• Prihláška na stravovanie v šk. roku 2020/2021

     • Žiaci školy, ktorí majú záujem o stravovanie v Školskej jedálni pri SOŠ veterinárnej, Drážovská 14, Nitra v školskom roku 2020/2021 sú povinní zaslať prihlášku na stravovanie (viď príloha) poštou na adresu školy (Školská jedáleň, SOŠ veterinárna, Drážovská 14, 95012 Nitra) alebo elektronicky naskenovanú s podpisom na mail budova@sosvetnr.sk.

      Stravník bude prihlásený na odber stravy až po pripísaní platby na účet.

      Platby (pre stravníkov, ktorí zaslali prihlášku) budú sprístupnené v informačnom systéme EduPage po 1.8.2020 (resp. po 1.8.2020 po doručení prihlášky).

     • Predĺženie platnosti čipu ISIC TransData pre dopravu

     • !!! týka sa žiakov 1.-3. ročníka, ktorí majú ISIC TransData !!! (logo TransData na zadnej strane ISIC karty)

      Platnosť čipu ISIC karty TransData pre účely dopravy je do 30.6.2020, to znamená, že od 1.7.2020 nemusí preukaz fungovať u všetkých dopravcov.

      Cena prolongácie je 3 € (platené formou SMS).

      Ak chcete ISIC kartu TransData využívať v doprave počas letných prázdnin a ďalší školský rok, potrebujete si prolognovať (predĺžiť platnosť čipu):

      1. poslať SMS na číslo 8844 v tvare TC medzera priezvisko medzera číslo čipu
      2. priložiť kartu k školskému terminálu (po prijatí potvrdzujúcej SMS) na sekretariáte školy alebo verejnému terminálu (https://www.preukazstudenta.sk/)

      Viac informácií na:

      https://www.preukazstudenta.sk/stredna-a-zakladna-skola?qt-stredna_skola_a_zakladna_skola=prolongacia

     • Projekt Erasmus+

     • Naša škola získala grant na realizáciu projektu Erasmus+ v Kľúčovej akcii 1- Mobilita jednotlivcov v odbornom vzdelávaní a príprave. Začiatok realizácie projektu je v septembri 2020, kedy začne prebiehať aj výber účastníkov na odbornú stáž.

     • Začiatok vyučovania

     • Na základe rozhodnutia predsedu NSK sa obnovuje školské vyučovanie na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK s účinoštou od 29. júna 2020. 

      Školský internát zostáva zatvorený.

      Účasť na vyučovaní je dobrovoľná.

      Zvieratá nie je možné priniesť do školy.

      Dňa 30. júna 2020 sa vydáva žiakom vysvedčenie v čase od 8 - 14 hod a súčasne si žiak môže predĺžiť plastnosť ISIC karty na mesiace júl a august 2020 (sekretariát školy). 

     • Druhé kolo prijímacích skúšok

     • Naša škola uskutoční druhé kolo prijímacích skúšok pre študijný odbor: 4210M04 agropodnikanie - farmárstvo.

      Prihlášky treba podať do 19.6.2020 (e-mailom na sosvetnr@sosvetnr.sk, cez IS EduPage alebo poštou na adresu: SOŠ veterinárna, Drážovská 14, 950 12 Nitra).

      Prihlášku do druhého kola podáva žiak, ktorý v prvom kole nebol úspešný na žiadnej škole.

      Kritériá prijatia žiakov nájdete TU!!!

       

      4210M18 agropodnikanie - kynológia - 100%-ná naplnenosť triedy.

      4336M01 veterinárne zdravotníctvo a hygiena - chov hospodárskych zvierat - 100%-ná naplnenosť tried.

      4336M03 veterinárne zdravotníctvo a hygiena - chov cudzokrajných zvierat - 100%-ná naplnenosť triedy. 

       

     • Žiadosť o vrátenie preplatku za stravu a ubytovanie

     • Žiak (zákonný zástupca neplnoletého žiaka) môže požiadať o vrátenie preplatku za stravu a ubytovanie vypísaním žiadosti "Žiadosť o zaslanie preplatku za stravu", "Žiadosť o zaslanie preplatku za ubytovanie" a jej/ich:

      1. zaslaním poštou na adresu školy,
      2. zaslaním scanu (vrátane podpisu) mailom na adresu sosvetnr@sosvetnr.sk,
      3. odovzdaním triednemu učiteľovi pri preberaní vysvedčenia/í (prázdne formuláre budú k dispozícii u TU).

      Preplatky pre žiakov 4. ročníka budú vrátené do 30.6.2020 na bankový účet uvedený v žiadosti (žiadosti podané do 15.6.2020), resp. do 30 dní od podania žiadosti, najneskôr však do 31.8.2020.

      Preplatky pre žiakov 1.-3. ročníka budú vrátené do 31.8.2020. Žiakom 1.-3. ročníka, ktorí nepožiadajú o vrátenie preplatku bude preplatok prevedený do ďalšieho šk. roka ako počiaročný kredit.

     • Žiadosť o prijatie žiaka do ŠI

     • Žiadosť o prijatie žiaka do ŠI (otvorí sa kliknutím na názov) je možné podať do 29.5.2020, poštou na adresu Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, 950 12 Nitra s označením na obálke „Školský internát - prihláška“

      Kritéria prijatia (otvorí sa kliknutím na názov) do školského internátu upravuje  Smernica č. 11/2020, ktorou sa určujú podrobnosti prijímania žiakov do školského internátu.

     • FinQ - Program finančného vzdelávania a rozvoja finančnej kultúry pre školy

     • Sme súčasťou nového unikátneho vzdelávacieho programu!

      Naša škola je jednou z 25 vybraných škôl z celého Slovenska, ktorá bude svojich žiakov podporovať v rozvoji finančnej kultúry. Program FinQ, ako prvý na Slovensku, prináša komplexný prístup k finančnému vzdelávaniu a poskytuje materiály s metódou akčného prístupu k finančnému vzdelávaniu na školách. Jeho cieľom je, aby žiaci dokázali:

      • pochopiť potrebu a kontext finančného vzdelávania,
      • zaujať stanovisko k reálnym situáciám spojeným s finančnou kultúrou,
      • správne sa rozhodovať v danej oblasti.

      Veríme, že vďaka programu FinQ budú naši žiaci v budúcnosti finančne zdatní a budú sa tak vedieť zodpovedne správať voči sebe a svojmu okoliu a aktívne sa zapájať do ekonomického a spoločenského života.

     • Školský internát

     • Vo veci školského internátu kontaktujte: Mgr. Jana Farkašová - 0948/792233, farkasova@sosvetnr.sk alebo RNDr. Ľuboš Černý - 0948/792224, cerny@sosvetnr.sk

      Úhradu nákladov za internát za mesiac apríl je potrebné uhradiť v stanovenej lehote. V prípade, že nebude internát v mesiaci apríl 2020 otvorený, tak sa peniaze rodičom vrátia.

     • Prijímacie skúšky

     • Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára.

      O termínoch prijímacích skúšok Vás budeme vopred informovať. 

     • Prerušenie vyučovania - pokračovanie

     • Úrad verejného zdravotníctva SR reagujúc na opatrenia týkajúce sa zabránenia šíreniu nového koronavírusu rozhodol, že vyučovanie na školách bude prerušené až do odvolania.

      Vyučovanie bude prebiehať dištančnou formou a preto prosím sledujte EduPage, Moodle a novo vytvorené mailové schránky.

      Ak sa niekto nebude vedieť prihlásiť (strata hesla), píšte mail na ratulovsky@sosvetnr.sk

     • Maturita 2020

     • Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020 sa NEUSKUTOČNÍ

      Ústna resp. praktická forma internet časti sa neuskutoční!!! Podrobné informácie nádjete TU!!!

     • Prerušenie vyučovania

     • Riaditeľ školy v súvislosti so šírením vírusu COVID-19 udeľuje na 13.3.2020 (piatok) riaditeľské voľno (platí aj pre žiakov, ktorí sú na individuálnej praxi).

      Ústredný krízový štáb SR rozhodol, že od 16.3.2020 (pondelok) do 29.3.2020 (nedeľa) sa zatvárajú všetky školy a školské zariadenia (od škôlok po univerzity).

      Nariadenie platí aj pre žiakov, ktorí majú v tomto termíne individuálnu prax!!! Individuálna prax sa od 16.3.2020 (pondelok) do 29.3.2020 (nedeľa) ruší!!! O náhradnom termíne budeme žiakov informovať.

     • Nefunkčnosť "rodičovských" prístupov

     • Nefunkčnosť "rodičovského" prístupu je zapríčinená zmenou Vašej súkromnej mailovej adresy (ktorú už nebudeme na komunikáciu ďalej využívať) novovytvorenou oficiálnou školskou mailovou adresou (viď čl. uvedený nižšie).

      Pre kontrolu známok a dochádzky môžete použiť žiacky prístup (prihliasovacie meno a heslo určené pre žiakov).

      Za krátkodobé komplikácie sa Vám ospravedlňujeme.

     • Školské mailové schránky pre rodičov

     • Vážení rodičia - zákonní zástupcovia neplnoletých žiakov,

      k 15.2.2020 Vám boli vytvorené školské mailové schránky, ktoré budú slúžiť na oficiálnu komunikáciu vedenia a zamestnancami školy s Vami. Odteraz Vám budú do novovytvorenej mailovej schránky zasielané oficiálne dokumenty.

      Prihlasovacie údaje do novovytvorených schránok Vám budú doručené po deťoch v piatok 28.2.2020.

      V novovytvorených mailových schránkach nájdete prístupové údaje "rodičovského" konta do EduPage.