•     

    V auguste 2023 bude Europea Slovakia organizovať 
    6. ročník medzinárodnej súťaže 
    Agro Challenge Slovakia 2023 v Nitre

    Europea Slovakia je združenie vzdelávacích zariadení pre pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka, je dobrovoľnou záujmovou, nepolitickou a neziskovou organizáciou fyzických osôb podieľajúcich sa na vzdelávaní, stredných škôl, vzdelávacích zariadení a zariadení praktického vyučovania pôdohospodárskeho zamerania v Slovenskej republike.

     

   • Základné informácie o Agro Challenge Slovakia 2023

   •    
    Organizátor súťaže: Europea Slovakia
       
    Realizátor súťaže: Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
       
    Termín konania súťaže:   15.-18.august 2023
       
    Miesto konania súťaže:   1. Stredná odborná škola veterinárna v Nitre
      2. Národné výstavisko Agrokomplex v Nitre
       
    Súťažiaci: Žiaci stredných odborných škôl z 24 európskych krajín vo veku do 20 rokov (vrátane)
       
    Počet súťažných tímov: 24 súťažných tímov (predpoklad)
       
    Súťažné disciplíny:   1. Stohovanie veľkých balíkov traktorom 
      2. Výmena nožov na rotačnej kosačke 
      3. Výmena kolies na malotraktore
      4. Pílenie a rúbanie dreva  
      5. Jazda s traktorom a vlečkou po dráhe
      6. Ukladanie malých balíkov na vymedzenú plochu (stohovanie balíkov)
      7. Jazda s traktorom po vymedzenej dráhe (nádoba s vodou)
      8. Vyhadzovanie malých balíkov (na plochu urobenú z veľkých balíkov do výšky)
      9. Zbíjanie a drôtikovanie rámikov pre včely  
    10. Odhadovanie živej hmotnosti zvierat
    11. Určovanie druhov vajec hrabavej a vodnej hydiny
    12. Určovanie semien a celých rastlín obilnín, strukovín, ďatelinovín, olejnín (v latinskom jazyku) 
    13. Montáž oplôtku 
    14. Určovanie chorôb, škodcov a burín kultúrnych plodín podľa obrazovej prílohy na čas a presnosť
    15. Výroba miešaného zeleninového šalátu na čas
    16. Ručné dojenie kravy (maketa)
    17. Šúpanie jabĺk na čas
    18. Hodnotenie kvality mlieka a degustačné skúšky mliečnych výrobkov
       
    Rozdelenie disciplín
    podľa miesta konania:
      1. Stredná odborná škola veterinárna v Nitre – disciplíny č. 7 - 18.
      2. Národné výstavisko Agrokomplex v Nitre – disciplíny č.1 - 6.
       
    Program podujatia:   1. deň: Príchod súťažných tímov, ubytovanie, obed, inštruktáž k súťažným disciplínam
      2. deň: Otvorenie súťaže, súťaže v jednotlivých disciplínach
      3. deň: 2. časť súťažných disciplín, voľný program, vyhodnotenie súťaže, slávnostná večera
      4. deň: Odchod účastníkov domov
       
       
       
   • Popis súťažných disciplín

   •  

    Súťažná disciplína č. 1:
    Stohovanie veľkých balíkov traktorom 

    Inštrukcie:

    1. Úlohou tímu je postaviť 4 guľaté balíky slamy na seba a zložiť späť na zem. Jednému vodičovi pomáha druhý člen tímu. Jeden vodič stavia balíky do výšky na seba, druhý vodič skladá balíky späť na zem.
    2. Balíky musia stáť vyrovnané bez pomoci počas desiatich sekúnd. 
    3. Ak spadne balík na zem pri stavaní do výšky alebo na zem, tím je dikvalifikovaný.
    4. Tím, ktorý dokončí úlohu v čo najkratšom čase, vyhrá.
    5. Časový limit, po ktorom bude tím diskvalifikovaný: 10 minút.

     


     

    Súťažná disciplína č. 2:
    Výmena nožov na rotačnej kosačke 

    Inštrukcie:

    1. Tím musí vymeniť všetky nože na dvojbubnovej závesnej kosačke.
    2. Najprv je potrebné rozobrať všetky čepele, položiť ich na stôl a potom ich znovu umiestniť správne.
    3. Všetky nástroje musia byť na konci disciplíny umiestnené späť na pôvodné miesto. Najrýchlejší tím vyhrá.
    4. Časový limit, po ktorom bude tím diskvalifikovaný: 10 minút.

     


     

    Súťažná disciplína č. 3:
    Výmena kolies na malotraktore

    Inštrukcie:

    1. Cieľom súťaže je nájsť čo najrýchlejší spôsob výmeny kolies traktora, ich posunutím a pripevnením z jednej strany na druhú za použitia vyčlenených pomôcok.
    2. Najrýchlejšia výmena sa zohľadní pri konečnom výsledku. 
    3. Všetky nástroje poskytne organizácia. 
    4. Časový limit, po ktorom bude tím diskvalifikovaný: 10 minút.

     


     

    Súťažná disciplína č. 4:
    Pílenie a rúbanie dreva

    Inštrukcie:

    1. Tím s lepším časom vyhrá.
    2. Tím musí narezať malú gulatinu obojručnou pílou dlhú aspoň 30 cm, aby mohol pokračovať v roztínaní guľatiny.
    3. Potom rozseknú 4 polená na 4 časti a uložia ich tak, ako je to znázornené na mieste. 
    4. Časový limit, po ktorom bude tím diskvalifikovaný: 10 minút.

     


     

    Súťažná disciplína č. 5:
    Jazda s traktorom a vlečkou po dráhe

    Inštrukcie:

    1. Ukážte svoje zručnosti pri jazde na traktore s vlečkou.
    2. Jazda s ukážkou zručností ako je jazda vpred a cúvaní s vlečkou po určenej dráhe. 
    3. Pôjde o jazdu malým traktorom s vlečkou.
    4. Jeden vodič (dievča) urobí okruh jazdou vpred, druhý vodič (chlapec) jazdou cúvaním.
    5. Body za úlohu budú závisieť od rýchlosti (sekundy), ale aj od vašej presnosti, precíznosti a opatrnosti.
    6. Trestné sekundy budú za vybočenie z určenej trasy. 
    7. Časový limit, po ktorom bude tím diskvalifikovaný: 10 minút.

     


     

    Súťažná disciplína č. 6:
    Ukladanie malých balíkov na vymedzenú plochu (stohovanie balíkov)

    Inštrukcie:

    1. Cieľom tejto súťaže je naukladať na palety maximálny počet malých balíkov slamy (s hmotnosťou +/- 15 kg) do výšky v priebehu 10 minút. 
    2. Všetci členovia tímu sa musia striedať.
    3. Členovia tímu sa môžu slobodne rozhodnúť, ako balíky ukladať, môžu používať aj pripravené náradie (vidly).
    4. Započítajú sa iba balíky, ktoré budú uložené na vymedzenej ploche a nespadnú.
    5. Jeden balík na stohu sa počíta ako jeden bod.

     


     

    Súťažná disciplína č. 7:
    Jazda s traktorom po vymedzenej dráhe (nádoba s vodou)

    Inštrukcie:

    1. Ukážte svoje zručnosti pri jazde na traktore!
    2. Jazda s rôznymi skúškami zručností (hojdačka, zvonček, slalom, cúvanie, úzky prejazd, parkovanie, ...) 
    3. Pôjde o jazdu s veľkým traktorom.
    4. Jeden vodič urobí okruh.
    5. Body za úlohu budú závisieť od rýchlosti (sekundy), ale aj od vašej presnosti, precíznosti a opatrnosti.
    6. Trestné sekundy budú delené za stratu vody; dotyk s ochranným plotom alebo objektom. 
    7. Časový limit, po ktorom bude tím diskvalifikovaný: 10 minút.

     


     

    Súťažná disciplína č. 8:
    Vyhadzovanie malých balíkov (na plochu urobenú z veľkých balíkov do výšky)

    Inštrukcie:

    1. Cieľom tejto súťažnej úlohy je nahádzať maximálny počet malých balíkov slamy (s hmotnosťou +/- 15 kg) na stoh (približne 2,5 x 5 m a výška 3,6 m) s pomocou vidiel v priebehu 10 minút. 
    2. Všetci členovia tímu sa musia striedať.
    3. Započítajú sa iba balíky, ktoré nespadnú.
    4. Zostávajúce balíky v hornej časti stohu budú započítané.
    5. Jeden balík na stohu sa počíta ako jeden bod.

     


     

    Súťažná disciplína č. 9:
    Zbíjanie a drôtikovanie rámikov pre včely 

    Inštrukcie:

    1. Cieľom tejto súťažnej úlohy je zhotoviť dva rámiky pre včely.
    2. Úlohu robia dvaja žiaci.
    3. Súťažiaci musia zhotoviť 2 rámiky pre včely podľa návodu - zbiť, navŕtať, vydrôtikovať, napnúť a zvlniť drôtik na dvoch rámikoch (na hornú latku sa použijú 2 x 2 klinčeky a na spodnú 2 x 1 klinček). Potom sa na hornú a spodnú latku vyvŕta 5 dier cez vrchnú lištu, na ktorú sa bude navliekať drôtik. Dva klinčeky sa použijú na prichytenie drôtika. Po napnutí sa drôtik vyvlnkuje vlnkovačom. 
    4. Hodnotí sa čas, za ktorý zhotovia dva rámiky. 
    5. Ak sa drôtik pretrhne začínajú drôtikovať znovu. 
    6. Časový limit, po ktorom bude tím diskvalifikovaný: 10 minút.

     


     

    Súťažná disciplína č. 10:
    Odhadovanie živej hmotnosti zvierat

    Inštrukcie:

    1. Ukážte svoje znalosti v odhade živej hmotnosti zvierat
    2. Tím musí odhadnúť hmotnosť 10 rôznych zvierat.
    3. Rozdiel medzi odhadom a reálnou váhou bude základom pre bodové ohodnotenie a stanovenia poradia.
    4. Časový limit, po ktorom bude tím diskvalifikovaný: 8 minút.

     


     

    Súťažná disciplína č. 11:
    Určovanie druhov vajec hrabavej a vodnej hydiny

    Inštrukcie:

    1. Ukážte svoje znalosti v znalosti druhov vajec hrabavej a vodnej hydiny.
    2. Tím musí určiť 12 rôznych druhov vajec. Každý člen určí 3 druhy vajec.
    3. Počet správnych odpovedí a čas bude základom pre bodové ohodnotenie a stanovenia poradia.
    4. Časový limit, po ktorom bude tím diskvalifikovaný: 5 minút.

     


     

    Súťažná disciplína č. 12:
    Určovanie semien a celých rastlín obilnín, strukovín, ďatelinovín, olejnín (v latinskom jazyku) 

    Inštrukcie:

    1. Tímy majú za úlohu rozlišovať a pomenovať latinskými názvami (rodový a druhový názov) jednotlivé poľnohospodárske plodiny (obilniny, strukoviny, ďatelinoviny a olejniny) 
    2. Členovia tímu musia určiť 12 rôznych druhov semien obilnín, strukovín, ďatelinovín a olejnín v reálnej podobe. Musia tiež určiť 12 druhov celých rastlín poľnohospodárskych plodín z reálnych rastlín alebo z obrázkov.
    3. Názvy rastlín a semien vyplnia členovia tímu do pripravených formulárov. Za každú správnu odpoveď získavajú 1 bod. Celkovo 24 bodov.
    4. Časový limit : 15 minút

     


     

    Súťažná disciplína č. 13:
    Montáž oplôtku 

    Inštrukcie:

    1. Tímy musia vytvoriť elektrický plot, ohradu. V deň súťaže budú mať tímy možnosť pozrieť sa na vzorový plot.
    2. Tyče musia byť zavedené do pôdy a elektrický vodič musí byť umiestnený ako na vzorovom oplotení. 
    3. Vodič musí byť umiestnený cez izolačné zariadenia.
    4. Bude poskytnutý všetok potrebný materiál.
    5. Pred začiatkom súťaže sa nedá dotknúť žiadneho materiálu.
    6. Čas sa zastaví, keď sa posledný nástroj vráti na pôvodné miesto. Každá časť plotu (palice, klanice, napínač, drôt) sa počíta. Najrýchlejší tím vyhrá.
    7. Časový limit, po ktorom bude tím diskvalifikovaný: 15 minút.

     


     

    Súťažná disciplína č. 14:
    Určovanie chorôb, škodcov a burín kultúrnych plodín podľa obrazovej prílohy na čas a presnosť

    Inštrukcie:

    1. Cieľom disciplíny je preukázať svoje vedomosti v oblasti ochrany kultúrnych rastlín.
    2. Úlohou všetkých členov tímu je zistiť a správne určiť názvy vybraných chorôb, škodcov a burín pomocou obrazovej prílohy. 
    3. Názvy 4 chorôb, 4 škodcov a 4 burín v latinskom jazyku vyplnia do pripraveného formulára. Za každú správnu odpoveď získavajú 1 bod. Celkovo 12 bodov.
    4. Časový limit: 15 minút

     


     

    Súťažná disciplína č. 15:
    Výroba miešaného zeleninového šalátu na čas

    Inštrukcie:

    1. Cieľom úlohy je príprava miešaného šalátu.
    2. Tím sa oblečie do hygienických odevov.
    3. Tím si pripraví suroviny, odváži jednotlivé ingrediencie (napr. rajčiny, papriku, mrkvu, soľ, korenie, ...), ktoré nastrúha a premieša so zálievkou. 
    4. Body za úlohu budú závisieť od rýchlosti (času) splnenia úlohy, dodržania postupu a hygienických pravidiel. Čas sa zataví ak bude šalát hotový a všetky pomôcky umyté a na svojom mieste.
    5. Vyhráva najrýchlejší tím.
    6. Časový limit, po ktorom bude tím diskvalifikovaný: 10 minút.

     


     

    Súťažná disciplína č. 16:
    Ručné dojenie kravy (maketa)

    Inštrukcie:

    1. Dvaja členovia každého tímu musia podojiť umelú kravu (samostatne). Každý člen môže byť nahradený druhým, kedykoľvek súťažiaci člen tímu bude chcieť.
    2. Dojenie sa musí vykonávať holými rukami, pomocou stláčania. Nie je povolené naťahovať bradavky.
    3. Cieľom je podojenie kravy, kým nie je nádoba plná. 
    4. Najrýchlejší tím, ktorý dokončí úlohu, vyhrá.
    5. Časový limit, po ktorom bude tím diskvalifikovaný: 10 minút.

     


     

    Súťažná disciplína č. 17:
    Šúpanie jabĺk na čas

    Inštrukcie:

    1. Všetci 4 súťažiaci dostanú nožíky a vyberú si jablko, za 1 minútu majú ošúpať čo najdlhšiu súvislú šupku. 
    2. Najdlhšia šupka každého súťažiaceho sa odmeria, zapíše sa do tabuľky a všetky výsledky sa spočítajú. 
    3. Súťažný tým dostane body podľa sumárnej dĺžky šupiek. 

    250 cm a viac 5 bodov
    249,5 – 220 cm 4 body
    219,5 – 190 cm 3 body
    189,5 – 160 cm 2 body
    159,5 – 130 cm 1 bod

     


     

    Súťažná disciplína č. 18:
    Hodnotenie kvality mlieka a degustačné skúšky mliečnych výrobkov

    Inštrukcie:

    1. Cieľom úlohy je preukázať znalosť v hodnotení kvality mlieka a v degustácii mliečnych výrobkov.
    2. Degustačné skúšky u 5 druhov mliečnych výrobkov, každá správna odpoveď za 1 bod.
    3. Stanovenie chýb v senzorických vlastnostiach surového kravského mlieka spolu za 4 body.
    4. Zatriedenie mlieka do akostnej triedy podľa znakov kvality mlieka za 3 body.
    5. Pri rovnosti bodov sa hodnotí čas splnenia úlohy.