• Usmernenie k podmienkam pre konanie prijímacích skúšok v roku 2021 v SOŠ veterinárnej v Nitre

      • do budovy môžu vstupovať iba uchádzači o štúdium, okrem nevyhnutného sprievodu zdravotne ťažko postihnutých osôb. Rodičia ostatných uchádzačov do budovy školy nevstupujú,
      • uchádzač sa pri vstupe do budovy školy v ružovom okrese sa testom nepreukazuje,
      • prijímacia skúška sa realizuje v triede obsadenej maximálne na 50% jej kapacity. Žiaci sedia po jednom v lavici a medzi pracovnými miestami žiakov je vzdialenosť minimálne 2 metre,

      Protipandemické opatrenia nájdete: Protipandemicke_opatrenia.pdf

     • Neúčasť na prijímacích skúškach - pokyny

     • Ak sa uchádzač nemôže zúčastniť na prijímacej skúške:

      1. z dôvodu izolácie v domácom prostredí alebo v karanténe, zákonný zástupca čestným prehlásením oznámi túto skutočnosť riaditeľovi strednej školy, v ktorom uvedie aj s termín ukončenia izolácie v domácom prostredí alebo karantény. Po ukončení izolácie v domácom prostredí alebo karantény uchádzač odovzdá riaditeľovi strednej školy v deň konania prijímacej skúšky potvrdenie o karanténe od príslušného všeobecného lekára pre deti a dorast. Riaditeľ určí náhradný termín prijímacieho konania v čo najskoršom možnom termíne. Optimálne, ak si žiak zvolil 1.termín prijímacej skúšky, tak nasledujúci deň po skončení karantény a ak 2.termín prijímacej skúšky, tak dva dni po skončení karantény.
      2. zo zdravotných dôvodov iných ako je izolácia v domácom prostredí alebo karanténa, zákonný zástupca oznámi túto skutočnosť riaditeľovi strednej školy. Zákonný zástupca ospravedlní žiaka najneskôr v deň konania prijímacej skúšky potvrdením od príslušného všeobecného lekára pre deti a dorast. Riaditeľ určí náhradný termín prijímacieho konania v čo najskoršom možnom termíne.
     • Odhlasovanie stravy

     • Od 3.5.2021 (pondelok) sú všetci stravníci opäť automaticky prihlásení na stravu a v prípade, ak stravu nebudete odoberať (konkrétny deň a druh jedla - choroba a pod.) ste povinní si ju odhlásiť podľa pravidiel školského stravovania.

      V prípade, že stravu do konca školského roka nebudete odoberať, prosím kontaktujte vedúcu ŠJ (p. Budovú) osobne, mailom alebo telefonicky.

     • Nástup na školský internát

     • S účinnosťou od 25. 4. 2021 od 16.00 - 21.00 hod. bude otvorený školský internát pre ubytovanie žiakov pred nástupom do školy.

      Pri vstupe na internát bude potrebné predložiť:

      • Čestné vyhlásenie neplnoletého žiaka resp. plnoletého žiaka
      • Potvrdenie o negatívnom antigénovom teste alebo inej náhrady (k nahliadnutiu)
      • Záloha 10 € za kľúč, ktorá bude na konci školského roka vrátená

      Novo nastupujúci žiaci do ŠI, ktorí dostali rozhodnutie o prijatí po 31. 3. 2021  predkladajú taktiež:

     • Obnovenie vyučovania

     • S účinnosťou od 26. apríla 2021 sa obnovuje vyučovanie vo všetkých ročníkoch.

      Žiaci sa môžu prísť ubytovať v školskom internáte dňa 25. apríla 2021 od čase 16,00 -21,00 hod. Žiaci budú ubytovaní na izbách podľa pokynov MŠVVaŠ SR.

      Žiaci budú vzdelávaní podľa platného rozvrhu. Žiak používa v priestoroch školy  rúško.

      Školský internát je otvorený pre žiakov všetkých ročníkov.

      Pred vstupom do budovy sa každý žiak preukáže NEGATÍVNYM antigénovým testom nie starším ako 7 dní alebo inou náhradou.

      Čestné vyhlásenie odovzdá triednemu učiteľovi, žiaci ubytovaní v školskom internáte svojmu vychovávateľovi.

      Čestné vyhlásenie – plnoletý žiak (príloha 10/a)

            – neplnoletý žiak (príloha 8/a)

      Prihlásenie na stravu je možné cez Informačný systém EduPage

      Ostatné informácie k výchovno-vzdelávaciemu procesu dostanete prostredníctvom mailu

      Navrat_do_skol_26_4_2021.pdf

      Rozhodnutie_ministra(1).pdf

      Priloha_8a.pdf

      Priloha_10a.pdf