• Oznamy

   • Riaditeľ školy vyhlasuje voľby do školského parlamentu, ktoré sa uskutočnia 21.11.2022 od 8.00 do 10.00 hod. v spoločenskej miestnosti. Voľby organizuje rada školy.

    Návrhy kandidátov je potrebné predložiť prostredníctvom triedneho učiteľa do 18.11.2022.

    Voliť sa bude 9 členov a to krúžkovaním jednotlivých kandidátov. Platný hlasovací lístok je ten, na ktorom bude zakrúžkovaný minimálne 1 a maximálne 9 kandidátov. Do školského parlamentu odporúčame zvoliť za každý ročník jedného člena.

   • Školský parlament pri SOŠ veterinárnej, Drážovská 14, Nitra

   • Školský parlament reprezentuje žiakov strednej školy a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k riaditeľovi, vedúcim pedagogickým zamestnancom alebo vedúcim odborným zamestnancom a navonok.

    Školský parlament:

    1. sa vyjadruje k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania,
    2. sa podieľa na tvorbe a zabezpečení dodržiavania školského poriadku,
    3. zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy a predkladá im svoje stanoviská a návrhy,
    4. volí zástupcu žiakov do rady školy, ak ide o strednú školu a strednú školu pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
    5. spolupracuje s obecným mládežníckym parlamentom a radou seniorov, ak sú v obci zriadené,
    6. odporúča obecnému mládežníckemu parlamentu svojich členov, ktorí môžu zastupovať školu v obecnom mládežníckom parlamente, ak je v obci zriadený,
    7. prostredníctvom obecného mládežníckeho parlamentu spolupracuje s ďalšími školskými parlamentmi,
    8. podporuje rozvoj žiakov podieľaním sa na príprave neformálnych aktivít a podujatí.

     

    Školský parlament bude mať 9 členov.

    Na zasadnutí školského parlamentu sa zúčastňuje aj pedagogický zamestnanec určený riaditeľom školy, ktorý nemá hlasovacie právo - Bc. Lenka Lorincová.

    Úlohou určeného pedagogického zamestnanca je dohliadať na riadny priebeh zasadnutí a dodržiavanie štatútu školského parlamentu a informovať spolu s predsedom školského parlamentu vedúcich zamestnancov školy o záveroch zasadnutia školského parlamentu.

    Funkčné obdobie predsedu a členov školského parlamentu určuje štatút školského parlamentu. Funkčné obdobie nesmie byť dlhšie ako 18 mesiacov.

    Školský parlament je schopný sa uznášať, ak je na jeho zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Na platné uznesenie školského parlamentu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov školského parlamentu. Na platné uznesenie školského parlamentu v strednej škole a strednej škole pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vo veci voľby a odvolania zástupcu žiakov do rady školy je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov školského parlamentu. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.
     

   • Členovia

   •  

    1. Ladislav Blaško (III.B)
    2. Barbora Dadová (III.A)
    3. Alexandra Fúsková (I.A)
    4. Lenka Hrubšová (I.B)
    5. Tália Chmelová (I.D)
    6. Timotej Ivanko (II.B)
    7. Veronika Majerová (II.C)
    8. Ľudovít Mayer (III.A)
    9. Simona Oremová (II.D)