• História školy

   •      Oblasť Nitry je svojou zemepisnou polohou a prírodným charakterom už celé stáročia predurčené, aby sa stala „Mekkou“ slovenského poľnohospodárstva. Prudký rozvoj poľnohospodárskej výroby koncom 50-tych rokov vyvolal tlak na zvyšovanie počtu odborníkov v danej oblasti, čím sa vytvorili podmienky pre vznik Poľnohospodárskej technickej školy v Nitre.

         Škola vznikla schválením v Zbore povereníkov 7. mája 1960 na návrh vtedajšieho Krajského národného výboru (KNV). Pod vtedajším názvom Stredná poľnohospodárska škola technická (SPTŠ) začala pôsobiť v prenajatých priestoroch na dnešnej Kupeckej ulici.

         Prvý školský rok 1960/1961 slávnostne otvoril 1. septembra 1960 vtedajší riaditeľ školy Ing. Ján Buchel. Boli otvorené dve triedy denného štúdia a štyri triedy diaľkového štúdia. Po ukončení 4-ročného štúdia nadobudli žiaci úplné stredné odborné vzdelanie a mohli v praxi vykonávať funkciu technika rastlinnej výroby, technika živočíšnej výroby a veterinárneho technika. Diaľkové štúdium bolo dvojročné a bolo určené na rozšírenie vzdelania pre ľudí z poľnohospodárskej praxe.

         Postupne sa počet študentov rozširoval a priestory školy sa ukázali ako nedostatočné. V školskom roku 1963/1964 mala Stredná poľnohospodárska technická škola 9 tried denného a 8 tried diaľkového štúdia, preto bolo potrebné vyučovať až v štyroch objektoch. Situácia sa začala meniť v apríli 1964, kedy bola schválená investičná výstavba novej 15-triednej budovy školy spolu s internátom v Nitre na Šindolke.

         5. septembra 1967 bolo slávnostné otvorenie školského roku 1967/1968 v novej budove. Internát a spojovacia chodba boli dokončené v nasledujúcom roku. V novej budove školy boli zriadené špeciálne učebne biológie, chémie, rastlinnej a živočíšnej výroby, veterinárstva, pribudla učebňa jazykov a pitevňa. Učebne boli vybavené dostupnou didaktickou technikou a pomôckami. V zlepšenom vyučovacom prostredí sa kládol dôraz na aktivitu žiakov, ich praktickú zručnosť i rozvíjanie tvorivého myslenia. V ďalších rokoch sa dobudovával areál a chýbajúce objekty, na čom malo veľkú zásluhu vedenie školy, pedagogickí i nepedagogickí pracovníci, žiaci aj rodičia. Postupne pribudli športové ihriská, mechanizačná hala, voliéra, vybudovalo sa päť skleníkov. V rámci Nitry vznikol jeden z najreprezentatívnejších komplexov stredných škôl. Od roku 1972 sa SPTŠ stala cvičnou školou Katedry pedagogiky pri VŠP v Nitre, zároveň v tom istom roku bol na škole zorganizovaný medzinárodný postgraduálny kurz učiteľov poľnohospodárskych a lesníckych škôl rozvojových krajín poriadaný UNESCOm. Viacerí pedagógovia (Ing. Rathouská, Ing. Krausková, Ing. Švihrová, Ing. Hajzok) získali medzinárodné ocenenie svojho pedagogického majstrovstva.

         Po odchode Ing. Jána Buchela do dôchodku sa od školského roku 1984/1985 stal riaditeľom školy Ing. Jaromír Gábriš, CSc., ktorý pokračoval v nastúpenom trende rozvoja školy.

         V roku 1991 sa stal riaditeľom školy Ing. Jozef Cíbik, CSc. V roku 1993 sa kolektív pedagogických pracovníkov podieľal na tvorbe základnej pedagogickej dokumentácie pre nový študijný odbor agropodnikanie. V roku 1997 bolo na škole zriadené Stredisko odbornej praxe. Postupne sa začala úspešne rozvíjať aj spolupráca s odbornými školami v zahraničí (Kroměříž, České Budějovice, Zoetermeer v Holandsku).

         Od školského roku 2009/2010 sa na základe konkurzného konania stala riaditeľkou školy Mgr. Edita Križanová, ktorá úspešne drží štafetu svojich predchodcov.