• Náhradný termín volieb do rady školy - zástupca žiakov školy

     • Žiacka školská rada pri SOŠ veterinárnej, Drážovská 14, Nitra oznamuje žiakom, že voľby zástupcu žiakov do Rady školy pri SOŠ veterinárnej, Drážovská 14, Nitra sa z dôvodu uzatvorenia školy pre COVID-19 uskutočnia v náhradnom termíne dňa 1.10.2020 v čase od 9.00 do 13.00  hod.

     • Informácie o poskytnutí údajov pre RÚVZ

     • Dovoľujeme si Vás informovať o poskytnutí údajov o žiakoch a ich zákonných zástupcoch pre účely RÚVZ v súvislosti s testovaním žiakov na Covid-19. V účasnosti sme poskytli údaje len o žiakoch, ktorí dostali pozvánku na testovanie. 

      Bližšie informácie nájdete TU!!!

     • Prerušenie vyučovania od 23.9.2020 do 29.9.2020

     • RUVZ Nitra vydal zákaz prevádzky v Strednej odbornej škole veterinárnej, Drážovská 14, Nitra od 23.09.2020
      do 29.09.2020 (utorok, vrátane) na základe hlásenia laboratórne potvrdeného prípadu nákazy novým koronavírusom SARSCoV-2 spôsobujúcim ochorenie COVID-19 metódou RT – PCR u dvoch žiakov školy.

      Vyučovanie začína 30.9.2020 a každý žiak si prinesie vypísané a podpísané tlačivo o bezinfekčnosti, ktoré nájdete TU!!!

      Žiaci sa prídu ubytovať na školský internát dňa 29.9.2020

      Stravovanie začína dňa 30.9.2020 obedom. 

      O prípadných zmenách Vás budeme informovať na stránke školy. 

      Prosím o rešpektovanie pokynov RÚVZ Nitra uvedených v priloženom rozhodnutí.

      Rozhodnutie nájdete TU!!!

     • Nástup na vyučovanie

     • Vážení rodičia, milí žiaci. Informáciu, či sa v stredu pokračuje v prezenčnej forme vyučovania sa dozviete v utorok v dopoludňajších hodinách (čakáme na vyjadrenie RÚVZ v Nitre). Prosíme Vás preto, aby ste sledovali stránku školy.

     • Oznam

     • Dňa 18.9.2020 vyučovanie končí o 12,00 hod. Riaditeľ školy udeľuje

      na 21.9 a 22.9.2020 riaditeľské voľno z dôvodu COVID-19.

     • Riaditeľské voľno 14.9.2020 (pondelok)

     •  Oznamujeme Vám, že v zmysle § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 3 ods. 10 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 231/2009 Z.z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v znení vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 518/2010 Z.z. riaditeľ školy rozhodol o poskytnutí riaditeľského voľna žiakom Strednej odbornej školy veterinárnej, Drážovská 14, Nitra na deň 14. september 2020 (pondelok) z prevádzkových dôvodov.

     • Slávnostné otvorenie školského roka

     • Riaditeľ Strednej odbornej školy veterinárnej, Drážovská 14, Nitra oznamuje všetkým žiakom a zákonným zástupcom žiakov školy, že slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021 sa uskutoční v stredu  2.9.2020 o 8,00 hod.
       
      PROGRAM:

      1. Privítanie
      2. Slávnostné otvorenie školského roka 2020/21 - hymna SR
      3. Príhovor riaditeľa školy
      4. Predstavenie triedneho kolektívu
      5. Úvodná triednická hodina
      6. Oboznámenie s rozvrhom hodín
      7. Základné informácie o novom školskom roku
      8. Stravovanie
      9. Prevzatie ISIC kariet (žiaci prvého ročníka)
      10. Odovzdávanie učebníc

       
      Žiaci prvých ročníkov sa zhromaždia pred budovou školy, kde ich bude čakať triedny učiteľ s vizitkou označujúcu príslušnú triedu. Po zhromaždení všetkých žiakov triedy odchádza celá trieda na pokyn triedneho učiteľa do triedy.

      Vstup zákonných zástupcov do budovy školy a školského internátu nie je povolený.

      Stravovanie v školskej jedálni začína 2. septembra 2020.
       

     • Nástup do školského internátu

     • Nástup žiaka do ŠI je v utorok 01.09.2020 od 16,00 do 20,00. Informácie potrebné k ubytovaniu žiaka v ŠI nájdete v  "Pokyny pre nástup žiaka do ŠI".

      Bez potvrdenia ošetrujúceho lekára, že zdravotný stav žiaka je vyhovujúci pre ubytovanie v kolektívnom zariadení, nebude žiak ubytovanýPri nástupe do ŠI je potrebné, aby boli uhradené poplatky za stravu a ubytovanie. Ostatné veci o hľadom ubytovania v školskom internáte sú na WWW stránke ŠI.

     • Prihláška na stravovanie v šk. roku 2020/2021

     • Žiaci školy, ktorí majú záujem o stravovanie v Školskej jedálni pri SOŠ veterinárnej, Drážovská 14, Nitra v školskom roku 2020/2021 sú povinní zaslať prihlášku na stravovanie (viď príloha) poštou na adresu školy (Školská jedáleň, SOŠ veterinárna, Drážovská 14, 95012 Nitra) alebo elektronicky naskenovanú s podpisom na mail budova@sosvetnr.sk.

      Stravník bude prihlásený na odber stravy až po pripísaní platby na účet.

      Platby (pre stravníkov, ktorí zaslali prihlášku) budú sprístupnené v informačnom systéme EduPage po 1.8.2020 (resp. po 1.8.2020 po doručení prihlášky).

     • Projekt Erasmus+

     • Naša škola získala grant na realizáciu projektu Erasmus+ v Kľúčovej akcii 1- Mobilita jednotlivcov v odbornom vzdelávaní a príprave. Začiatok realizácie projektu je v septembri 2020, kedy začne prebiehať aj výber účastníkov na odbornú stáž.

     • Začiatok vyučovania

     • Na základe rozhodnutia predsedu NSK sa obnovuje školské vyučovanie na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK s účinoštou od 29. júna 2020. 

      Školský internát zostáva zatvorený.

      Účasť na vyučovaní je dobrovoľná.

      Zvieratá nie je možné priniesť do školy.

      Dňa 30. júna 2020 sa vydáva žiakom vysvedčenie v čase od 8 - 14 hod a súčasne si žiak môže predĺžiť plastnosť ISIC karty na mesiace júl a august 2020 (sekretariát školy). 

     • Druhé kolo prijímacích skúšok

     • Naša škola uskutoční druhé kolo prijímacích skúšok pre študijný odbor: 4210M04 agropodnikanie - farmárstvo.

      Prihlášky treba podať do 19.6.2020 (e-mailom na sosvetnr@sosvetnr.sk, cez IS EduPage alebo poštou na adresu: SOŠ veterinárna, Drážovská 14, 950 12 Nitra).

      Prihlášku do druhého kola podáva žiak, ktorý v prvom kole nebol úspešný na žiadnej škole.

      Kritériá prijatia žiakov nájdete TU!!!

       

      4210M18 agropodnikanie - kynológia - 100%-ná naplnenosť triedy.

      4336M01 veterinárne zdravotníctvo a hygiena - chov hospodárskych zvierat - 100%-ná naplnenosť tried.

      4336M03 veterinárne zdravotníctvo a hygiena - chov cudzokrajných zvierat - 100%-ná naplnenosť triedy. 

       

     • Žiadosť o vrátenie preplatku za stravu a ubytovanie

     • Žiak (zákonný zástupca neplnoletého žiaka) môže požiadať o vrátenie preplatku za stravu a ubytovanie vypísaním žiadosti "Žiadosť o zaslanie preplatku za stravu", "Žiadosť o zaslanie preplatku za ubytovanie" a jej/ich:

      1. zaslaním poštou na adresu školy,
      2. zaslaním scanu (vrátane podpisu) mailom na adresu sosvetnr@sosvetnr.sk,
      3. odovzdaním triednemu učiteľovi pri preberaní vysvedčenia/í (prázdne formuláre budú k dispozícii u TU).

      Preplatky pre žiakov 4. ročníka budú vrátené do 30.6.2020 na bankový účet uvedený v žiadosti (žiadosti podané do 15.6.2020), resp. do 30 dní od podania žiadosti, najneskôr však do 31.8.2020.

      Preplatky pre žiakov 1.-3. ročníka budú vrátené do 31.8.2020. Žiakom 1.-3. ročníka, ktorí nepožiadajú o vrátenie preplatku bude preplatok prevedený do ďalšieho šk. roka ako počiaročný kredit.

     • Žiadosť o prijatie žiaka do ŠI

     • Žiadosť o prijatie žiaka do ŠI (otvorí sa kliknutím na názov) je možné podať do 29.5.2020, poštou na adresu Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, 950 12 Nitra s označením na obálke „Školský internát - prihláška“

      Kritéria prijatia (otvorí sa kliknutím na názov) do školského internátu upravuje  Smernica č. 11/2020, ktorou sa určujú podrobnosti prijímania žiakov do školského internátu.