• Predmetová komisia veterinárnych predmetov

    Predseda: 
    MVDr. Renata Rathouská

    Členovia:
    MVDr. Andrej Alaksa
    MVDr. Daniela Halušková
    MVDr. Helena Illíková
    MVDr. Leila Kichi, PhD.
    MVDr. Vladimír Koscelník
    MVDr. Katarína Rigová
    MVDr. Andrej Ryban

    Predmety v kompetencii PK:
    Anatómia a fyziológia zvierat
    Asanácia
    Hygiena potravín
    Choroby cudzokrajných zvierat
    Choroby hospodárskych zvierat
    Laboratórna technika
    Mikrobiológia a parazitológia
    Reprodukcia a inseminácia zvierat
    Reprodukcia cudzokrajných zvierat
    Veterinárna starostlivosť
    Základy chirurgie
    Základy patológie
    Odborná prax

    Charakteristika PK:
    Náplň a členenie odborných veterinárnych predmetov je navrhnutá tak, aby študenti získavali teoretické vedomosti, osvojili si odbornú terminológiu a získali praktické zručnosti, ktoré vedia využiť vo svojom ďalšom uplatnení a boli oboznámení s platnou legislatívou vo veterinárnej oblasti.

    Na získavanie praktických zručností a overenie si nadobudnutých vedomostí majú žiaci dispozícii školskú voliéru, školské vivárium, veterinárne laboratórium a pitevňu.

    Školské vivárium pre študentov zamerania chov cudzokrajných zvierat slúži na vykonávanie praktických cvičení s cieľom oboznámiť študentov so zriaďovaním a prevádzkou vivárií a akvárií, oboznamujú sa s chovom a starostlivosťou o cudzokrajné zvieratá.

    Vyučovanie je vhodne dopĺňané aj vykonávaním praktických cvičení v poľnohospodárskych podnikoch, blokovými cvičeniami a exkurziami v zoologických záhradách, viváriách v Slovenskej republike, Českej republike a Rakúsku.

    Na overenie získaných vedomostí sa žiaci aktívne zapájajú do vedomostných súťaží a olympiád, kde získavajú každoročne popredné umiestnenia a ocenenia.