• Dištančné vzdelávanie

     • Stredné školy prechádzajú od pondelka 12.10.2020 na dištančné vzdelávanie.

      Dištančné vzdelávanie na našej škole sa bude realizovať pomocou informačných systémov (ďalej len IS) EduPage, Moodle a školskými mailovými adresami.

      Vyučovanie bude prebiehať podľa platného rozvrhu a preto je povinnosťou žiaka v čase vyučovania byť v dosahu vyššie uvedených IS, pričom učiteľ si môže v tomto čase vyžiadať overenie prítomnosti požiadavkou zaslania spätnej väzby.

      Niektorí vyučujúci môžu realizovať aj videokonferenčné vyučovanie pomocou IS ZOOM, Google Meet alebo MS Teams. Takýto typ vyučovania je záväzný iba v prípade, že učiteľ si overí, že všetci žiaci majú daný IS k dispozícii.

      Individuálna prax sa do odvolania ruší.

     • Obmedzenie vyučovania v II.D triede

     • Žiaci II.D zostanú od pondelka 12.10.2020 doma, nenastúpia do školy a ani sa neprídu ubytovať dňa 11.10.2020 na školský internát. V triede je pozitívny prípad na COVID-19. Žiaci sú podľa rozhodnutia RÚVZ Nitra povinní dodržiavať karanténu do 19.10.2020

      Žiaci sa vzdelávajú dištančne rovnako ako ostatní žiaci školy. Viac informácií Vám bolo zaslaných na školskú  mailovú adresu.

     • Rodičovské združenie konané 2.10.2020 (piatok) sa uskutoční dištančnou formou

     • Dobrý deň.

      Na rokovaní výboru Rodičovského združenia sa rodičia spolu s riaditeľom školy dohodli na organizovaní triednych aktívov rodičovského združenia dištančným spôsobom, t.j. triedny učiteľ poskytne informácie rodičom mailom (na mailovú adresu pridelenú školou). Triedny učiteľ bude v piatok 2.10.2020  od 14,00 do 14,30 hod. k dispozícii, ak by niektorý z rodičov prišiel na rodičovské združenie.

     • Náhradný termín volieb do rady školy - zástupca žiakov školy

     • Žiacka školská rada pri SOŠ veterinárnej, Drážovská 14, Nitra oznamuje žiakom, že voľby zástupcu žiakov do Rady školy pri SOŠ veterinárnej, Drážovská 14, Nitra sa z dôvodu uzatvorenia školy pre COVID-19 uskutočnia v náhradnom termíne dňa 1.10.2020 v čase od 9.00 do 13.00  hod.

     • Informácie o poskytnutí údajov pre RÚVZ

     • Dovoľujeme si Vás informovať o poskytnutí údajov o žiakoch a ich zákonných zástupcoch pre účely RÚVZ v súvislosti s testovaním žiakov na Covid-19. V účasnosti sme poskytli údaje len o žiakoch, ktorí dostali pozvánku na testovanie. 

      Bližšie informácie nájdete TU!!!

     • Prerušenie vyučovania od 23.9.2020 do 29.9.2020

     • RUVZ Nitra vydal zákaz prevádzky v Strednej odbornej škole veterinárnej, Drážovská 14, Nitra od 23.09.2020
      do 29.09.2020 (utorok, vrátane) na základe hlásenia laboratórne potvrdeného prípadu nákazy novým koronavírusom SARSCoV-2 spôsobujúcim ochorenie COVID-19 metódou RT – PCR u dvoch žiakov školy.

      Vyučovanie začína 30.9.2020 a každý žiak si prinesie vypísané a podpísané tlačivo o bezinfekčnosti, ktoré nájdete TU!!!

      Žiaci sa prídu ubytovať na školský internát dňa 29.9.2020

      Stravovanie začína dňa 30.9.2020 obedom. 

      O prípadných zmenách Vás budeme informovať na stránke školy. 

      Prosím o rešpektovanie pokynov RÚVZ Nitra uvedených v priloženom rozhodnutí.

      Rozhodnutie nájdete TU!!!

     • Nástup na vyučovanie

     • Vážení rodičia, milí žiaci. Informáciu, či sa v stredu pokračuje v prezenčnej forme vyučovania sa dozviete v utorok v dopoludňajších hodinách (čakáme na vyjadrenie RÚVZ v Nitre). Prosíme Vás preto, aby ste sledovali stránku školy.

     • Oznam

     • Dňa 18.9.2020 vyučovanie končí o 12,00 hod. Riaditeľ školy udeľuje

      na 21.9 a 22.9.2020 riaditeľské voľno z dôvodu COVID-19.

     • Riaditeľské voľno 14.9.2020 (pondelok)

     •  Oznamujeme Vám, že v zmysle § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 3 ods. 10 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 231/2009 Z.z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v znení vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 518/2010 Z.z. riaditeľ školy rozhodol o poskytnutí riaditeľského voľna žiakom Strednej odbornej školy veterinárnej, Drážovská 14, Nitra na deň 14. september 2020 (pondelok) z prevádzkových dôvodov.

     • Slávnostné otvorenie školského roka

     • Riaditeľ Strednej odbornej školy veterinárnej, Drážovská 14, Nitra oznamuje všetkým žiakom a zákonným zástupcom žiakov školy, že slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021 sa uskutoční v stredu  2.9.2020 o 8,00 hod.
       
      PROGRAM:

      1. Privítanie
      2. Slávnostné otvorenie školského roka 2020/21 - hymna SR
      3. Príhovor riaditeľa školy
      4. Predstavenie triedneho kolektívu
      5. Úvodná triednická hodina
      6. Oboznámenie s rozvrhom hodín
      7. Základné informácie o novom školskom roku
      8. Stravovanie
      9. Prevzatie ISIC kariet (žiaci prvého ročníka)
      10. Odovzdávanie učebníc

       
      Žiaci prvých ročníkov sa zhromaždia pred budovou školy, kde ich bude čakať triedny učiteľ s vizitkou označujúcu príslušnú triedu. Po zhromaždení všetkých žiakov triedy odchádza celá trieda na pokyn triedneho učiteľa do triedy.

      Vstup zákonných zástupcov do budovy školy a školského internátu nie je povolený.

      Stravovanie v školskej jedálni začína 2. septembra 2020.
       

     • Nástup do školského internátu

     • Nástup žiaka do ŠI je v utorok 01.09.2020 od 16,00 do 20,00. Informácie potrebné k ubytovaniu žiaka v ŠI nájdete v  "Pokyny pre nástup žiaka do ŠI".

      Bez potvrdenia ošetrujúceho lekára, že zdravotný stav žiaka je vyhovujúci pre ubytovanie v kolektívnom zariadení, nebude žiak ubytovanýPri nástupe do ŠI je potrebné, aby boli uhradené poplatky za stravu a ubytovanie. Ostatné veci o hľadom ubytovania v školskom internáte sú na WWW stránke ŠI.

     • Prihláška na stravovanie v šk. roku 2020/2021

     • Žiaci školy, ktorí majú záujem o stravovanie v Školskej jedálni pri SOŠ veterinárnej, Drážovská 14, Nitra v školskom roku 2020/2021 sú povinní zaslať prihlášku na stravovanie (viď príloha) poštou na adresu školy (Školská jedáleň, SOŠ veterinárna, Drážovská 14, 95012 Nitra) alebo elektronicky naskenovanú s podpisom na mail budova@sosvetnr.sk.

      Stravník bude prihlásený na odber stravy až po pripísaní platby na účet.

      Platby (pre stravníkov, ktorí zaslali prihlášku) budú sprístupnené v informačnom systéme EduPage po 1.8.2020 (resp. po 1.8.2020 po doručení prihlášky).

     • Projekt Erasmus+

     • Naša škola získala grant na realizáciu projektu Erasmus+ v Kľúčovej akcii 1- Mobilita jednotlivcov v odbornom vzdelávaní a príprave. Začiatok realizácie projektu je v septembri 2020, kedy začne prebiehať aj výber účastníkov na odbornú stáž.