• Predmetová komisia zootechnických predmetov

    Predseda: 
    Ing. Ivana Bóková

    Členovia:
    Ing. Ján Trnka
    Ing. Soňa Kvanková
    Ing. Denisa Leššová
    Ing. Erika Muchová
    Ing. Marcel Polička, PhD.
    Ing. Monika Vadkertiová

    Predmety v kompetencii PK:

    Canisterapia

    Chov cudzokrajných zvierat

    Chov hospodárskych zvierat
    Chov psov
    Chov zvierat
    Plemená psov
    Starostlivosť o psov
    Špeciálna zoológia a etológia
    Technické zariadenia v kynológii
    Všeobecná kynológia
    Výcvik psov
    Výživa a kŕmenie cudzokrajných zvierat
    Výživa a kŕmenie hospodárskych zvierat
    Výživa a kŕmenie zvierat
    Výživa zvierat a krmovinárstvo
    Odborná prax

    Charakteristika PK:
    Členenie a náplň pre zootechnické predmety ŽIV vo všetkých študijných odboroch je navrhnutá tak, aby žiaci získali odbornú terminológiu a teoretické vedomosti. V rámci predmetu odborná prax žiaci získavajú praktické zručnosti, ktoré dokážu využiť vo svojom budúcom povolaní.  Na získavanie praktických zručností a overenie si nadobudnutých vedomostí majú žiaci k dispozícii stredisko odbornej praxe, súčasťou ktorého je školská voliéra. Praktické zručnosti žiaci získavajú aj v školskom viváriu a výcvikovom stredisku psov.

    Teoretické vyučovanie je vhodne dopĺňané vykonávaním blokových cvičení, odbornej praxe a odborných exkurzií sa uskutočňuje na odborných pracoviskách napr. SPP SPU Koliňany, Žirany, Oponice a farme Čab PD Devio Nové Sady. Praktické zručnosti si žiaci upevňujú aj na súvislej odbornej praxi, ktorú vykonávajú v zmluvných pracoviskách.

    Na overenie získaných vedomostí sa žiaci aktívne zapájajú pod vedením našich členov PK do vedomostných súťaží, SOČ, Mladý chovateľ a Mladý ekofarmár – súťaž v dojení mlieka. Podieľame sa aj na organizácií a príprave žiakov na medzinárodné súťaže a výmenných pobytov s partnerskými školami.