• Predmetová komisia prírodovedných predmetov

    Predseda: 
    RNDr. Eva Ďurišová

    Členovia:
    Mgr. Jozef Dóczy
    RNDr. Ľuboš Černý
    Mgr. Martin Janega
    Mgr. Edita Križanová
    Mgr. Hana Pšenková
    Mgr. Maroš Ratulovský
    Mgr. Roman Ratulovský
    Ing. Mgr. Zuzana Vajdová

    Predmety v kompetencii PK:
    Chémia
    Biológia
    Matematika
    Informatika
    Mediálna výchova

    Charakteristika PK:
    Prírodovedné predmety sú na našej škole základom pre odborné predmety, preto kladieme dôraz na prepojenie s praxou a najnovšími poznatkami.

    Na biológii využívame zážitkové vyučovanie, sledovanie mikrosveta pomocou nových moderných mikroskopov, akryláty so zaliatymi prírodninami, virtuálne animácie prírodných dejov a učiteľmi vytvorené vlastné prezentácie.

    Dôrazom vyučovania chémie sú laboratórne cvičenia, kde spájame priebeh chemického deja s počítačovým meraním. Na zobrazenie mnohých reakcií využívame digitálne pokusy, prípadne ich animácie, ako aj animácie štruktúrneho zdôvodnenia dejov s interaktívnymi cvičeniami.

    Vyučovanie fyziky a matematiky prebieha v multimediálnej učebni, kde môžeme využívať interaktívne materiály s najnovšími poznatkami.

    Učebňa informatiky bola takisto vybavená novými notebookmi, čím je umožnená práca väčšiemu počtu žiakov s novými IKT produktami.