• Stredisko odbornej praxe pri SOŠ veterinárnej, Drážovská 14, Nitra

   •  

    Súčasti strediska odbornej praxe

    Školská voliéra, ktorá zabezpečuje:
    - ustajňovacie priestory pre všetky chované zvieratá,
    - ustajňovacie priestory mimo voliéry (výbehy),
    - ošetrovanie a kŕmenie chovaných zvierat.

    Školská záhrada, ktorá zabezpečuje:
    - vzorkovú výrobu kultúrnych plodín – zeleniny, tráv, liečivých rastlín a pod.,
    - osivá, hnojivá a pesticídy na ošetrovanie jednotlivých plodín,
    - zabezpečuje dostatok jadrových a objemových krmív pre voliéru.

    Stredisko mechanizácie, ktoré zabezpečuje:
    - včasné vykonávanie mechanizovaných prác,
    - dostupnosť techniky pre názorné a praktické vyučovanie,
    - základnú a predsejbovú prípravu pôdy,
    - sejbu a ošetrovanie porastov počas vegetácie,
    - zberové a pozberové práce.

     

    Ciele strediska odbornej praxe

    Vytvárať organizačné, prevádzkové a materiálne podmienky na zabezpečenie praktického vyučovania žiakov školy.

    Výrobno-hospodárska činnosť je zameraná na všetkých úsekoch tak, aby umožňovala praktické vyučovanie a vnútornú prevádzku na základe odbornosti a hospodárnosti a poskytovala žiakom najdôležitejšie základné odborné poznatky súčasnosti.

    Zabezpečiť harmonickú jednotu výrobno-hospodárskej činnosti vo vzťahu k pedagogickej výchovnej práci.

    Rozvíjanie a podporu záujmovej činnosti žiakov.

    Výsledkami práce a prezentáciou na Dňoch otvorených dverí motivovať žiakov ZŠ k voľbe povolania.

    Prevádzkovanie Strediska odbornej praxe pod odborným vedením vytvára predpoklady k tomu, aby dosiahnuté výsledky boli zárukou vysokej úrovne praktickej prípravy žiakov.