• Predmetová komisia spoločenskovedných predmetov

    Predseda: 
    PaedDr. Jarolím Ferenczy

    Členovia:
    Mgr. Martin Košovan
    PaedDr. Ingrid Marošová
    Mgr. Sylvia Moravčíková
    Mgr. Drahomíra Vargová
    Ing. Ivana Bóková

    Predmety v kompetencii PK:
    Slovenský jazyk a literatúra
    Dejepis
    Občianska náuka
    Etická výchova
    Náboženská výchova

    Charakteristika PK:
    Členovia našej predmetovej komisie sprostredkúvajú žiakom vedomosti zo širokej oblasti spoločenských vied: slovenský jazyk – slovenská aj svetová literatúra, dejepis, etická a náboženská výchova, občianska náuka. Hlavne na hodinách občianskej náuky sa venujeme aktuálnym témam a problémom, s ktorými sa pasuje naša spoločnosť. Vedieme žiakov k tolerancii k iným rasám, náboženstvám, národom. Rozoberáme problematiku korupcie, politické boje, extrémizmus, xenofóbiu a podobne.

    Na hodinách kombinujeme klasické metódy s modernými. Snažíme sa skúšať písomne ale hlavne ústne, aby žiaci nadobudli komunikačné zručnosti. Analyzujeme žiacke práce, všímame si žiakov ako individuality, využívame IKT - ale hlavne ako doplnkovú expozičnú a fixačnú metódu.

    Naším cieľom je vychovať a vzdelať žiakov, aby mali všeobecný prehľad zo spoločenských vied, aby si vedeli poradiť s informačným smogom, stali sa z nich samostatne zmýšľajúce osobnosti.

    Členovia našej PK pripravujú žiakov na súťaže:

    • Mladý Európan
    • Hviezdoslavov Kubín
    • Biblická olympiáda