• Školský špeciálny pedagóg

   •  

    Mgr. Roman Ratulovský

    Primárnym cieľom mojej práce je poskytovaním špeciálno-pedagogických intervencií predchádzať školskému neúspechu všetkých žiakov (aj tých so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami).

     

    Ako ma môžete kontaktovať?

    správou cez EduPage
    mailom: ratulovsky@sosvetnr.sk
    telefonicky: 0948 79 22 26, 037 792 20 08
    osobne: špeciálno-pedagogická učebňa K.ŠŠP 1/074 (na spojovacej chodbe za kuchynkou)

     

    Konzultačné hodiny:

               Pondelok:     
    Utorok:
    Streda:
    Štvrtok:
    Piatok:
    10,35 - 10,55     
    10,35 - 10,55
    10,35 - 10,55
    10,35 - 10,55
    10,35 - 10,55


    14,40 - 15,20

     

    Čo je to špeciálno-pedagogická intervencia?

    Obsahom špeciálno-pedagogickej intervencie je rozvíjanie kognitívnych funkcií, ktoré odhalili predchádzajúce diagnostické vyšetrenia v poradenských zariadeniach ako problémové.

    Ako pomôcky pri práci využívame odbornú literatúru, pracovné listy, špeciálne hry a cvičenia.

    Špeciálno-pedagogickú intervenciu je možné využiť aj na objasnenie edukačného obsahu, ktoré sa pri aplikácii bežných pedagogických metód zo strany vyučujúceho dieťaťu nepodarilo pochopiť.

    Dôležitú úlohu špeciálno-pedagogickej intervencie tvoria aj rozhovory so žiakom, ktoré majú posilniť vzťah špeciálneho pedagóga a žiaka na základe dôvery, stimulovať aktivitu a snahu dieťaťa  a súčasne ho motivovať do ďalšej práce.

    Špeciálno-pedagogická intervencia je realizovaná spravidla 1 vyučovaciu hodninu týždenne podľa vopred stanoveného rozvrhu v učebni špeciálneho pedagóga.

     

    V akých situáciách sa na mňa môžete obrátiť?

    Študenti

    • neúspech v učení aj napriek tvojej snahe,
    • zlepšenie techník učenia sa.

    Pedagógovia

    • podozrenie, že niektorý žiak vyžaduje individuálne vzdelávacie potreby,
    • konzultovanie postupov vzdelávania integrovaných žiakov.

    Rodičia

    • potreba individuálneho začlenenia vášho dieťaťa,
    • konzultovanie postupov učenia sa žiakov v domácom prostredí.