• Projekt Erasmus+ 2021

   • Mladí veterinári a farmári na odbornom vzdelávaní a príprave v Srbsku
    (Erasmus+ mobilita učiacich sa v odbornom vzdelávaní a príprave)

     


    Zhodnotenie projektu

    Kto a kam išiel? V dňoch 17.10.- 31.10.2021 sa 15 vybraných žiakov z tried IV.A, IV.B a IV.C zúčastnilo odbornej stáže - mobility v programe Erasmus+. Naše dievčatá, účastníčky mobility, prešli prísnymi kritériami výberu. Nestačilo mať len dobrý priemer známok, vyberalo sa aj na základe odporučení od triedneho učiteľa a vyučujúceho praxe. Výber sa ukázal ako správny, pretože dvaja sprevádzajúci učitelia nemali problém ani s disciplínou ani s ochotou dievčat podieľať na aktivitách praxe a na náročnom popoludňajšom programe. Za to, ako reprezentovali školu v zahraničí, im patrí veľké poďakovanie a pochvala!

    Čo bolo cieľom projektu a ako sa nám ho podarilo splniť? Vybraní účastníci absolvovali počas dvoch týždňov odbornú prax v našej partnerskej škole Srednja poljoprivredna škola sa domom učenika Šabac, Srbsko. Boli rozdelení na dve skupiny podľa študijného odboru (8 žiakov v odbore veterinárne zdravotníctvo a hygiena a 7 žiakov  v odbore agropodnikanie).

    Každá skupina mala vlastný program praxe. Prax zabezpečovali vyučujúci z partnerskej školy, tzv. mentori, ktorí dievčatá aj hodnotili. Súhrnná známka, ktorú získali, bola po návrate uznaná v predmete odborná prax. Na odbornej praxi sa naše veterinárky učili starostlivosti o hospodárske zvieratá. Treba povedať, že v partnerskej škole ich bolo naozaj neúrekom. Každý deň pracovali s iným druhom hospodárskych zvierat: ošípané, kravy, ovce, kone. Účastníčky pod vedením mentorov vyšetrovali, diagnostikovali choroby, podávali liečivá. Nasledovala prax vo vybraných veterinárnych ambulanciách v okolí školy. Ich praktická činnosť tam spočívala v asistencii veterinárovi a vyšetrovali najmä psíkov z útulku, asistovali pri operáciách a poskytovali ambulantnú starostlivosť.

    Druhá skupina- žiaci odboru agropodnikanie- praxovali zväčša v školskej záhrade, kde sa učili sadiť, štepiť stromčeky, tvoriť kvetinové záhony, rozpoznávať druhy rastlín. Učili sa však aj v interiéri. Absolvovali prednášky na tému znečistenia pôdy spôsobeného poľnohospodárskou činnosťou, v pedologickom laboratóriu robili rozbor pôdy a v školskom laboratóriu aj vyšetrenie mlieka. Absolvovali návštevy súkromných pestovateľov rastlín, kde sa mohli inšpirovať, ako začať vlastné úspešné podnikanie. Zážitkom pre nich boli určite aj návštevy miestnych televízií a denníkov, ktoré s nimi prišli nakrútiť reportáž o projekte alebo o nich napísať novinový článok. Niekoľko z nich si vyskúšalo, aké náročné a stresujúce je dávať rozhovor, keď okolo stoja kameramani a televízny štáb.

    Aktivity projektu neboli len o práci, ale aj o zábave. V poobedňajčích hodinách a počas 2 víkendov účastníčky navštívili rôzne farmy a súkromných pestovateľov, hlavné mesto Belehrad, mestá Novi Sad, Sremska Mitrovica, Sremski Karlovci a Koviljača, videli mnohé pamätihodnosti- kláštory Sokograd a Tronoša, archeologické múzeum v Sremskej Mitrovici, múzeum Nikole Tesle, múzeum včelárstva a vinárstva a pamätníky 1. svetovej vojny, kde sa od sprievodcov dozvedeli zaujímavé detaily z histórie Srbska. Navštívili tiež Maticu srpsku, prvú maticu slovanských národov, ktorá bola modelom a inšpiráciou na založenie našej Matice slovenskej. Samozrejme, nechýbal ani voľný čas, ktorý si naše účastníčky – ako správne ženy- užívali v cukrárni a na nákupoch v centre mesta Šabac.

    Aké boli reakcie a skúsenosti účastníčok a čo im odborná stáž priniesla? Ako najväčšiu výhodu treba uviesť získanie medzinárodnej pracovnej skúsenosti a cetrifikátu Europass Mobility, ktorý potvrdzuje účasť na mobilite a je možné si ho priložiť k životopisu. Určite bude pre nich výhodou pri hľadaní zamestnania. Netreba však zabudnúť na to najdôležitejšie - všetky účastníčky získali praktické zručnosti vo svojom študijnom odbore, naučili sa mnohé odborné termíny v anglickom jazyku, mali možnosť oboznámiť sa s inou krajinou, mentalitou a kultúrou a tak si rozšírili obzory a stali sa lepšími ľuďmi.

    Sumár denných aktivít nájdete v prezentácii kliknutím TU...

     

         

         

             Aktuality

    ● Informačná brožúra pre účastníkov Erasmus+ 2021

    ● V mesiaci január 2021 boli podľa kritérií výberu z prihlásených žiakov vybraní účastníci plánovanej mobility.

    Kritéria výberu:
    -priemerný prospech uchádzača v poslednom koncoročnom klasifikačnom období,
    -absencia výchovných opatrení v poslednom koncoročnom klasifikačnom období,
    -odporúčanie triedneho učiteľa,
    -odporúčanie vyučujúceho praxe.

    Ak ste sa na mobilitu prihlásili, môžete sa o priebežnom výsledku výberovej procedúry informovať u PaedDr. Kurajovej mailom (kurajova@sosvetnr.sk).

    Realizácia mobility bude závisieť od aktuálnej pandemickej situácie a odporúčaní SAAIC (Národnej agentúry programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu). Pre viac informácií kliknite na:
    1) https://www.erasmusplus.sk/index.php?sw=5012
    2) https://www.erasmusplus.sk/mam_projekt/zmluvy/2020/Aktualizovane_usmernenie_COVID-19_KA1_5_11_2020.pdf
    3) https://www.erasmusplus.sk/kniznica/media/2020/TS_Korona_virus.pdf

     


    Základné údaje o projekte

       
    Všetky informácie o projekte vyjadrujú názor autora a Európska komisia nie je zodpovedná za použitie informácií v nich obsiahnutých.

    Na základe výzvy Národnej agentúry SAAIC na podávanie projektov na rok 2020 v programe ERASMUS+ škola podala a bola vybraná na realizáciu mobilitného projekt v kategórii KA1- Vzdelávacia mobilita jednotlivcov.

    Názov projektu:
    Mladí veterinári a farmári na OVP v Srbsku (Young vets and farmers on VET in Serbia)

    Typ projektu:
    KA102- Mobilita jednotlivcov v odbornom vzdelávaní a príprave

    Číslo projektu:
    2020-1-SK01-KA102-077954

    Výška grantu:
    28.886,00 EUR

    Trvanie projektu:
    1.9.2020-1.9.2021

    Partnerská (prijímajúca) organizácia:
    Srednja poljoprivredna škola sa domom učenika Šabac, Srbsko. Prijímajúca organizácia sa nachádza na severozápade Srbska, približne 550km od Nitry. Je významným poskytovateľom odborného vzdelávania s mnohými študijnými odbormi (veterinárny technik, mäsiar, mliekar, pekár, poľnohospodársky technik, chovateľ športových koní, záhradník) a disponuje širokým materiálno-technickým vybavením a priestormi (školská farma hovädzieho dobytka a ošípaných, záhrada a skleníky, pekáreň, mliekareň, školská minizoo, stajne, jazdiareň, veterinárna ambulancia, laboratóriá).

    Cieľová skupina:
    15 žiakov (3. alebo 4. ročníka, študijný odbor 4336 M 01 veterinárne zdravotníctvo a hygiena - chov hospodárskych zvierat alebo 4210 M 04 agropodnikanie - farmárstvo) a 2 sprevádzajúce osoby (učiteľ odborných predmetov a učiteľ cudzieho jazyka).

     


    Ciele projektu

    1. modernizovať a zvýšiť atraktívnosť odborného vzdelávania poskytovaného školou prostredníctvom internacionalizácie a rozvoja medzinárodnej spolupráce,
    2. zvýšiť kvalitu a efektívnosť odborného vzdelávania poskytovaného školou získaním nových poznatkov v poľnohospodárskych trendoch a odpozorovaním príkladov dobrej praxe pri organizovaní odborného výcviku,
    3. upevniť postavenie školy v rámci organizácií poskytujúcich OVP na medzinárodnej úrovni.