• Predmetová komisia cudzích jazykov

    Predseda: 
    Mgr. Jarmila Kopecká

    Členovia:
    Mgr. Zuzana Dašeková
    PaedDr. Petronela Kurajová
    Mgr. Miroslava Mačurová
    Mgr. Drahomíra Vargová
    Mgr. Zuzana Zaujecová

    Predmety v kompetencii PK:
    Anglický jazyk

    Charakteristika PK:
    Počas štúdia cudzích jazykov podporujeme u žiakov kreatívne myslenie, zdokonaľovanie komunikatívnych zručností, osvojenie si základných slohových postupov a používanie správnych gramatických štruktúr v písomnom i ústnom prejave.

    Žiakom vytvárame možnosti pre zvládnutie jazykového učiva, osvojenie si učebnými osnovami predpísanej slovnej zásoby, ale aj odbornej terminológie, ktorú je možné uplatniť v cudzojazyčnom prostredí i na trhu práce. Žiakov zapájame do jazykových súťaží i medzinárodných projektov. Motivujeme ich k zdokonaľovaniu čitateľskej zručnosti čítaním literatúry v origináli. Intenzívne sa venujeme nielen talentovaným, ale i žiakom so špeciálnymi vzdelávacími potrebami.

    Vďaka využívaniu metodicky prepracovaných učebníc, IKT a aktuálnych informácií v cudzích jazykoch, na hodinách cudzích jazykov zvyšujeme efektivitu práce študentov používaním inovačných metód a foriem práce. Vlastnou tvorbou projektov v cudzom jazyku sami žiaci prispievajú k aktívnemu používaniu cudzieho jazyka.

    Štýl práce učiteľov anglického jazyka sa vyznačuje aktívnym prístupom, čo sa prejavuje nielen v pedagogickej činnosti, ale i v tvorbe projektov a organizovaní zahraničných pobytov a súťaží, jazykových i odborných:

    • Olympiáda v anglickom jazyku - každý rok organizujeme školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. V okresných kolách v kategórii pre SOŠ sa víťazi školského kola pravidelne umiestňujú na popredných miestach. 
    • Divadelný festival - talentovaní našej školy sa pravidelne zúčastňujú divadelného festivalu na UKF v Nitre a býva už zvykom, že získavajú ceny poroty za dramatizáciu, výnimočný estetický výraz alebo spevácky výkon. 
    • Odborná stáž žiakov v Japonsku - od roku 2012 sa odbornej stáže v Japonsku sa zúčastňuje vždy dvojica vybraných žiakov. Žiaci pracujú po dobu 3 alebo 6 mesiacov na farme alebo v laboratóriu a venujú sa výskumnej práci, napr. zisťovaním nutričných hodnôt mäsa.
    • Projekt Erasmus+ - schválením vypracovaného projektu Mobilita mladých farmárov v nových trendoch v skleníkovom pestovaní sme v  roku 2015 úspešne uskutočnili mobilitu našich žiakov v Grécku. V roku 2017 sme pripravili dvojtýždňový odborný program pre 15 včelárov pod záštitou gréckej poľnohospodárskej organizácie Demeter.
    • Program Fulbright - v školskom roku 2018/19 sa nám prostredníctvom nadácie Fulbright Commission podarilo získať asistenta anglického jazyka (rodeného hovoriaceho) a po dobu 10 mesiacov poskytnúť tak našim žiakom možnosť zdokonaľovať sa v angličtine na hodinách anglického jazyka.      
    • Medzinárodná súťaž v orbe v Estónsku - súťaž je realizovaná organizáciou EUROPEA Estónsko v rámci združenia EUROPEA International. Súťaže sa už po druhýkrát zúčastnili dvaja žiaci SOŠ veterinárnej v Nitre, ktorí reprezentovali združenie poľnohospodárskych škôl Slovenska - EUROPEA Slovakia. Naši žiaci sa umiestňujú na popredných miestach v kategórii jednotlivcov i v kategórii tímov.
    • Workshop organizovaný Združením poľnohospodárskych škôl EUROPEA v Rakúsku - v októbri 2018 sme zapojili do workshopu a vymenili sme si cenné skúsenosti ohľadne spolupráce na projektoch. 
    • Spolupráca s poľnohospodársku školou v Srbsku - od r. 2018 sme nadviazali spoluprácu s partnerskou poľnohospodárskou školou Srednja poljoprivredna škola Šabac, s ktorou organizujeme recipročné výmenné pobyty skupín žiakov v Srbsku a na Slovensku.