• Zamestnanci


   • Mgr. Jana Farkašová - zástupkyňa riaditeľa školy pre školský internát, farkasova@sosvetnr.sk, 0948/792233, 037/7922060
    Bc. Mária Dallošová - vychovávateľka 6. výchovnej skupiny, dallosova@sosvetnr.sk
    Mgr. Anna Hrabinová - vychovávateľka 9. výchovnej skupiny, hrabinova@sosvetnr.sk
    Mgr. Lubica Kupcová - vychovávateľka 5. výchovnej skupiny, kupcova@sosvetnr.sk
    Bc. Lenka Lörincová - vychovávateľka 7. výchovnej skupiny, lorincova@sosvetnr.sk
    Mgr. Agata Matiščíková - vychovávateľka 2. výchovnej skupiny, matiscikova@sosvetnr.sk
    Mgr. Dagmar Newmanová - vychovávateľka 8. výchovnej skupiny, newmanova@sosvetnr.sk
    Mgr. Tatiana Rapavá - vychovávateľka 3. výchovnej skupiny, rapava@sosvetnr.sk
    Mgr. Jana Vagová - vychovávateľka 1. výchovnej skupiny, vagova@sosvetnr.sk
    Bc. Renáta Pravdová - pomocná vychovávateľka
    Bc. Sofia Pravdová - pomocná vychovávateľka

   • Metodické združenie vychovávateľov ŠI


   • Vedúci MZ:
    Mgr. Ľubica Kupcová

    Členovia MZ:
    Bc. Mária Dallošová
    Mgr. Jana Farkašová
    Mgr. Anna Hrabinová
    Bc. Lenka Lörincová
    Mgr. Agata Matiščíková
    Mgr. Dagmar Newmanová
    Mgr. Tatiana Rapavá
    Mgr. Jana Vagová

    Charakteristika MZ:
    Hlavnou úlohou metodické združenie vychovávateľov školského internátu je zvyšovať metodickú a odbornú úroveň vzdelávania a výchovy.

    MZ vychovávateľov:

    • rieši odborno-pedagogické problémy,
    • spracováva pripomienky, odporúčania pre riaditeľa i ostatných zamestnancov,
    • predkladá stanoviská k návrhom a pripravuje návrhy na riešenie pedagogických problémov riaditeľovi školy,
    • zaoberá sa problémami žiakov,
    • hodnotí výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov,
    • zaoberá sa výchovno-vzdelávacími problémami učiteľov,
    • zaoberá sa zabezpečovaním úzkej spolupráce medzi učiteľmi, vychovávateľmi, za účelom zjednocovania výchovno-vzdelávacej činnosti, výmeny skúseností a jednotného pôsobenia na žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania a využívania nových poznatkov v praxi,
    • iniciuje profesionálny a kariérny rast pedagogických zamestnancov,
    • koordinuje vzdelávanie pedagogických zamestnancov, a to v oblasti samovzdelávania i v účasti na vzdelávacích podujatiach iných vzdelávacích organizácií podľa individuálnych predpokladov zamestnancov,
    • predkladá návrhy na zefektívňovanie metód a foriem práce so žiakmi,
    • rozvíja a podnecuje pedagogickú tvorivosť pedagogických zamestnancov.