• Poplatky

   Za mesiac september 2022 uhradia príspevok len ubytovaní žiaci 1. a 4. ročníka. Ak už uhradil poplatok žiak 2. alebo 3. ročníka, tak sa tento poplatok započíta za mesiac október 2022.

   Žiaci prvého ročníka ako variabilný symbol uvedú prvých 5 číslic z kódu žiaka, ktorý im bol pridelený k prijímacím skúškam. Do poznámky pre prijímateľa uveďte meno, priezvisko a triedu žiaka.


   Poplatky za ubytovanie a stravovanie riaditeľ školy určil na základe prijatia VZN NSK č. 3/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v ŠI a v ZŠS v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK.

   Skutočnú výšku poplatkov za ubytovanie a stravovanie (vrátane variabilného systému platby) nájdu žiaci ubytovaní v ŠI po prihlásení do EduPage v časti "Komunikácia > Platby" <https://sosvetnr.edupage.org/platby/>.
    

   • Poplatok za ubytovanie


   • Riaditeľ školy určil výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za ubytovanie v školskom internáte pri SOŠ veterinárnej, Drážovská 14, Nitra od 01.09.2022 v sume 30,00 €.

    Poplatok môžete uhradiť na bankový účet vedený v Štátnej pokladnici (BIC/SWIFT: SPSRSKBA):
    SK73 8180 0000 0070 0030 9317.

    Preplatok za ubytovanie sa vracia až po skončení školského roka alebo zániku ubytovania v školskom internáte.
    Žiadosť o vrátenie preplatku si môžete stiahnuť TU...

    Rozhodnutie o určení výšky poplatku si môžete prečítať TU...

     

   • Poplatok za stravu

   • Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR zatiaľ neupravilo výšku stravných pásiem z dôvodu rastu cien potravín, preto sa budú uhrádzať poplatky za stravu žiakov za mesiac september 2022 až do 11.09.2022.

    Výšku stravného zverejníme dňa 5.9.2022

    Viac o poplatkoch za stravovanie sa dočítate TU...