• Projekt Erasmus+

   • Mladí veterinári a farmári na odbornom vzdelávaní a príprave v Srbsku
    (Erasmus+ mobilita učiacich sa v odbornom vzdelávaní a príprave)

     


    Zhodnotenie projektu

    Kto a kam išiel? V dňoch 17.10.- 31.10.2021 sa 15 vybraných žiakov z tried IV.A, IV.B a IV.C zúčastnilo odbornej stáže - mobility v programe Erasmus+. Naše dievčatá, účastníčky mobility, prešli prísnymi kritériami výberu. Nestačilo mať len dobrý priemer známok, vyberalo sa aj na základe odporučení od triedneho učiteľa a vyučujúceho praxe. Výber sa ukázal ako správny, pretože dvaja sprevádzajúci učitelia nemali problém ani s disciplínou ani s ochotou dievčat podieľať na aktivitách praxe a na náročnom popoludňajšom programe. Za to, ako reprezentovali školu v zahraničí, im patrí veľké poďakovanie a pochvala!

    Čo bolo cieľom projektu a ako sa nám ho podarilo splniť? Vybraní účastníci absolvovali počas dvoch týždňov odbornú prax v našej partnerskej škole Srednja poljoprivredna škola sa domom učenika Šabac, Srbsko. Boli rozdelení na dve skupiny podľa študijného odboru (8 žiakov v odbore veterinárne zdravotníctvo a hygiena a 7 žiakov  v odbore agropodnikanie).

    Každá skupina mala vlastný program praxe. Prax zabezpečovali vyučujúci z partnerskej školy, tzv. mentori, ktorí dievčatá aj hodnotili. Súhrnná známka, ktorú získali, bola po návrate uznaná v predmete odborná prax. Na odbornej praxi sa naše veterinárky učili starostlivosti o hospodárske zvieratá. Treba povedať, že v partnerskej škole ich bolo naozaj neúrekom. Každý deň pracovali s iným druhom hospodárskych zvierat: ošípané, kravy, ovce, kone. Účastníčky pod vedením mentorov vyšetrovali, diagnostikovali choroby, podávali liečivá. Nasledovala prax vo vybraných veterinárnych ambulanciách v okolí školy. Ich praktická činnosť tam spočívala v asistencii veterinárovi a vyšetrovali najmä psíkov z útulku, asistovali pri operáciách a poskytovali ambulantnú starostlivosť.

    Druhá skupina- žiaci odboru agropodnikanie- praxovali zväčša v školskej záhrade, kde sa učili sadiť, štepiť stromčeky, tvoriť kvetinové záhony, rozpoznávať druhy rastlín. Učili sa však aj v interiéri. Absolvovali prednášky na tému znečistenia pôdy spôsobeného poľnohospodárskou činnosťou, v pedologickom laboratóriu robili rozbor pôdy a v školskom laboratóriu aj vyšetrenie mlieka. Absolvovali návštevy súkromných pestovateľov rastlín, kde sa mohli inšpirovať, ako začať vlastné úspešné podnikanie. Zážitkom pre nich boli určite aj návštevy miestnych televízií a denníkov, ktoré s nimi prišli nakrútiť reportáž o projekte alebo o nich napísať novinový článok. Niekoľko z nich si vyskúšalo, aké náročné a stresujúce je dávať rozhovor, keď okolo stoja kameramani a televízny štáb.

    Aktivity projektu neboli len o práci, ale aj o zábave. V poobedňajčích hodinách a počas 2 víkendov účastníčky navštívili rôzne farmy a súkromných pestovateľov, hlavné mesto Belehrad, mestá Novi Sad, Sremska Mitrovica, Sremski Karlovci a Koviljača, videli mnohé pamätihodnosti- kláštory Sokograd a Tronoša, archeologické múzeum v Sremskej Mitrovici, múzeum Nikole Tesle, múzeum včelárstva a vinárstva a pamätníky 1. svetovej vojny, kde sa od sprievodcov dozvedeli zaujímavé detaily z histórie Srbska. Navštívili tiež Maticu srpsku, prvú maticu slovanských národov, ktorá bola modelom a inšpiráciou na založenie našej Matice slovenskej. Samozrejme, nechýbal ani voľný čas, ktorý si naše účastníčky – ako správne ženy- užívali v cukrárni a na nákupoch v centre mesta Šabac.

    Aké boli reakcie a skúsenosti účastníčok a čo im odborná stáž priniesla? Ako najväčšiu výhodu treba uviesť získanie medzinárodnej pracovnej skúsenosti a cetrifikátu Europass Mobility, ktorý potvrdzuje účasť na mobilite a je možné si ho priložiť k životopisu. Určite bude pre nich výhodou pri hľadaní zamestnania. Netreba však zabudnúť na to najdôležitejšie - všetky účastníčky získali praktické zručnosti vo svojom študijnom odbore, naučili sa mnohé odborné termíny v anglickom jazyku, mali možnosť oboznámiť sa s inou krajinou, mentalitou a kultúrou a tak si rozšírili obzory a stali sa lepšími ľuďmi.

    Sumár denných aktivít nájdete v prezentácii kliknutím TU...

     

         

         

         



    Aktuality

    ● Informačná brožúra pre účastníkov Erasmus+ 2021

    ● V mesiaci január 2021 boli podľa kritérií výberu z prihlásených žiakov vybraní účastníci plánovanej mobility.

    Kritéria výberu:
    -priemerný prospech uchádzača v poslednom koncoročnom klasifikačnom období,
    -absencia výchovných opatrení v poslednom koncoročnom klasifikačnom období,
    -odporúčanie triedneho učiteľa,
    -odporúčanie vyučujúceho praxe.

    Ak ste sa na mobilitu prihlásili, môžete sa o priebežnom výsledku výberovej procedúry informovať u PaedDr. Kurajovej mailom (kurajova@sosvetnr.sk).

    Realizácia mobility bude závisieť od aktuálnej pandemickej situácie a odporúčaní SAAIC (Národnej agentúry programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu). Pre viac informácií kliknite na:
    1) https://www.erasmusplus.sk/index.php?sw=5012
    2) https://www.erasmusplus.sk/mam_projekt/zmluvy/2020/Aktualizovane_usmernenie_COVID-19_KA1_5_11_2020.pdf
    3) https://www.erasmusplus.sk/kniznica/media/2020/TS_Korona_virus.pdf

     


    Základné údaje o projekte

       
    Všetky informácie o projekte vyjadrujú názor autora a Európska komisia nie je zodpovedná za použitie informácií v nich obsiahnutých.

    Na základe výzvy Národnej agentúry SAAIC na podávanie projektov na rok 2020 v programe ERASMUS+ škola podala a bola vybraná na realizáciu mobilitného projekt v kategórii KA1- Vzdelávacia mobilita jednotlivcov.

    Názov projektu:
    Mladí veterinári a farmári na OVP v Srbsku (Young vets and farmers on VET in Serbia)

    Typ projektu:
    KA102- Mobilita jednotlivcov v odbornom vzdelávaní a príprave

    Číslo projektu:
    2020-1-SK01-KA102-077954

    Výška grantu:
    28.886,00 EUR

    Trvanie projektu:
    1.9.2020-1.9.2021

    Partnerská (prijímajúca) organizácia:
    Srednja poljoprivredna škola sa domom učenika Šabac, Srbsko. Prijímajúca organizácia sa nachádza na severozápade Srbska, približne 550km od Nitry. Je významným poskytovateľom odborného vzdelávania s mnohými študijnými odbormi (veterinárny technik, mäsiar, mliekar, pekár, poľnohospodársky technik, chovateľ športových koní, záhradník) a disponuje širokým materiálno-technickým vybavením a priestormi (školská farma hovädzieho dobytka a ošípaných, záhrada a skleníky, pekáreň, mliekareň, školská minizoo, stajne, jazdiareň, veterinárna ambulancia, laboratóriá).

    Cieľová skupina:
    15 žiakov (3. alebo 4. ročníka, študijný odbor 4336 M 01 veterinárne zdravotníctvo a hygiena - chov hospodárskych zvierat alebo 4210 M 04 agropodnikanie - farmárstvo) a 2 sprevádzajúce osoby (učiteľ odborných predmetov a učiteľ cudzieho jazyka).

     


    Ciele projektu

    1. modernizovať a zvýšiť atraktívnosť odborného vzdelávania poskytovaného školou prostredníctvom internacionalizácie a rozvoja medzinárodnej spolupráce,
    2. zvýšiť kvalitu a efektívnosť odborného vzdelávania poskytovaného školou získaním nových poznatkov v poľnohospodárskych trendoch a odpozorovaním príkladov dobrej praxe pri organizovaní odborného výcviku,
    3. upevniť postavenie školy v rámci organizácií poskytujúcich OVP na medzinárodnej úrovni.

     

     

     

   • Nadpis

   • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

    Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.