• Voľby do školského parlamentu

     • Riaditeľ školy vyhlasuje voľby do školského parlamentu, ktoré sa uskutočnia 21.11.2022 od 8.00 do 10.00 hod. v spoločenskej miestnosti. Voľby organizuje rada školy.

      Návrhy kandidátov je potrebné predložiť prostredníctvom triedneho učiteľa do 18.11.2022.

      Voliť sa bude 9 členov a to krúžkovaním jednotlivých kandidátov. Platný hlasovací lístok je ten, na ktorom bude zakrúžkovaný minimálne 1 a maximálne 9 kandidátov. Do školského parlamentu odporúčame zvoliť za každý ročník jedného člena.

      Viac o školskom parlamente sa dočítate TU...

     • Príspevok do fondu RZ

     • Oznamujeme Vám, že dňa 26.9.2022 sa uskutočnilo rokovanie výboru SRRZ- RZ pri SOŠ veterinárnej v Nitre.

      Okrem iného bola na výbore prerokovaná a upravená aj výška príspevku zákonného zástupcu žiaka do fondu Rodičovského združenia, a to nasledovne:

      • príspevok do fondu RZ za žiaka sa upravila zo sumy 25 € na 35 € za školský rok,
      • príspevok do fondu RZ za žiaka, ktorý má súrodenca v škole sa upravila zo sumy 15 € na 25 € za školský rok.

      V mene výboru RZ prosíme o zaslanie doplatku do fondu rodičovského združenia.

      Výbor RZ.

      Poplatok je potrebné uhradiť bankovým prevodom na č. účtu SK75 0900 0000 0002 3135 4420 do 31.10.2022Do poznámky sa uvedie meno, priezvisko a trieda žiaka.

     • Medzinárodná súťaž v orbe mladých v Estónsku

     • V dňoch 15.9. - 18.9. 2022 sa konala v Olustvere - v Estónsku Medzinárodná súťaž v orbe mladých. Našu školu úspešne reprezentovali dvaja žiaci - Adam Šimončík zo 4.A a Marián Hlavačka z 3.A triedy. Súťaže sa pravidelne zúčastňujú študenti z mnohých krajín (Francúzsko, Nemecko, Rakúsko, Luxembursko, Belgicko, Ukrajina, Maďarsko, PoĽsko, Fínsko, Švajčiarsko, Španielsko, Dánsko...) a je skvelou príležitosťou získať nové skúsenosti.

     • Čo sa nám urodilo...

     • V rámci zážitkového vyučovania na predmetoch rastlinnej výroby a interaktívnej záhrady aj tohto roku žiaci pripravili malú výstavku plodov zo šk. záhrady pod názvom „Čo sa nám urodilo...“

      Aj napriek tohtoročnému suchu sa vďaka obetavej starostlivosti našej novej p. záhradníčky Alenky Slezákovej, šikovným a pracovitým žiakom na odbornej praxi pod vedením Ing. Janky Bujdákovej a Ing. Zuzky Kováčikovej podarilo dopestovať rôzne druhy a odrody zeleniny, liečivých rastlín a menej známeho ovocia ako napr. arónie, ebenovníka, figy, duly, muchovníka alebo drienok.

     • Pokyny k nástupu žiakov do školy

     • !!! AKTUALIZOVANÉ !!!

      POZOR, na základe predbežného rokovania s RUVZ Nitra ubytovanie v školskom internáte zatiaľ nie je možné.

      • Všetci žiaci 1. ročníka prídu do školy dňa 6.9.2022 (utorok). Príchod žiakov je podľa vzdialenosti bydliska možný od  8,00 hod. do 10,00 hod. Po príchode pôjdu do kmeňovej triedy (usmernia ich zamestnanci školy), ak je to možné v sprievode zákonného zástupcu žiaka
      • Žiaci 2. až 4. ročníka prídu do školy dňa 5.9.2022 (pondelok) o  8,00 hod., zhromaždia sa vo svojich kmeňových triedach.

      Prvý deň v škole

      Všetci žiaci:

      • prinesú si podpísaný súhlas so spracovaním osobných údajov, odovzdajú triednemu učiteľovi,
      • vyzdvihnú si učebnice od triedneho učiteľa,
      • vyzdvihnú si ISIC kartu na sekretariáte riaditeľa školy,
      • dochádzajúci žiaci si vyzdvihnú kľúč od skrinky na sekretariáte riaditeľa školy,
      • dostanú vzdelávací poukaz,
      • dostanú rozvrh,
      • pokyny k dištančnému vzdelávaniu. Dištančné vzdelávanie sa bude uskutočňovať cez ZOOM.

      Žiaci prvého ročníka:

      • dostanú prístupové údaje do Edupage,
      • dostanú prístupové údaje do školou zriadenej mailovej pošty,
      • zúčastnia sa inštruktáže k dištančnému vzdelávaniu cez ZOOM (vrátane praktickej skúšky),
      • pokyny k odbornej praxi,
      • všetci žiaci 1. ročníka budú mať dňa 6.9.2022 v školskej jedálni zabezpečený obed, ak obed nechcú odhlásia sa z obeda u vedúcej školskej jedálne.

      Zákonní zástupcovia žiakov 1. ročníka:

      • dostanú prístupové údaje do žiackej knižky,
      • dostanú prístupové údaje do školou zriadenej mailovej pošty,
      • zúčastnia sa inštruktáže spolu so žiakom k dištančnému vzdelávaniu cez ZOOM (vrátane praktickej skúšky),
      • zúčastnia sa triedneho aktívu Rodičovského združenia.

      Odo dňa 6.9.2022 sa budú prezenčne vzdelávať:

      • žiaci 2. až 4. ročníka, ktorí denne dochádzajú do školy (nie sú ubytovaní v školskom internáte),
      • žiaci 2. až 4. ročníka, ktorí sú ubytovaní v školskom internáte na Cabajskej ulici v Nitre.

      Odo dňa 7.9.2022 sa budú prezenčne vzdelávať:

      • aj dochádzajúci žiaci 1. ročníka, ktorí denne dochádzajú do školy (nie sú ubytovaní v školskom internáte).

      Z technických príčin (rekonštrukcia školského internátu) sa žiaci 1. až 4. ročníka, ktorí boli prijatí na ubytovanie v školskom internáte pri našej škole sa budú vzdelávať DIŠTANČNE. Dištančné vzdelávanie sa bude uskutočňovať cez ZOOM. Na každej vyučovacej hodine sa bude kontrolovať prítomnosť žiaka na vyučovaní. Ďakujeme za pochopenie.

       

      Školský internát:

      Nástup žiakov do školského internátu oznámime po rokovaní a obhliadke školského internátu zamestnancami RUVZ Nitra..

       

      Školská jedáleň:

      Stravovanie v školskej jedálni začína dňa 5.9.2022 obedom pre žiakov 2. až 4. ročníka, ktorí navštevujú školu prezenčne a od 6.9.2022 aj pre žiakov 1. ročníka.

      Prihlásenie na stravovanie (a následný odber stravy) je možné iba zaslaním vyplnenej prihlášky na stravu.


       

     • Poplatky za stravu a ubytovanie v šk. roku 2022/2023

     • Školská jedáleň

      Na základe prijatia VZN NSK č. 3/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v ŠI a v ZŠS v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK, riaditeľ školy určil výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni pri SOŠ veterinárnej, Drážovská 14, Nitra od 01.09.2022 nasledovne:

      celodenná strava:  4,03 €    v tom:
          raňajky:   1,33 € (z toho desiata 0,60 €)
          obed:       1,41 €
          večera:    1,29 € (z toho olovrant 0,40 €)

       

      Školský internát

      Výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za ubytovanie žiaka v školskom internáte pri SOŠ veterinárnej, Drážovská 14, Nitra je od 01.09.2022 v sume 30,00 €.

      Poplatok sa uhrádza na číslo účtu:  SK73 8180 0000 0070 0030 9317

      Žiaci prvého ročníka ako variabilný symbol uvedú prvých 5 číslic z kódu žiaka, ktorý im bol pridelený k prijímacím skúškam. Do poznámky pre prijímateľa uveďte meno, priezvisko a triedu žiaka.

      Za mesiac september 2022 uhradia príspevok len ubytovaní žiaci 1. a 4. ročníka. Ak už uhradil poplatok žiak 2. alebo 3. ročníka, tak sa tento poplatok započíta za mesiac október 2022.

     • Kultúrno-pracovná stáž našich študentov v Japonsku pokračuje

     • V  apríli 2022 do Japonska vycestovali Alexandra Giertlová a Bibiana Betková. V stredu 13.07.2022 sa k ním pripojili študenti Václav Urbánek a Daniela Malíková. Aj keď to bola ich prvá cesta lietadlom, v Tokiu cestovali medzi letiskami, museli zvládnuť mnohé nečakané situácie, nestratili sa a už dnes sa zapojili do práce v laboratóriu Biogenkoji Research Institute po boku svojich spolužiakov, ktorí im pomaly predajú štafetu, keďže sa im ich pobyt kráti.

      Viac sa dočítate TU...

     • Zakúpenie známky ISIC 09/2023

     • !!! týka sa žiakov 2. - 4. ročníka !!!

      Známka na ISIC karte je síce platná do 30.9.2022, ale niektorí dopravcovia vyžadujú, aby pri aktivácii žiackeho cestovného na šk. rok 2022/2023 mali zakúpenú známku ISIC 09/2023.

      Cena ISIC známky je 10 € - môžete zaplatiť prevodom na bankový účet rodičovského združenia (IBAN SK75 0900 0000 0002 3135 4420 - do poznámky uveďte meno, priezvisko a triedu žiaka).

      Po zaplatení známky ju musí škola objednať a na školu je známka doručená v stredu v ďalšom týždni po jej objednaní. Ak chcete mať známku k dispozícii 5.9.2022 (ihneď po nástupe do školy), musí byť platba pripísaná na účet do 15.8.2022. Škola bude takto zaplatené známky objednávať 19.8.2022.

       

     • Farebný retro Deň detí

     • Farbičky farebné, do biela ladené, retro hry úsmevné, hudba, gitara, tanec, cukrovej vaty kopec až zazvonil zvonec  a Macko Uško Dňu detí povedal koniec.