdia nadobudli žiaci úplné stredné odborné vzdelanie a mohli v praxi vykonávať funkciu technika rastlinnej výroby, technika živočíšnej výroby a veterinárneho technika. Diaľkové štúdium bolo dvojročné a bolo určené na rozšírenie vzdelania pre ľudí z poľnohospodárskej praxe.

         Postupne sa počet študentov rozširoval a priestory školy sa ukázali ako nedostatočné. V školskom roku 1963/1964 mala Stredná poľnohospodárska technická škola 9 tried denného a 8 tried diaľkového štúdia, preto bolo potrebné vyučovať až v štyroch objektoch. Situácia sa začala meniť v apríli 1964, kedy bola schválená investičná výstavba novej 15-triednej budovy školy spolu s internátom v Nitre na Šindolke.

         5. septembra 1967 bolo slávnostné otvorenie školského roku 1967/1968 v novej budove. Internát a spojovacia chodba boli dokončené v nasledujúcom roku. V novej budove školy boli zriadené špeciálne učebne biológie, chémie, rastlinnej a živočíšnej výroby, veterinárstva, pribudla učebňa jazykov a pitevňa. Učebne boli vybavené dostupnou didaktickou technikou a pomôckami. V zlepšenom vyučovacom prostredí sa kládol dôraz na aktivitu žiakov, ich praktickú zručnosť i rozvíjanie tvorivého myslenia. V ďalších rokoch sa dobudovával areál a chýbajúce objekty, na čom malo veľkú zásluhu vedenie školy, pedagogickí i nepedagogickí pracovníci, žiaci aj rodičia. Postupne pribudli športové ihriská, mechanizačná hala, voliéra, vybudovalo sa päť skleníkov. V rámci Nitry vznikol jeden z najreprezentatívnejších komplexov stredných škôl. Od roku 1972 sa SPTŠ stala cvičnou školou Katedry pedagogiky pri VŠP v Nitre, zároveň v tom istom roku bol na škole zorganizovaný medzinárodný postgraduálny kurz učiteľov poľnohospodárskych a lesníckych škôl rozvojových krajín poriadaný UNESCOm. Viacerí pedagógovia (Ing. Rathouská, Ing. Krausková, Ing. Švihrová, Ing. Hajzok) získali medzinárodné ocenenie svojho pedagogického majstrovstva.

         Po odchode Ing. Jána Buchela do dôchodku sa od školského roku 1984/1985 stal riaditeľom školy Ing. Jaromír Gábriš, CSc., ktorý pokračoval v nastúpenom trende rozvoja školy.

         V roku 1991 sa stal riaditeľom školy Ing. Jozef Cíbik, CSc. V roku 1993 sa kolektív pedagogických pracovníkov podieľal na tvorbe základnej pedagogickej dokumentácie pre nový študijný odbor agropodnikanie. V roku 1997 bolo na škole zriadené Stredisko odbornej praxe. Postupne sa začala úspešne rozvíjať aj spolupráca s odbornými školami v zahraničí (Kroměříž, České Budějovice, Zoetermeer v Holandsku).

         Od školského roku 2009/2010 sa na základe výberového konania stala riaditeľkou školy Mgr. Edita Križanová. Počas jej pôsobenia v pozícii riaditeľky školy sa škola úspešne zapojila sa do viacerých projektov, ktorými sa škola postupne zmodernizovala.

          Od 1.11.2019 sa na základe výberového konania stal riaditeľom školy RNDr. Ľuboš Černý.