• Predĺženie platnosti čipu ISIC TransData pre dopravu

     • !!! týka sa žiakov 1.-3. ročníka, ktorí majú ISIC TransData !!! (logo TransData na zadnej strane ISIC karty)

      Platnosť čipu ISIC karty TransData pre účely dopravy je do 30.6.2020, to znamená, že od 1.7.2020 nemusí preukaz fungovať u všetkých dopravcov.

      Cena prolongácie je 3 € (platené formou SMS).

      Ak chcete ISIC kartu TransData využívať v doprave počas letných prázdnin a ďalší školský rok, potrebujete si prolognovať (predĺžiť platnosť čipu):

      1. poslať SMS na číslo 8844 v tvare TC medzera priezvisko medzera číslo čipu
      2. priložiť kartu k školskému terminálu (po prijatí potvrdzujúcej SMS) na sekretariáte školy alebo verejnému terminálu (https://www.preukazstudenta.sk/)

      Viac informácií na:

      https://www.preukazstudenta.sk/stredna-a-zakladna-skola?qt-stredna_skola_a_zakladna_skola=prolongacia

     • Projekt Erasmus+

     • Naša škola získala grant na realizáciu projektu Erasmus+ v Kľúčovej akcii 1- Mobilita jednotlivcov v odbornom vzdelávaní a príprave. Začiatok realizácie projektu je v septembri 2020, kedy začne prebiehať aj výber účastníkov na odbornú stáž.

     • Začiatok vyučovania

     • Na základe rozhodnutia predsedu NSK sa obnovuje školské vyučovanie na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK s účinoštou od 29. júna 2020. 

      Školský internát zostáva zatvorený.

      Účasť na vyučovaní je dobrovoľná.

      Zvieratá nie je možné priniesť do školy.

      Dňa 30. júna 2020 sa vydáva žiakom vysvedčenie v čase od 8 - 14 hod a súčasne si žiak môže predĺžiť plastnosť ISIC karty na mesiace júl a august 2020 (sekretariát školy). 

     • Druhé kolo prijímacích skúšok

     • Naša škola uskutoční druhé kolo prijímacích skúšok pre študijný odbor: 4210M04 agropodnikanie - farmárstvo.

      Prihlášky treba podať do 19.6.2020 (e-mailom na sosvetnr@sosvetnr.sk, cez IS EduPage alebo poštou na adresu: SOŠ veterinárna, Drážovská 14, 950 12 Nitra).

      Prihlášku do druhého kola podáva žiak, ktorý v prvom kole nebol úspešný na žiadnej škole.

      Kritériá prijatia žiakov nájdete TU!!!

       

      4210M18 agropodnikanie - kynológia - 100%-ná naplnenosť triedy.

      4336M01 veterinárne zdravotníctvo a hygiena - chov hospodárskych zvierat - 100%-ná naplnenosť tried.

      4336M03 veterinárne zdravotníctvo a hygiena - chov cudzokrajných zvierat - 100%-ná naplnenosť triedy.