• Projekt Erasmus+ 2021


   • Aktuality

    ● Informačná brožúra pre účastníkov Erasmus+ 2021

    ● V mesiaci január 2021 boli podľa kritérií výberu z prihlásených žiakov vybraní účastníci plánovanej mobility.

    Kritéria výberu:
    -priemerný prospech uchádzača v poslednom koncoročnom klasifikačnom období,
    -absencia výchovných opatrení v poslednom koncoročnom klasifikačnom období,
    -odporúčanie triedneho učiteľa,
    -odporúčanie vyučujúceho praxe.

    Ak ste sa na mobilitu prihlásili, môžete sa o priebežnom výsledku výberovej procedúry informovať u PaedDr. Kurajovej mailom (kurajova@sosvetnr.sk).

    Realizácia mobility bude závisieť od aktuálnej pandemickej situácie a odporúčaní SAAIC (Národnej agentúry programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu). Pre viac informácií kliknite na:
    1) https://www.erasmusplus.sk/index.php?sw=5012
    2) https://www.erasmusplus.sk/mam_projekt/zmluvy/2020/Aktualizovane_usmernenie_COVID-19_KA1_5_11_2020.pdf
    3) https://www.erasmusplus.sk/kniznica/media/2020/TS_Korona_virus.pdf

     


    Základné údaje o projekte

       
    Všetky informácie o projekte vyjadrujú názor autora a Európska komisia nie je zodpovedná za použitie informácií v nich obsiahnutých.

    Na základe výzvy Národnej agentúry SAAIC na podávanie projektov na rok 2020 v programe ERASMUS+ škola podala a bola vybraná na realizáciu mobilitného projekt v kategórii KA1- Vzdelávacia mobilita jednotlivcov.

    Názov projektu:
    Mladí veterinári a farmári na OVP v Srbsku (Young vets and farmers on VET in Serbia)

    Typ projektu:
    KA102- Mobilita jednotlivcov v odbornom vzdelávaní a príprave

    Číslo projektu:
    2020-1-SK01-KA102-077954

    Výška grantu:
    28.886,00 EUR

    Trvanie projektu:
    1.9.2020-1.9.2021

    Partnerská (prijímajúca) organizácia:
    Srednja poljoprivredna škola sa domom učenika Šabac, Srbsko. Prijímajúca organizácia sa nachádza na severozápade Srbska, približne 550km od Nitry. Je významným poskytovateľom odborného vzdelávania s mnohými študijnými odbormi (veterinárny technik, mäsiar, mliekar, pekár, poľnohospodársky technik, chovateľ športových koní, záhradník) a disponuje širokým materiálno-technickým vybavením a priestormi (školská farma hovädzieho dobytka a ošípaných, záhrada a skleníky, pekáreň, mliekareň, školská minizoo, stajne, jazdiareň, veterinárna ambulancia, laboratóriá).

    Cieľová skupina:
    15 žiakov (3. alebo 4. ročníka, študijný odbor 4336 M 01 veterinárne zdravotníctvo a hygiena - chov hospodárskych zvierat alebo 4210 M 04 agropodnikanie - farmárstvo) a 2 sprevádzajúce osoby (učiteľ odborných predmetov a učiteľ cudzieho jazyka).

     


    Ciele projektu

    1. modernizovať a zvýšiť atraktívnosť odborného vzdelávania poskytovaného školou prostredníctvom internacionalizácie a rozvoja medzinárodnej spolupráce,
    2. zvýšiť kvalitu a efektívnosť odborného vzdelávania poskytovaného školou získaním nových poznatkov v poľnohospodárskych trendoch a odpozorovaním príkladov dobrej praxe pri organizovaní odborného výcviku,
    3. upevniť postavenie školy v rámci organizácií poskytujúcich OVP na medzinárodnej úrovni.