• Zvýšenie kapacity školského internátu

     • Š kola rozšírila kapacitu školského internátu o 20 miest. Žiaci, ktorí sú ubytovaní v iných školských internátoch alebo na privátoch si môžu požiadať o pridelenie školského internátu do 31.3.2021.

      Oznam platí pre súčasných žiakov našej školy, nie pre žiakov, ktorí sa uchádzajú o štúdium!!!

      Vzor žiadosti nájdete na stránke školy (https://sosvetnr.edupage.org/a/skolsky-internat). Svoje žiadosti posielajte elektronicky na adresu: sosvetnr@sosvetnr.sk. O prijatí bude rozhodovať komisia a riaditeľ školy.

     • Organizácia školského roka 2020/2021

     • Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR číslo 2021/9113:1-A1810 zo dňa 4. januára 2021 sa v školskom roku 2020/2021 termíny rozhodujúce pre organizáciu školského roka sa určujú v nadväznosti na epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID 19 vyvolané koronavírusom SARS-CoV-2 menia. Bližšie informácie nájdete: TU

     • Vyučovanie na škole

     • Vzhľadom na nepriaznivú pandemickú situáciu vyučovane na našej škole pokračuje podľa platného rozvrhu dištančnou formou od 11.1.2021. O nástupe žiakov do školy Vás budeme včas informovať. 

     • Návrat do škôl 2021

     • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo dňa 17.12. 2020 manuál, ktorý slúži na rýchlu orientáciu pri zabezpečovaní prezenčného vzdelávania v školách pre žiakov podľa podmienok v zmysle rozhodnutí Pandemickej komisie vlády SR, Ústredného krízového štábu, vlády SR v uznesení, Úradu verejného zdravotníctva SR, rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu a podľa pravidiel COVID AUTOMATU vydaného Ministerstvom zdravotníctva SR s ohľadom na epidemiologickú situáciu COVID-19 na území Slovenskej republiky.

      Vzhľadom k tomu, že sa predpokladá, že školy by mohli začať prezenčnú formu vzdelávania v školách od 11. januára 2021 si Vás dovoľujeme požiadať o vyplnenie dotazníka, ktorý Vám bol zaslaný mailom. Vyplnený dotazník prosím pošlite triednemu učiteľovi mailom.

      Cieľom dotazníka je zistiť údaje potrebné na zabezpečenie návratu žiakov do škôl a ich vzdelávanie prezenčnou formou.

       

      V manuáli sa uvádza:

      • do 18. 12. 2020 zrealizuje riaditeľ školy prieskum, na základe ktorého vyhodnotí záujem o testovanie zo strany zákonných zástupcov žiakov, plnoletých žiakov a zamestnancov. O výsledku informuje zriaďovateľa školy a Radu školy“,
      • 21. 12. 2020 do 14:00 nahlási zriaďovateľ školy počet záujemcov o testovanie a miesto testovania za svoje školy tak, aby príslušné okresné úrady zabezpečili pre testovacie odberové miesto dostatok antigénových testov,
      • 7. 1. 2021 – 9. 1. 2021 odporúčaný termín testovania. Po testovaní oznámi zákonný zástupca žiaka/plnoletý žiak formou návratky údaje potrebné k návratu žiakov do školy,
      • 10. 1. 2021 riaditeľ školy vyhodnotí výsledky testovania, informuje Radu školy, a spoločne so zriaďovateľom sa rozhodne o forme vyučovania (prezenčná, dištančná, kombinovaná forma vzdelávania). Informáciu zverejníme na webovom sídle školy.
      • 11. 1. 2021 začína školské vyučovanie po vianočných prázdninách vo forme vyučovania, akú je schopný zabezpečiť zriaďovateľ školy.

      Navratka_po_testovani.pdf

      Priloha_1_Dotaznik_pre_ziakov_a_zakonnych_zastupcov_ziakov_(1).pdf

       

     • Dočasná telefonická komunikácia

     • Z dôvodu plánovanej rekonštrukcie priestorov školy Vás žiadame o telefonickú komunikáciu len prostrednítvom nasledovných telefónnych čísel (pevné linky nebudú dostupné):

      • 0948 79 22 02 - sekretariát (Mgr. Halásová)
      • 0948 79 22 03 - ekonomický úsek (Mgr. Milkovičová, p. Máčiková, p. Sulíková)
      • 0948 79 22 24 - riaditeľ školy (RNDr. Černý)
      • 0948 79 22 23 - zástupca RŠ (Ing. Polička, PhD.)
      • 0948 79 22 26 - zástupkyňa RŠ (MVDr. Kichi, PhD.)

       

     • Odubytovanie žiakov zo školského internátu

     • Vážení rodičia a žiaci žiadame Vás aby ste si v dňoch 15.10. (štvrtok), 16.10. (piatok) alebo 19.10 (pondelok) v čase od 8:00 do 15:00 hod. prišli vyzdvihnúť všetky osobné veci z izieb školského internátu.

      Ak Vám tieto termíny nevyhovujú môžete prísť 18.10.2020 (nedeľa) v čase od 15:00 do 20:00.

      Žiaci II.D. sa odubytujú iba 20.10.2020 (utorok) od 8:00 do 12:00.

      Dôrazne Vás žiadame aby ste všetci dodržali stanovené termíny!!! 

     • Dištančné vzdelávanie

     • Stredné školy prechádzajú od pondelka 12.10.2020 na dištančné vzdelávanie.

      Dištančné vzdelávanie na našej škole sa bude realizovať pomocou informačných systémov (ďalej len IS) EduPage, Moodle a školskými mailovými adresami.

      Vyučovanie bude prebiehať podľa platného rozvrhu a preto je povinnosťou žiaka v čase vyučovania byť v dosahu vyššie uvedených IS, pričom učiteľ si môže v tomto čase vyžiadať overenie prítomnosti požiadavkou zaslania spätnej väzby.

      Niektorí vyučujúci môžu realizovať aj videokonferenčné vyučovanie pomocou IS ZOOM, Google Meet alebo MS Teams. Takýto typ vyučovania je záväzný iba v prípade, že učiteľ si overí, že všetci žiaci majú daný IS k dispozícii.

      Individuálna prax sa do odvolania ruší.

     • Obmedzenie vyučovania v II.D triede

     • Žiaci II.D zostanú od pondelka 12.10.2020 doma, nenastúpia do školy a ani sa neprídu ubytovať dňa 11.10.2020 na školský internát. V triede je pozitívny prípad na COVID-19. Žiaci sú podľa rozhodnutia RÚVZ Nitra povinní dodržiavať karanténu do 19.10.2020

      Žiaci sa vzdelávajú dištančne rovnako ako ostatní žiaci školy. Viac informácií Vám bolo zaslaných na školskú  mailovú adresu.

     • Rodičovské združenie konané 2.10.2020 (piatok) sa uskutoční dištančnou formou

     • Dobrý deň.

      Na rokovaní výboru Rodičovského združenia sa rodičia spolu s riaditeľom školy dohodli na organizovaní triednych aktívov rodičovského združenia dištančným spôsobom, t.j. triedny učiteľ poskytne informácie rodičom mailom (na mailovú adresu pridelenú školou). Triedny učiteľ bude v piatok 2.10.2020  od 14,00 do 14,30 hod. k dispozícii, ak by niektorý z rodičov prišiel na rodičovské združenie.