• Školský internát pri SOŠ veterinárnej, Drážovská 14, Nitra


   • Formuláre

    Žiadosť o prijatie žiaka so ŠI

    Pokyny pre nástup žiaka do ŠI
    Osobné údaje žiaka prijatého do ŠI
    Vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka v ŠI

    Prihláška žiaka na stravovanie
    Žiadosť o zaslanie preplatku za ubytovanie


    Prevádzka internátu

    V čase školského vyučovania od nedele 16,00 hod. do piatku 14,00 hod.


    Ubytovanie

    V školskom roku 2018/2019 je školskom internáte ubytovaných 235 žiakov našej školy. Žiaci sú rozdelení do 7. výchovných skupín. Študentov vysokých škôl neubytovávame.

    Žiaci sú ubytovaní v "bunkách", ktoré obsahujú jednu 2 miestnu izbu, jednu 3 miestnu izbu, jedno WC a jednu kúpeľňu.

    Kritériá prijatia do ŠI na šk. rok 2018/2019 si môžete prezrieť kliknutím na tento odkaz...


    Poplatok za ubytovanie

    Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za ubytovanie v školskom internáte v sume 20 € môžete uhradiť na bankový účet vedený v Štátnej pokladnici (BIC/SWIFT: SPSRSKBA):  SK73 8180 0000 0070 0030 9317.


    Stravovanie

    Žiakom je poskytnutá možnosť celodenného stravovania.


    Hlavný cieľ ŠI

    Najdôležitejšou náplňou práce vychovávateľov okrem zabezpečenia výchovy v čase mimo vyučovania je poskytnúť žiakom priestor a čas na štúdium, dohliadnuť na ich ďalší vzdelávací rozvoj, ktorý majú možnosť realizovať v klubovni informačno-komunikačných technológií a v Školskom informačnom centre. Okrem informácií z internetu majú možnosť čerpať vedomosti v školskej knižnici, v ktorej si môžu aj zapožičiavať odbornú literatúru a beletriu.

    Žiaci ubytovaní v ŠI majú možnosť pripojenia vlastných PC do Internetu pomocou WiFi siete s dosahom do každej izby.


    Záujmové vzdelávanie

    V internáte pracuje 18 záujmových krúžkov a záujmových útvarov: volejbalový, futbalový, floorbalový, Street dance, basketbalový, Zumba, stolnotenisový, strelecký, chovateľský, technických zručností, rádio-amatérsky, počítačový, zdravotnícky, fotografický, hudobno-dramatický, tvorivých dielní, posiľňovací a filmový klub.

    Zároveň majú žiaci ubytovaní v ŠI v rámci prípravy na vyučovanie možnosť doučovať sa v anglickom, nemeckom a ruskom jazyku.


    Ostatné činnosti

    Prostredníctvom filmového klubu majú možnosť žiaci sledovať filmy domácej a zahraničnej kinematografie. V rámci činnosti zabezpečujeme návštevu kultúrnych podujatí – divadelných predstavení, besied s hercami, spisovateľmi, historických pamiatok, misijného domu, múzeí a pod. Spolupodielame sa pri organizovaní imatrikulácii, Dní otvorených dverí, organizujeme mikulášske podujatia, vianočné posedenia, podujatie s družobnými školami, Valentínsku poštu, úspešne reprezentujeme školu v súťažiach ako napr. v Kalokagatii, Mladý Európan, zdravotníckej súťaži 1.pomoci, Nitra moje mesto , vo výtvarných súťažiach, športových a zábavných súťažiach v rámci škôl nitrianskeho regiónu.

    Z jednotlivých výchovných skupín žiaci pracujú v internátnej rade a v stravovacej komisii, spolupracujú pri organizovaní spoločenských podujatí internátu, predkladajú návrhy pre ďalšie skvalitňovanie života v školskom internáte.


    Foto

    SI kruzok, 380 kB     SI sport, 380 kB

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
   • sosvetnr@sosvetnr.sk
   • spojovateľka: +421 37 7922001
    sekretariát: +421 37 7922002
    hospodárka: +421 37 7922005
    ekonómka: +421 37 7922006
    personalistka: +421 37 7922007
    šk. jedáleň: +421 37 7922055
    šk. internát: +421 37 7922060
   • SOŠ veterinárna
    Drážovská 14
    950 12 Nitra
   • 00162370
   • 2021062538
   • SK51 8180 0000 0070 0030 9325
    (BIC/SWIFT: SPSRSKBA)
   • SK54 8180 0000 0070 0030 9368
    (BIC/SWIFT: SPSRSKBA)
   • SK73 8180 0000 0070 0030 9317
    (BIC/SWIFT: SPSRSKBA)