• Zdravotné požiadavky na uchádzača

   Pre prijímacie konanie do prvého ročníka študijných odborov 4210 M agropodnikanie a 4336 M veterinárne zdravotníctvo a hygiena sa nevyžaduje potvrdenie od lekára na prihláške pre školský rok 2021/2022. Prijatí žiaci doložia potvrdenie od lekára pri nástupe do prvého ročníka. 

   4210 M agropodnikanie

   Do školy môžu byť prijatí uchádzači, ktorých zdravotný stav posúdil a na prihláške potvrdil lekár. Prekážkou prijatia uchádzačov z hľadiska zdravotného stavu sú závažné nervové choroby a poruchy pohybového ústrojenstva, znemožňujúce  fyzickú prácu. Potrebné je posúdiť sklony k reumatizmu, alergiám kože a dýchacích ciest, vyžaduje sa tiež absencia dlhodobých ochorení, dobrý čuch, sluch a zrak (mierne korekcie sú prípustné). Individuálne je potrebné posúdiť aj záchvatové ochorenia. Študijné odbory nie sú vhodné pre uchádzačov s mentálnym postihnutím.

   Odborná príprava žiakov v skupine odborov 42,45  Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I, II  a uplatnenie absolventov uvedených odborov sú často spojené s fyzicky náročnou prácou v poľnohospodárskych objektoch, pri manipulácii so zvieratami a strojnými zariadeniami. Väčšina  odborov v tejto skupine je vhodná len pre zdravú, fyzicky a duševne zdatnú mladú populáciu.

   Výnimočne môže byť prijatý na štúdium žiak s ľahkým fyzickým postihnutím. V takomto prípade je potrebné doložiť potvrdenie lekára o zdravotnom stave žiaka a odporúčanie žiaka na štúdium.

   Vzhľadom na vysoké nároky študijného odboru na študijné predpoklady žiakov, treba zvážiť aj vhodnosť pre žiakov s dyslexiou, dysgrafiou a dyskalkúliou. Vhodnosť študijných odborov pre žiakov so špecifickými vývinovými poruchami učenia  treba konzultovať so školskými zariadeniami výchovného poradenstva a prevencie.

    


    

   4336 M veterinárne zdravotníctvo a hygiena

   Do školy môžu byť prijatí uchádzači, ktorých zdravotný stav posúdil a na prihláške potvrdil lekár. Prekážkou prijatia uchádzačov z hľadiska zdravotného stavu sú závažné nervové choroby a poruchy pohybového ústrojenstva, znemožňujúce  fyzickú prácu. Potrebné je posúdiť sklony k reumatizmu, alergiám kože a dýchacích ciest, vyžaduje sa tiež absencia dlhodobých ochorení, dobrý čuch, sluch a zrak (mierne korekcie sú prípustné). Individuálne je potrebné posúdiť aj záchvatové ochorenia. Študijné odbory nie sú vhodné pre uchádzačov s mentálnym postihnutím.

   Odborná príprava žiakov v skupine odborov 43 Veterinárske vedy a uplatnenie absolventov uvedených odborov sú často spojené s fyzicky náročnou prácou v poľnohospodárskych objektoch, pri manipulácii so zvieratami a predovšetkým v kontakte s infekčným prostredím. Preto prevažná väčšina odborov v skupine 43 Veterinárske vedy je vhodná len pre zdravú, fyzicky a duševne zdatnú mladú populáciu.

   Výnimočne môže byť prijatý na štúdium žiak s ľahkým fyzickým postihnutím. V takomto prípade je potrebné doložiť potvrdenie lekára o zdravotnom stave žiaka a odporúčanie žiaka na štúdium.

   Vzhľadom na vysoké nároky študijného odboru na študijné predpoklady žiakov, treba zvážiť aj vhodnosť pre žiakov s dyslexiou, dysgrafiou a dyskalkúliou. Vhodnosť študijných odborov pre žiakov so špecifickými vývinovými poruchami učenia  treba konzultovať so školskými zariadeniami výchovného poradenstva a prevencie. 

    


    

   Úprava podmienok PS pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

   Úprava podmienok prijímacej skúšky pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

    

  • Zoznam prijatých žiakov

   4210 M 04 agropodnikanie - farmárstvo
   4210 M 18 agropodnikanie - kynológia
   4336 M 01 veterinárne zdr. a hygiena - chov hospodárskych zvierat
   4336 M 03 veterinárne zdr. a hygiena - chov cudzokrajných zvierat

   Prijímacie konanie pre školský rok 2021/2022 je ukončené. 


   Výsledky prijímacích skúšok

   4210 M 04 agropodnikanie - farmárstvo
   4210 M 18 agropodnikanie - kynológia
   4336 M 01 veterinárne zdr. a hygiena - chov hospodárskych zvierat
   4336 M 03 veterinárne zdr. a hygiena - chov cudzokrajných zvierat

   Na výsledkovej listine nie sú zobrazené mená žiakov, ale ich kódy, ktoré im boli doručené v pozvánke na prijímacie skúšky.


   Naskenované tlačivá s podpisom zákonného zástupcu žiaka "Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium" a "Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka" môžete zasielať aj mailom na sosvetnr@sosvetnr.sk (alebo originál poštou).

   Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium treba poslať obratom na uvedený mail

   Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka treba poslať do 30.6.2021

   Naskenované tlačivo s podpisom zákonného zástupcu žiaka "Odvolanie voči rozhodnutiu o neprijatí na štúdium" je možné zaslať až po doručení rozhodnutia o neprijatí (je potrebné doň vpísať číslo rozhodnutia). Môžete ho zaslať aj mailom na sosvetnr@sosvetnr.sk (alebo originál poštou).
    

   Žiaci, ktorí boli prijatí a potvrdili nástup na štúdium sa môžu uchádzať o ubytovanie v školskom internáte prostrednícvtom zaslania žiadosti, ktorú nájdete Ziadost_o_prijatie_do_SI.pdf. Ostatné pokyny k ubytovaniu nájde na našej stránke v časti "Školský internát". Žiadosti o ubytovanie na školskom internáte posielajte do 31.5.2021 (platí pre novoprijatých žiakov).

    

    

  • Prevod slovného hodnotenia na známku

   Prevod slovného hodnotenia na známku

    

   Atobusové spojenie ku škole

   Škola je na konečnej zastávke linky č. 2, zastávka má názov „Šindolka, Dolnohorská“. Viac informácií o spojoch MHD na http://imhd.sk/nr

  • Termín prijímacieho konania 

   Prijímacie konanie na vzdelávanie v Strednej odbornej škole veterinárnej Nitra do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu:

   4210M 04  Agropodnikanie so zameraním na farmárstvo - počet prijímaných žiakov 12

   4210M 18  Agropodnikanie so zameraním na kynológiu - počet prijímaných žiakov 16

   4336M 01  Veterinárne zdravotníctvo a hygiena so zameraním na chov hospodárskych zvierat - počet prijímaných žiakov 60

   4336M 03  Veterinárne zdravotníctvo a hygiena so zameraním na chov cudzokrajných zvierat - počet prijímaných žiakov 28 

   sa uskutoční:

   V prvom termíne 3. mája 2021

   V druhom termíne 10. mája 2021

    

  • Harmonogram prijímacích skúšok

   Termín na odoslanie prihlášok do 16. apríla 2021

   Rozhodnutie o prijatí/neprijatí Vám pošleme najneskôr do 20. mája 2021

   Uchádzač/zákonný zástupca doručí potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium do 25. mája 2021

   Počet obsadených a počet voľných miest zverejníme do 5. júna 2021

    


    

   Kritériá prijímania žiakov

   Kritéria prijímania žiakov na šk. rok 2021/2022  TU!!!