• Škola dnes

   • Škola prešla v ostatných rokoch modernizáciou vďaka realizácii rôznych projektov zameraných na rekonštrukciu priestorov a materiálno-technického vybavenia školy.

    V roku 2010 bola vďaka grantu Nadačného fondu Slovak Telekom modernizovaná špecializovaná učebňa na vyučovanie odborných chovateľských a veterinárnych predmetov. Projekt vypracovala a realizovala Ing. Ivana Bóková. Projekt sa realizoval v období od septembra 2010 do  decembra 2010. V rámci realizácie projektu bola zakúpená interaktívna tabuľa s dataprojektorom, notebook a vizualizér.

    V roku 2011 bol vďaka grantu od Nitrianskej komunitnej nadácii a firmy ENVI-GEOS Nitra s.r.o. prebudovaný vnútorný dvor školy na Ekoučebňu. Projekt vypracovala a realizovala Ing. Jana Bujdáková za pomoci školníka Tibora Száraza. V prvej fáze boli vybudované pergola a prístrešok na výučbu a v druhej fáze bolo vybudované sedenie (stoly s lavicami). Priestor poskytuje pre žiakov počas teplejších mesiacov školského roka vítanú a zaujímavú zmenu klasického vyučovania v triedach. V prírode zároveň spoznávajú okrasné dreviny a estetiku ich výsadby.

    Najväčším prínosom modernizovania materiálno-technického vybavenia bola realizácia projektu „Modernizácia vzdelávania v SOŠ veterinárnej v Nitre v súlade s potrebami vzdelanostnej spoločnosti“. Projekt bol realizovaný od marca 2014 do novembera 2015. Počas realizácie projektu sa zmodernizovalo 6 učební, zakúpilo sa 212 nových didaktických prostriedkov a 15-ti zapojení pedagógovia školy vytvorili 46 nových moderných výučbových materiálov.

     


    Predmetová komisia spoločenskovedných predmetov

    Členovia našej predmetovej komisie sprostredkúvajú žiakom vedomosti zo širokej oblasti spoločenských vied: slovenský jazyk – slovenská aj svetová literatúra, dejepis, etická a náboženská výchova, občianska náuka. Hlavne na hodinách občianskej náuky sa venujeme aktuálnym témam a problémom, s ktorými sa pasuje naša spoločnosť. Vedieme žiakov k tolerancii k iným rasám, náboženstvám, národom. Rozoberáme problematiku korupcie, politické boje, extrémizmus, xenofóbiu a podobne.

    Na hodinách kombinujeme klasické metódy s modernými. Snažíme sa skúšať písomne ale hlavne ústne, aby žiaci nadobudli komunikačné zručnosti. Analyzujeme žiacke práce, všímame si žiakov ako individuality, využívame IKT - ale hlavne ako doplnkovú expozičnú a fixačnú metódu.

    Naším cieľom je vychovať a vzdelať žiakov, aby mali všeobecný prehľad zo spoločenských vied, aby si vedeli poradiť s informačným smogom, stali sa z nich samostatne zmýšľajúce osobnosti.

    Členovia našej PK pripravujú žiakov na súťaže:

    • Mladý Európan
    • Hviezdoslavov Kubín
     

    Predmetová komisia cudzích jazykov

    Počas štúdia cudzích jazykov podporujeme u žiakov kreatívne myslenie, zdokonaľovanie komunikatívnych zručností, osvojenie si základných slohových postupov a používanie správnych gramatických štruktúr v písomnom i ústnom prejave.

    Žiakom vytvárame možnosti pre zvládnutie jazykového učiva, osvojenie si učebnými osnovami predpísanej slovnej zásoby, ale aj odbornej terminológie, ktorú je možné uplatniť v cudzojazyčnom prostredí i na trhu práce. Žiakov zapájame do jazykových súťaží i medzinárodných projektov. Motivujeme ich k zdokonaľovaniu čitateľskej zručnosti čítaním literatúry v origináli. Intenzívne sa venujeme nielen talentovaným, ale i žiakom so špeciálnymi vzdelávacími potrebami.

    Vďaka využívaniu metodicky prepracovaných učebníc, IKT a aktuálnych informácií v cudzích jazykoch, na hodinách cudzích jazykov zvyšujeme efektivitu práce študentov používaním inovačných metód a foriem práce. Vlastnou tvorbou projektov v cudzom jazyku sami žiaci prispievajú k aktívnemu používaniu cudzieho jazyka.

    Štýl práce učiteľov anglického jazyka sa vyznačuje aktívnym prístupom, čo sa prejavuje nielen v pedagogickej činnosti, ale i v tvorbe projektov a organizovaní zahraničných pobytov a súťaží, jazykových i odborných:

    • Spolupráca so školou Stedelijk College, Zoetermeer, Holandsko - Stedelijk College v Zoetermeeri je jednou z našich partnerských škôl a od 1999 organizujeme recipročné výmenné poznávacie pobyty skupín žiakov v Holandsku a na Slovensku.
    • Olympiáda v anglickom jazyku - každý rok organizujeme školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. V okresných kolách v kategórii pre SOŠ sa víťazi školského kola pravidelne umiestňujú na popredných miestach. 
    • Divadelný festival - talentovaní našej školy sa pravidelne zúčastňujú divadelného festivalu na UKF v Nitre a býva už zvykom, že získavajú ceny poroty za dramatizáciu, výnimočný estetický výraz alebo spevácky výkon. 
    • Odborná stáž žiakov v Japonsku - od roku 2012 sa odbornej stáže v Japonsku sa zúčastňuje vždy dvojica vybraných žiakov. Žiaci pracujú po dobu 3 alebo 6 mesiacov na farme alebo v laboratóriu a venujú sa výskumnej práci, napr. zisťovaním nutričných hodnôt mäsa.
    • Projekt Erasmus+ - schválením vypracovaného projektu Mobilita mladých farmárov v nových trendoch v skleníkovom pestovaní sme v  roku 2015 úspešne uskutočnili mobilitu našich žiakov v Grécku. V roku 2017 sme pripravili dvojtýždňový odborný program pre 15 včelárov pod záštitou gréckej poľnohospodárskej organizácie Demeter.
    • Program Fulbright - v školskom roku 2018/19 sa nám prostredníctvom nadácie Fulbright Commission podarilo získať asistenta anglického jazyka (rodeného hovoriaceho) a po dobu 10 mesiacov poskytnúť tak našim žiakom možnosť zdokonaľovať sa v angličtine na hodinách anglického jazyka.      
    • Medzinárodná súťaž v orbe v Estónsku - súťaž je realizovaná organizáciou EUROPEA Estónsko v rámci združenia EUROPEA International. Súťaže sa už po druhýkrát zúčastnili dvaja žiaci SOŠ veterinárnej v Nitre, ktorí reprezentovali združenie poľnohospodárskych škôl Slovenska - EUROPEA Slovakia. Naši žiaci sa umiestňujú na popredných miestach v kategórii jednotlivcov i v kategórii tímov.
    • Workshop organizovaný Združením poľnohospodárskych škôl EUROPEA v Rakúsku - v októbri 2018 sme zapojili do workshopu a vymenili sme si cenné skúsenosti ohľadne spolupráce na projektoch. 
    • Začínajúca spolupráca s poľnohospodársku školou v Srbsku - začiatkom novembra 2018 sme boli členmi tímu, navštívili sme poľnohospodársku školu v Srbsku a nadviazali spoluprácu, ktorá v blízkej budúcnosti vyústi do recipročných výmenných pobytov skupín žiakov v Srbsku a na Slovensku.
     

    Predmetová komisia prírodovedných predmetov

    Prírodovedné predmety sú na našej škole základom pre odborné predmety, preto kladieme dôraz na prepojenie s praxou a najnovšími poznatkami.

    Na biológii využívame zážitkové vyučovanie, sledovanie mikrosveta pomocou nových moderných mikroskopov, akryláty so zaliatymi prírodninami, virtuálne animácie prírodných dejov a učiteľmi vytvorené vlastné prezentácie.

    Dôrazom vyučovania chémie sú laboratórne cvičenia, kde spájame priebeh chemického deja s počítačovým meraním. Na zobrazenie mnohých reakcií využívame digitálne pokusy, prípadne ich animácie, ako aj animácie štruktúrneho zdôvodnenia dejov s interaktívnymi cvičeniami.

    Vyučovanie fyziky a matematiky prebieha v multimediálnej učebni, kde môžeme využívať interaktívne materiály s najnovšími poznatkami.

    Učebňa informatiky bola takisto vybavená novými notebookmi, čím je umožnená práca väčšiemu počtu žiakov s novými IKT produktami.

     


    Predmetová komisia odborných predmetov

    Vďaka tejto komisii sa žiaci obohacujú o vedomosti v oblasti ekonomickej, mechanizačnej a rastlinárskej. Vyučovanie mechanizácie a pestovania rastlín doplnené o záhradníctvo sú určené najmä pre študijný odbor agropodnikanie so zameraním na farmárstvo. Tu sa žiaci dozvedia nielen o pestovaní poľných plodín, ale aj zeleniny, ovocia, viniča, kvetov a niečo aj o záhradnej architektúre. 

    Vyučovanie je vhodne dopĺňané návštevami v pestovateľských podnikoch – priame ukážky poľných prác v priebehu roka v teréne alebo návšteva skleníkov na pestovanie zeleniny v hydropónii. Tiež sa zúčastňujeme výstav zameraných na túto problematiku – záhradkárska výstava Gardénia a Dni poľa, kde je možnosť prehliadky najmodernejšej techniky, ukážky práce strojov a políčok s rôznymi plodinami. Z hľadiska záhradnej architektúry žiaci navštevujú Arborétum v Tesárskych Mlyňanoch a svoju fantáziu pri projektovaní môžu rozvíjať v našej Ekoučebni.

    Ďalšou názornou pomôckou je naša školská záhrada. Tu sa žiaci naučia prakticky pestovať rôzne druhy zeleniny, ovocia, aj menej známe druhy ako napríklad rakytník, aróniu čiernoplodú či kamčatskú čučoriedku. Spoznajú aj pestovanie širokej škály liečivých byliniek a ich účinky. Zaujímavosťou sú aj vyvýšené záhony a každoročne žiakmi zakladané bioparenisko či alelopatický záhon. 

    V našej predmetovej komisii nám záleží na tom, aby si žiaci vytvárali pozitívny vzťah k prírode za súčasného využívania modernej techniky.

     


    Predmetová komisia veterinárnych predmetov

    Náplň a členenie odborných veterinárnych predmetov je navrhnutá tak, aby študenti získavali teoretické vedomosti, osvojili si odbornú terminológiu a získali praktické zručnosti, ktoré vedia využiť vo svojom ďalšom uplatnení a boli oboznámení s platnou legislatívou vo veterinárnej oblasti.

    Na získavanie praktických zručností a overenie si nadobudnutých vedomostí majú žiaci dispozícii školskú voliéru, školské vivárium, veterinárne laboratórium a pitevňu.

    Školské vivárium pre študentov zamerania chov cudzokrajných zvierat slúži na vykonávanie praktických cvičení s cieľom oboznámiť študentov so zriaďovaním a prevádzkou vivárií a akvárií, oboznamujú sa s chovom a starostlivosťou o cudzokrajné zvieratá.

    Vyučovanie je vhodne dopĺňané aj vykonávaním praktických cvičení v poľnohospodárskych podnikoch, blokovými cvičeniami a exkurziami v zoologických záhradách, viváriách v Slovenskej republike, Českej republike a Rakúsku.

    Na overenie získaných vedomostí sa žiaci aktívne zapájajú do vedomostných súťaží a olympiád, kde získavajú každoročne popredné umiestnenia a ocenenia.

     


    Predmetová komisia telesnej a športovej výchovy

    Predmetová komisia telesnej a športovej výchovy využíva vo výchovno-vzdelávacom procese okrem veľkej telocvične novovybudované cvičebné priestory v suteréne školy. Žiaci tu majú možnosť pohybovej realizácie v pohybovom štúdiu určenom pre rytmické, kondičné a posilňovacie aktivity. Dve posilňovne sú využívané na kruhové tréningy so zameraním na zvyšovanie úrovne silových schopností a kondície. V týchto priestoroch si môžu žiaci zahrať aj stolný tenis.

    Pre žiakov organizujeme účelové kurzy:

    • lyžiarsky a snowboardový kurz pre žiakov 1. ročníka,
    • plavecký kurz pre žiakov 2. ročníka,
    • kurz ochrany života a zdravia spojený s raftovaním pre žiakov 3. ročníka.

    Pre žiakov, ktorí sa týchto kurzov nemôžu zúčastniť je pripravený alternatívny program.

    Pravidelne sa zúčastňujeme školských športových súťaží:
    orientačný a cezpoľný beh, atletika, futbal, flórbal, bedminton, stolný tenis, basketbal, volejbal, hádzaná, armwrestling, výtlak činky.

     


    Vyučovacie priestory

    Na škole prebieha vyučovanie v:

    • 27 špecializovaných učebniach určených na vyučovanie akademických a profesijných predmetov:
     • 2 učebne pre spoločensko-vedné predmety,
     • 5 učební na vyučovanie cudzích jazykov,
     • 3 učebne na vyučovanie prírodovedných predmetov,
     • učebňa informatiky,
     • biologické laboratórium,
     • chemické laboratórium,
     • veterinárne laboratórium,
     • 4 učebne na vyučovanie veterinárnych predmetov,
     • 3 učebne na vyučovanie predmetov chovu zvierat,
     • učebňa na vyučovanie predmetov pestovania rastlín,
     • učebňa na vyučovanie kynologických predmetov,
     • 2 učebne na vyučovanie ekonomických predmetov,
     • veľkokapacitná multimediálna učebňa,
     • univerzálna učebňa,
    • 10 učebniach určených na vyučovanie praktickej prípravy:
     • 2 učebne praxe,
     • dielňa praxe,
     • školská záhrada,
     • školská voliéra,
     • školské vivárium,
     • pitevňa,
     • učebňa chirurgie,
     • salón pre psy,
     • kynologický úsek,
     • ekoučebňa v átriu školy.
    • 4 učebniach určených na vyučovanie telesnej a športovej výchovy:
     • veľká telocvičňa,
     • pohybové štúdio,
     • 2 posilňovne.